Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 1 hodina 42 min zpět

O Skutcích apoštolů - »Pavel přijímal všechny, kdo k němu přicházeli«

St, 15/01/2020 - 18:03

Pavlovo věznění v Římě a plody jeho hlásání

Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Po, 13/01/2020 - 16:15

Komentář edičního ředitele vatikánského Úřadu pro komunikaci ke knize emeritního papeže Benedikta XVI. a prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kard. Roberta Saraha.

Vrátit se k duchovním pramenům

Ne, 12/01/2020 - 20:53

„Slabosti katolické církve jsou stejné slabosti jako anglikánské, kulturní tektonické desky se mimořádnou rychlostí sesouvají na obou stranách, to je pravda. Rozdíl je v tom, že katolická církev má zdroje k tomu, aby z krize vyšla, zatímco u anglikánů tyto zdroje nevidím,“ říká Gavin Ashenden, někdejší kaplan královny Alžběty a anglikánský biskup; nyní už jen dr. Ashenden, neboť na čtvrtou neděli adventní 22. prosince loňského roku, přestoupil do katolické církve.

Ježíš překlenul propastnou vzdálenost mezi Bohem a člověkem

Ne, 12/01/2020 - 17:51

Liturgie nám letos předkládá událost Ježíšova křtu v podání Matoušova evangelia (srov. 2,13-17). Evangelista přináší dialog mezi Ježíšem, který žádá o křest, a Janem Křtitelem, který se brání a podotýká: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“(v. 14). Ježíšovo rozhodnutí překvapuje Jana Křtitele, vždyť Mesiáš nepotřebuje očistu, naopak je to On, kdo očišťuje. Avšak Bůh je Svatý, jeho cesty nejsou našimi cestami a Ježíš je Boží cesta, cesta nepředvídatelná. Mějme na paměti, že Bůh je Bohem překvapení.

O Skutcích apoštolů – »Nikdo z vás nepřijde o život«

St, 08/01/2020 - 16:45

Zkouška ztroskotání: mezi Boží spásou a pohostinností Malťanů

Setkání s Bohem nás nezdržuje, nýbrž osvobozuje

Po, 06/01/2020 - 17:57

Dnes je slavnost Zjevení Páně, připomínající mudrce, jdoucí za hvězdou, kteří přišli do Betléma od východu, aby navštívili novorozeného Mesiáše. Evangelista Matouš na závěr vyprávění poznamenává, že mudrci »ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou« (Mt 2,12).

Pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já

Po, 06/01/2020 - 14:51

Homilie papeže Františka na slavnost Zjevení Páně, 6. ledna v bazilice sv. Petra.

Dějiny spásy nebo evoluce?

Ne, 05/01/2020 - 19:42

Prožíváme dějiny, do kterých se vtělil jediný, pravý a živý Bůh, tedy dějiny spásy anebo obýváme zcela jiné dějiny, které nezačínají, ani nekončí; fiktivní dějiny, tvořené čistě politickými exegezemi veškerého dění?

Kristovo evangelium není pohádka, nýbrž zjevení Božího plánu

Ne, 05/01/2020 - 16:39

Tuto druhou neděli vánoční nám biblická čtení pomáhají rozšířit obzor, abychom si uvědomili význam Ježíšova narození. Evangelium nám v prologu svatého Jana ukazuje převratnou novost věčného Slova, Božího Syna, který se »stal tělem« (v.14). Nejenom že přišel přebývat mezi lid, ale stal se jedním z lidu, jedním z nás! Po této události ukazuje směr našemu životu už nejenom zákon, instituce, nýbrž Osoba, božská Osoba, Ježíš, který našemu životu dává směr a umožňuje nám ubírat se cestou, po které šel jako první On.

