Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 1 hodina 23 min zpět

Tady se rodí naděje

Pá, 06/09/2019 - 17:55

Promluva papeže Františka v nemocničním středisku, Zimpeto - Mosambik

O úzké cestě mezi rezignací a nedočkavostí

Čt, 05/09/2019 - 20:03

Promluva papeže Františka na mezináboženskému setkání mládeže, stadion v Maputo - Mosambik

Únava ze sbližování je zdrojem naší identity a našeho štěstí

Čt, 05/09/2019 - 20:03

Promluva papeže Františka k duchovenstvu, katedrála v Maputo - Mosambik.

Mír umožnil Mosambiku rozvoj

Čt, 05/09/2019 - 16:59

Promluva papeže Františk na uvítanou k politickým představitelům, Maputo - Mosambik.

Jen pokora umožňuje navazovat autentické vztahy

Ne, 01/09/2019 - 22:15

Evangelium této neděle (srov. Lk 14,1.7-14) nám prezentuje Ježíše během návštěvy v domě jednoho z předních farizeů. Ježíš zpozoroval, jak se pozvaní snaží vybírat si přední místa. Je to poměrně častý jev i v naší době a nejenom mezi hosty pozvanými k obědu.

O rozjásaném nihilismu

Ne, 01/09/2019 - 22:15

Letos v prosinci uplyne 30. výročí od smrti významného italského katolického filosofa Augusta del Noce, který v roce 1984 svému příteli, literárnímu kritikovi Rodolfo Quadrellimu, napsal následující krátkou úvahu.

80. výročí vypuknutí II. světové války a Svatý stolec

So, 31/08/2019 - 15:08

Na 1. září připadá 80. výročí vypuknutí II. světové války. Jen několik měsíců předtím 2. března 1939 byl na Petrův stolec zvolen kardinál Eugenio Pacelli, který přijal jméno Pius XII. Měl za sebou kariéru vatikánského diplomata, nejprve jako apoštolský nuncius v Německu a poté jako státní sekretář svého předchůdce Pia XI. Historická úloha papeže Pia XII. na prahu a během války se stala předmětem mnoha polemik. Na stránkách vatikánského deníku Osservatore Romano je rekapituluje italská historička Emma Fattorini.

O Skutcích apoštolů - »až půjde Petr okolo« (Sk 5,15)

St, 28/08/2019 - 16:28

Církevní obec popsaná v knize Skutků apoštolů žije z velkého bohatství, které jí dává k dispozici Pán, jenž je štědrý; zakouší početní růst a hojnost kvasu, navzdory útokům zvnějšku.

Dveře ke spáse jsou těsné, ale pro všechny

Ne, 25/08/2019 - 20:38

Dnešní evangelium (srov. Lk  13,22-30) nám prezentuje Ježíše, který prochází městy a vesnicemi, učí a ubírá se k Jeruzalému, kde, jak ví, zemře na kříži za spásu nás všech. Do tohoto kontextu spadá otázka, kterou mu kdosi položil: »Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?« (v.23).

Elektromagnetickým vlněním proti gender předsudkům?

Ne, 25/08/2019 - 20:38

Lze bojovat proti předsudkům pomocí elektromagnetického vlnění? Otázka zní přinejmenším pošetile. Avšak doktorka Maddalena Marini z neurovědeckého pracovistě Italského státního institutu technologií o tom nejen nepochybuje, ale dokonce pracuje na konkrétní realizaci této metody.

O Skutcích apoštolů - »všechno měli společné« (Sk 4, 32)

St, 21/08/2019 - 16:15

Křesťanské společenství se rodí z překypujícího daru Ducha svatého a roste kvasem sdílení mezi bratry a sestrami v Kristu. Církev je budována dynamismem solidarity jako Boží rodina, jejíž ústřední zkušeností je koinonia; toto  řecké slovo znamená „dát do společenství“, „dát do společného“, být společenstvím, nikoli se izolovat.

Ježíš přišel oddělovat dobro od zla

Ne, 18/08/2019 - 22:24

V dnešním evangeliu (srov. Lk 12,49-53) upozorňuje Ježíš učedníky, že nastala chvíle rozhodnutí. Jeho příchod na svět je totiž mezníkem zásadních rozhodnutí. Rozhodnutí pro evangelium je neodkladné. A k lepšímu pochopení tohoto svého odkazu používá Ježíš obrazu ohně, který přinesl na zem.

