Od nejnovějších...

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo pravidelné zasedání farní a ekonomické rady farnosti Kovářov. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a přítomni byli: Luboš Bolek, Jaroslav Kahoun, František Krejčí, Marie Wudiová, Marie Robová, Ludmila Zajíčková, Jiří Soukup, Petr Marešovský, Řehoř J. Žáček, který jednání vedl.

 1. Stav financí: na účtě je v současné době 155 tis., v pokladně asi 45 tis, celkem zhruba 200 tis.
 2. Od posledního zasedání byly pořízeny nové koberce do kostela. Někteří farníci je hodnotí jako méně estetické, než předchozí úprava, což bylo vztato na vědomí.
 3. Na základě žádosti správce farnosti schválila Obec Kovářov příspěvek ve výši 60 tis. na rekonstrukci střechy na faře. Obec Hrazany nám poskytla na tento účel 10 tis. Kč. Obě částky jsme přijali s vděčností.
 4. Dále správce farnosti seznámil radu s tím, že je na Biskupství podána žádost o povolení opravy střechy fary, na vyřízení se dosud čeká. Je předjednaná půjčka od farnosti Hodušín ve výši 50 tis. Kč na dofinancování opravy střechy.
 5. Dále správce farnosti seznámil radu s výsledky jednání s panem starostou Pavlem Hrochem o možnosti vyčištění okapových žlabů na kostele v Kovářově. Zatím budeme hledat možnosti, jak to udělat. Dále by bylo vhodné opravit odpadnutý kus omítky fabionu. Zhodnocení asi až poté, co se tam někdo dostane, aby prozkoumal, jak je na tom zdivo.
 6. Dále pan Bolek seznámil radu s výsledkem pozvání pana kardinála Vlka. Protože nemohl, pokusíme se ho pozvat znovu.

Konec jednání byl v 19:45. 

Zapsal Řehoř J. Žáček.

Tak jsme tam přijeli. A tak jsme tam byli. A protože nás tam bylo málo, asi tak akorát na večeři v kuchyni, povečeřeli jsme v kuchyni. Jenda tam ještě nebyl a Marky tam ještě byla. Terezka pojala nápad naučit nás breviáři, ale každý zkrátka nemůže a někdo zas nemá, a tak ji tu a tam doplnil otec Řehoř. Nakonec se nám podařilo pomodlit se kompletář, kteréžto úsilí nás vyčerpalo natolik, že jsme nezvládli příliš dlouho ponocovat a odebrali se hledat útočiště ve svých spacácích. Ale ještě než jsme definitivně usnuli, směle jsme se vydali spolu s Medvídkem Pú, Králíčkem, Sovou a druhými na expudici objevit severní točnu, tedy to, co lidi objevují. Zkrátka, šli jsme to objevit.

Druhý den, sobotu, jsme zahájili společným růžencem směrem na Záluží. Po nezbytné snídani a neméně nezbytném umytí nádobí jsme se sešli ke společnému zamyšlení vedenému Terezkou, v němž jsme se svépomocí i s pomocí Bible snažili uvědomit si, co znamená půst a jaké masky, které jsme zvyklí nosit, a jaká pouta, která nás svazují, je třeba v době postní odstranit. Vše jsme si psali na papírky, které pak sehrály další roli při večerním programu.

photo01

Během přípravy oběda se někteří oddávali nejrůznějším radovánkám, někteří dali přednost učení. K výtečnému obědu (kuřecí kari rizoto) jsme se ale zase sešli všichni. Protože místa u stolů byla hojná, ale účastníků málo, srazili jsme k sobě dva stoly, takže jsme k sobě seděli všichni blíž a mohli jsme si snáze povídat.