Nechme si požehnat od Matky Boží

St, 01/01/2020 - 17:02

Včera jsme uzavřeli rok 2019 poděkováním Bohu za dar času a za všechna dobrodiní. Dnes začínáme ve stejném postoji vděčnosti a chvály rok 2020. Není samozřejmé, že naše planeta začala další oběh kolem Slunce a že my lidské bytosti na ní nadále žijeme. Není to samozřejmost, ba dokonce vždycky je to „zázrak“ k užasnutí a k poděkování.

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

St, 01/01/2020 - 14:02

Homilie papeže Františka při mši na slavnost Matky Boží, Panny Marie, 1. ledna 2020 v bazilice sv. Petra.

Bůh nás nevyvolil kvůli naší šikovnosti

Út, 31/12/2019 - 21:55

Homilie papeže Františka při prvních nešporách ze slavnosti Matky Boží Panny Marie, 31. prosince 2019, baz. sv. Petra.

Papežova vzpoura proti apokalyptické rétorice

Po, 30/12/2019 - 17:18

Devátého listopadu 1989 se začala hroutit Berlínská zeď. Nastal soumrak totalitarismů. Zdálo se, že vzniká nová epocha, poznamenaná globalizací, která se však dnes vyznačuje lhostejností a konfliktem. 

Manipulace názorů je důležitý prvek demokracie

Ne, 29/12/2019 - 22:48

Bůh na sebe vzal lidský život, a třebaže tak neučinil skrze pohlavní spojení muže a ženy, přesto chtěl být ve svém lidství vychováván ženou a mužem, jak dal výslovně na srozuměnou (Mt 1,20-21). Vzhledem k jalovým světským sporům o to, co je to rodina, nejde o bezvýznamný fakt. Nejen tedy na počátku, biblickou Genezí, ale také Svým příchodem na svět v lidském těle Bůh potvrdil smysl rodinného společenství, na kterém zjevil Svůj záměr s lidstvem.

Svatá Rodina Nazaretská - sborová odpověď na Otcovu vůli

Ne, 29/12/2019 - 19:34

Dnes je opravdu krásný den. Je svátek Svaté Rodiny Nazaretské. Označení „svatá“ klade tuto rodinu do rámce svatosti, jež je Božím darem a zároveň svobodným přijetím Božího plánu. Taková byla Nazaretská rodina, projevující naprostou ochotu k Boží vůli.

V Ježíši sestoupilo nebe na zem

Čt, 26/12/2019 - 17:04

Dnes je svátek svatého Štěpána, prvomučedníka. Mluví o něm kniha Skutků apoštolů (srov. kap. 6-7) a v dnešní liturgii nám je představován v závěrečných chvílích svého života, kdy je zajat a ukamenován (srov. 6, 12; 7,54-60). V radostném ovzduší vánoc by se připomínka prvního křesťana zabitého pro víru mohla jevit jako nemístná. Nicméně, právě z perspektivy víry je dnešní svátek v souladu s opravdovým smyslem Vánoc.

V lidských srdcích existují temnoty, ale Kristovo světlo je větší

St, 25/12/2019 - 16:19

Vánoční poselství papeže Františka z lodžie baziliky sv. Petra.

Požehnání Urbi et Orbi

St, 25/12/2019 - 16:19

Text požehnání Urbi et Orbi.

V Ježíši se Bůh stal maličkým, abychom jej měli rádi

St, 25/12/2019 - 00:51

Homilie papeže Františka při půlnoční mši vánoční 24. prosince, baz. sv. Petra.

Církev není moc, která se distribuuje

Út, 24/12/2019 - 18:33

Myslím, že když večer, 13. března 2013, právě zvolený papež František požádal Boží lid o modlitbu a požehnání, každý věřící, každý katolík– jakoby osvícením – pochopil smysl toho, co z nás činí jedno tělo, ve kterém si nikdo nemůže myslet, že druhého nepotřebuje (srov. 1 Kor 12,21). Myslím však také, že se zároveň všem ukázal odstup mezi tím, čím jsme, a čím bychom měli být.

Stránky