O alternativních dějinách člověka

Ne, 18/08/2019 - 22:24

Mediální scéna je z velké většiny spíše bojovou arénou, a dost možná, že jiný účel ani nikdy neměla. Stále intenzivněji vzbuzuje, vybíjí a konfrontuje emoce a postupně je z pouhých pomyslných mezilidských vztahů přenáší do těch reálných tím, že nálepkuje lidi neetickými etiketami. Poznání a porozumění mezi lidmi zprostředkovávají média spíše jen náhodou, a za použití slova „pravda“ se dnes nestydí snad už jen bulvár, který ji tím ovšem jen dále a hlouběji dehonestuje.

Nebe je otevřené, nenahání strach

Čt, 15/08/2019 - 13:48

V dnešním evangeliu ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie se Nejsvětější Panna modlí slovy: »Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli« (Lk 1,46-47). Podívejme se na slovesa této modlitby: velebí a jásá.

Konat dobro na zemi se srdcem tesknícím po nebi

Ne, 11/08/2019 - 21:24

V dnešním úryvku z evangelia (srov. Lk 12,32-48) nabádá Ježíš učedníky k ustavičné bdělosti. Proč? Aby postřehli Boha, vstupujícího do jejich života, protože Bůh neustále vstupuje do života. A indikuje způsoby, jak tuto bdělost správně prožívat: »Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří« (v.35).

Krize papeže

Ne, 11/08/2019 - 21:24

Krize, kterou se mezi katolíky stal papež František, se týká věroučného chápání této jednotící církevní autority. Ta totiž není mrtvolným abstraktem, ale ani Bohem, nýbrž konkrétním člověkem, dosvědčujícím víru, za kterou v tomto případě osobně ručí Bůh. Ta jediná je v dějinách klíčem k interpretaci papežových slov a činů.

Přípona –ismus většinou nevěstí nic dobrého

Pá, 09/08/2019 - 20:01

Domenico Agasso jr. z deníku La Stampa 6. srpna rozmlouval s papežem v domě sv. Marty.

O Skutcích apoštolů - »Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského – vstaň a choď!« (Sk 3,6).

St, 07/08/2019 - 18:12

Ve Skutcích apoštolů je evangelium hlásáno nejenom slovy, ale také konkrétními skutky, které dosvědčují pravdu této zvěsti. Jde o »divy a znamení« (Sk 2,43), jež se dějí prostřednictvím apoštolů na potvrzení jejich slov a jako důkaz, že jednají v Kristově jménu.

Hmotná dobra nejsou cílem, nýbrž prostředkem

Ne, 04/08/2019 - 17:59

Dnešní evangelium (srov. Lk 12,13-21) začíná scénou, v níž kdosi ze zástupu požádá Ježíše, aby se ujal právní záležitosti ohledně rodinné pozůstalosti. On se však v odpovědi této záležitosti vyhýbá a nabádá k ostražitosti před chamtivostí, tedy před bažením po majetku.

List Svatého otce kněžím ke 160. výročí smrti sv. faráře arského

Ne, 04/08/2019 - 14:55

Připomínáme si 160. výročí smrti svatého faráře arského, který byl Piem XI. vyhlášen patronem všech farářů světa (Anno Iubilari, 23.dubna 1929). V den jeho svátku píši tento list nejen farářům, ale také vám, všem kněžím, kteří mlčky „všechno opouštíte“, abyste na sebe brali každodenní život svých společenství. Vám, kteří v „zákopech“ jako farář arský nesete tíži dne i horka (srov. Mt 20,12), čelíte nesčetným situacím, denně „nastavujete tvář“, aniž byste si připadali kdovíjak důležití, jen aby se Božímu lidu dostávalo péče a doprovázení. Obracím se na každého z vás, kteří za různých okolností, nepozorovaně a obětavě, vysíleni či znaveni, v nemoci či zklamání, přijímáte toto poslání jako službu Bohu a Jeho lidu a přes všechny těžkosti této cesty píšete ty nejkrásnější stránky kněžského života.

Stránky