Poobědní siesta byla prodchnuta vůní a chutí kávy a nejrůznějších moučníků. Zmocnil se nás soutěživý duch, a proto jsme vytáhli sice jednoduchou, ale o to zábavnější hru Chňapni čuníka. A tak jsme chňapali, chňapali a chňapali, posléze i s Pavlem, který nás přišel navštívit i se svojí roztomilou společnicí, fenkou Kessi.


photo02

Když jsme se dost nasytili chňapání čuníků, chňapli jsme bundy, šály a čepice a odebrali jsme se na hřiště, abychom si zahráli baseball. Sice podle vlastních, značně svérázných a malému počtu hráčů uzpůsobených pravidel, ale i tak to bylo báječné.

 

Asi bychom to vydrželi ještě dlouho, jenže čas se nachýlil a nás čekal další bod programu – adorace a mše svatá. Nechyběla ani vydatná večeře, v jejíž síle jsme se vydali opět ven, tentokrát na křížovou cestu. Původně vážná záležitost se změnila v boj o to, kdo vydrží déle zachovat vážnou tvář a nevyprsknout smíchy. Na svědomí to měly jednak místy víc než úsměvné texty křížové cesty, jednak nepříznivé povětrnostní a jiné podmínky. Takže jsme občas naráželi do stromů, občas do keřů, zakopávali jsme o kořeny, čas od času jsme se octli téměř v naprosté tmě, a jednou se nám dokonce málem podařilo uřezat si hnáty motorovou pilou. Přesto jsme živí a zdraví dorazili zpět na faru, lépe řečeno za faru, kde jsme chtěli na hraničce spálit papírky z dopoledního programu. Jenže nelítostné povětrnostní podmínky nás pronásledovaly i zde, takže hranice i přes veškeré resuscitační snahy zhasla ještě rychleji, než vzplála. Ale papírky shořely, a to bylo hlavní.

 

Celý den jsme završili účastí na tanečním kurzu tanečních mistrů Terezky a Jendy, kteří nás naučili dětský tanec pro lidi libovolného věku – Hambíno bambíno – jenž si záhy získal sympatie většiny z nás. Ještě asi hodinu jsme pak chňapali čuníky a jsouce vyčerpaní, odebrali jsme se na kutě.

V neděli jsme si trošku přispali a sešli jsme se až na snídani, po níž následovala mše svatá. A to už se pak zběsilým tempem nevratně blížil konec našeho setkání. Uvedli jsme faru do původního stavu, pobalili věci a snědli vynikající kuře, které mezitím připravily Bětka s Dádou.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě programu či jídla, zkrátka všem, díky nimž jsme se mohli opět sejít a prožít pěkný víkend.

No a to je konec. Byla to zábava, zpěv, tanec, ejaja hopsasa.

Sepsal Vojta za malé podpory Terezky

Za foto děkujeme Bětušce

V době adventní budeme opět o sobotách v 6:30 v Kovářově slavit rorátní mše svaté. Tímto vás na ně zvu.

Co jsou roráty?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhednými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice. (převzato z webu tisk.cirkev.cz)

Řehoř J. Žáček


Pravidelné jednání farní a ekonomické rady proběhlo v pátek 23. října 2015 od 19 hodin na faře v Kovářově. Přítomní byli: Řehoř J. Žáček, Jaroslav Kahoun, Luboš Bolek, Petr Marešovský, Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová. Omluven byl pan František Krejčí. K projednání bylo šest bodů:

 1. Nejdříve byla farní rada seznámena se stavem farních financí: Akuální stav je asi 200 000 Kč. Z toho je:
  1. Účet: 99 000 Kč
  2. Účet varhany 70 000 – zde byl udělen souhlas s převedením na běžný účet farnosti, neboť akce opravy varhan byla skončena.
  3. Pokladna cca 30 tis. Kč
 2. Dne 17. ledna bude mše svatá u příležitosti 90. výročí úmrtí P. Františka Palečka. Mše svatá v 9:30 bude celebrována biskupem Vlastimilem Kročilem. Po mši svaté bude pohoštění v restauraci u Mullerů. Pan Kahoun se nabídl zjistit kapacitu restaurace a bylo dohodnuto jednotné menu. K účasti na pohoštění budou dávány vstupenky proti příspěvku 200 Kč.
 3. Farnost obdržela dar od anonymního dárce ve výši 30 tis. Jeho přáním je použít tyto prostředky na obnovu koberců v kostele. Osvědčenou firmou v tomto oboru je: Breno Písek, U Nádraží 2614, Písek. Bylo dohodnuto, že zakázka bude realizována prostřednictvím této firmy. Pan Bolek a paní Wudiová nabídli svoji pomoc při zajištění této akce, především s výběrem vhodného koberce.
 4. Příští rok bychom síly farnosti soustředili na rekonstrukci střechy na faře. Celková finanční náročnost je přibližně: 380 tis. Kč + 30 tis. rezerva. Práce bude provádět pan Pavel Marešovský, který v současné době zpracovává podrobnou nabídku. Dále bylo dohodnuto, že tento rok mu bude proplacena záloha na materiál, abychom mohli vyúčtovat Obci Kovářov loňský dar na tento účel.
 5. Čeká nás: nákup uhlí na faru cca 17 tis. Kč.
 6. Další část porady byla neveřejná…

Jednání farní rady skončilo pak ve 20:20. Příští schůze bude za půl roku nebo podle potřeby.

Zapsal: Řehoř J. Žáček.

 • Z neděle 22. 5.
 • Výsledek sbírky na potřeby našich kostelů: Předbořice: 2 500 Kč; Kovářov: 4 900 Kč; Kostelec: 750 Kč. Všem vám děkuji za vaši štědrost.
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze.
 • Prosím o vaši spolupráci při přípravě slavnosti Těla a Krve Páně příští neděli. Zejména prosím o stavbu oltářů, vypravení družiček, případně i o příchod hasičů v uniformách. Zároveň nás budou příští neděli doprovázet účastníci folklórního festivalu. Pokud máte, budete vítáni i v krojích...
 • V pátek vás opět zvu na adoraci eucharistie do kostela v Kovářově od 17. hodiny.

Sešli jsme se v pátek 6. února. Hodně nás přijelo již na mši svatou v 18 hodin. Program setkání pak oficiálně začínal večeří v 19 hodin. Přijeli mezi nás opět Roman Dvořák a nově i Eva Kuříková z Ktiše a asi 8 mladých z Protivína. Po večeři a nezbytném umytí nádobí jsme se pustili do seznamovacích aktivit. Hráli jsme zejména lidské pexeso, při kterém byla spousta legrace.

Asi od devíti hodin jsem vedl první společné téma: hledání v Bibli. Ověřili jsme si a doplnili své znalosti orientace v Písmu svatém a také jak se biblické knihy značí a co znamenají a k čemu jsou dobré biblické odkazy po stranách textu. Den pak zakončila společná večerní modlitba a uložili jsme se k spánku.

Vstup do fotogalerieDruhý den pak začínal budíčkem a společnou snídaní v 8 hodin. Po snídani následovala společná ranní modlitba a pak kratičké téma, které obsahovalo reflexi tří úryvků z evangelia sv. Jana, které vyjevují Ježíšovu jednotu s Otcem. Tento víkend by totiž věnován zintenzivnění vztahu k Ježíši Kristu, zatímco minulé setkání bylo zaměřeno na Boha Otce. Pak jsem odjel pro paní kuchařku, zatímco ostatní se věnovali krátké aktivitě rozmotávání lidských údů. Pak následovalo téma, které vedl Roman, Setkání s Ježíšem. Po něm pak jsme slavili eucharistii v kostele. Následoval oběd a odpoledne ve dvě hodiny hra na farní zahradě. Hráli proti sobě dva týmy. Po svačině jsme se pak věnovali dalšímu tématu, totiž Bibli. Každý pak dostal papír s rozpisem četby a rozjímání, které může jakožto duchovní program použít na dobu postní… Následovalo rozdání témat biblických scének, které jsme si prohlédli po večeři. Každá skupinka dostala za úkol pantomimicky ztvárnit a pak předvést dvě scény: jednu ze Starého a jednu z Nového zákona. Večer jsme pak měli na faře nejvzácnějšího Hosta, totiž adoraci eucharistie. Během ní mohl každý napsat Pánu Ježíši osobní dopis a položit ho před něj. Z této velmi osobní atmosféry jsme pak vstoupili do poslední části programu: volného popovídání a posezení u čaje a dalších osvěžujících nápojů.

Vstup do fotogalerieNedělní den nemohu příliš popisovat, protože já jsem měl obvyklé mše svaté, ale vstávalo se později, následovala snídaně a společná hra. V půl desáté pak byla mše svatá v kostele za doprovodu hostující kapely z Březnice. Následoval oběd, při kterém jsme se rozloučili s Romanem, Evou a dalšími a po obvyklém úklidu jsme se pak rozjeli domů.

Sepsal Řehoř

Zveme vás já i členové týmu DCM na již 20. PřeBoMil, který bude opět mít přídomek Christ-Life. Bude se opět konat na faře v Kovářově od pátku 6. února do neděle 8. února. Budeme pokračovat v prohlubování těch témat, které jsme začali na minulém setkání. Do této pozvánky ještě budu vpisovat další podrobnosti, takže to zde sledujte.

Pozvánka Christ-LifeCo s sebou: jako obvykle věci na spaní, na pobyt venku, hlavně Bibli, pokud nemáte, mohu půjčit nějakou na faře, ale uvažujte o pořízení vlastní, dále věci na hygienu, atd. Příspěvek je vyšší, za celý víkend 250 Kč, můžeme se samozřejmě domluvit, aby to nebylo překážkou...

Program:

Pátek

18:00 možnost účasti na mši svaté v kostele v Kovářově
19:00 večeře
19:30 uvítání a seznamka
20:15 práce ve skupinkách
21:15 společné téma – hledání v Bibli
21:45 modlitba
23:30 večerka

Sobota

7:30 budíček
8:00 snídaně
8:30 modlitba
9:00 společné téma spojení Otce a Syna
9:15 společné téma setkání s Ježíšem
11:30 mše svatá v kostele
12:30 oběd
14:00 hra
16:00 svačina
17:00 společné téma na téma Bible
18:00 aktivita ve skupinkách – příprava biblických scének
19:00 večeře
20:00 představení biblických scének
20:30 adorace
22:00 volné posezení
24:00 noční klid

Neděle

7:30 budíček
8:00 snídaně
8:45 modlitba – evangelium nedělního rána
9:30 mše svatá v kostele
11:00 otázky a odpovědi
11:45 oběd
12:15 úklid a odpoledne ukončení

Účast

Kdo přijede Kdo nepřijede
Bětka Pecková
Dáda Procházková
Petr Wudi
Kuba Fořt
Honza Pecka
Markéta Dvořáková
Marky Wudiová
Vašek Wudi
Terka Jirsová
8 lidí z Volyně

Bára Otrubová
Vojta Otruba
Katka Balabánová
Adéla Kubíčková
Anička Otrubová
Matěj Jirsa
Marek Schmeller

Další podrobnosti popřípadě dodám...

Řehoř

V tomto článku budu podávat pravidelné aktualizace prací, které se dějí na varhanách v kovářovském kostele. Řazení bude chronologicky od nejnovějších, po nejstarší příspěvky. Dále je k dispozici fotogalerie, kde budu přidávat postupně fotografie z průběhu díla obnovy, tak, jak je budu mít k dispozici...

Vstup do galerie:Vstup do fotogalerie

Své příspěvky na obnovu varhan můžete posílat na účet číslo: 2400720436/2010 (Fio banka a. s.). Další možnost je složit hotovost v sakristii v Kovářově, nebo u paní Rybníčkové na Obecním úřadě či v ordinaci MUDr. Kahouna. Po vyžádání Vám rádi vystavíme doklad o přijetí daru.

14. května 2015:

V tuto chvíli jsou již téměř před dokončením všechny potřebné díly pro nové kůželky obou manuálů.

Pro ilustraci, každá kůželka se skládá z 8 dílů, kůželek je celkem 648 ks. Navíc se vyrábí vodící dráty kůželek. Těch je 1296 ks. Celkem se nyní vyrábělo tedy 6482 ks dílů pro nové kuželky.

V kostele je již připravena vzdušnice I. manuálu pro zapálení kůželů vrtání vzdušnice a vsazení kuželek. To bude probíhat v sobotu 16.května. V dalším týdnu bude I. manuál naladěn. Pak bude probíhat práce na II.manuále a pedále, což díky nyní vyrobeným kuželkám pro celý nástroj, bude již záležitost na cca 10 dní.

Přikládám i foto soustružení kuželek, celkem 648 ks, pro zajímavost tyč potřebná k soustružení všech kuželek by měřila 9 m.

15. dubna 2015:

„Včera a dnes jsem započal s 2. etapou opravy varhan v Kovářově.

Navzdory předpokladu, že během 2. etapy budou varhany mimo provoz, jsem nakonec započal s výměnou kuželek vzdušnice 1. manuálu.

2.manuál a pedál rozmontuji až po dokončení 1. manálu, aby byla zaručena kontinuita hry bez přerušení.

V příloze zasílám ještě foto namontovaných aprátů z 1. etapy a dále foto vzdušnice po demontáži v 2. etapě.“

18. února 2015:
"Barkerovy aparáty jsou komplet hotové, od 19.2 bude probíhat jejich montáž v kostele. Do konce tohoto týdne budou práce z mé strany hotové. Od 25.2. bude v kostele pracovat také pan Jantač, s kterým dokončíme v podstatě 1. etapu opravy. 2. etapu zahájím hned po velikonocích, mezitím budou probíhat průběžně přípravy. Tzn. vyrábět se budou komponenty pro nové kuželky vzdušnic. V příloze zasílám opět nějaké fotografie, tentokrát aparáty, a práce na nich. Co se týče cenové hladiny, oproti původním ceně 52.800,- Kč vyšla cena 1. etapy na celkových 59.000,- Kč. Cena se navýšila z důvodu vyšších materiálních nákladů a času, které novému aparátu bylo třeba věnovat. Zlevnil jsem i něco na práci (místo původním 300,- Kč/hod, účtuji 250,- Kč/hod). :-) Zde přikládám vyúčtování:

Materiály - konzervační prostředky, chemikálie  3 000,- Kč
Materiály - dřevo   5 000,- Kč
Materiály - klíh, tmely, přírodní laky a mořidla     900,- Kč
Materiály - kůže, plátna, popruhy  2 000,- Kč
Ostatní materiály (spojovací materiál      1 500,- Kč
Cena práce 180 hodin (250,- Kč/hod.)        45 000,- Kč
Náklady na dopravu 200 km (8,- Kč/km)  1 600,- Kč
Celkem náklady činí         59 000,- Kč"

Tolik pro tentokrát zprávy od pana Nožiny, další zprávy budou, jak doufám od pana Jantače. Do galerie jsem opět dohrál fotografie z tohoto týdne prací.

12. února 2015:
Pan Nožina zaslal další zprávu o opravě varhan: "V tuto chvíli je již vyrobeno všech 108 míšků Barkera. Dokončeny jsou kompletní kuželky 108 ks – každá se skládá z 11 komponent. Hotovy jsou ovládací trčky barkera. Nyní pracuji na aparátu, kde všechny tyto komponenty budou namontovány." Budeme se tedy těšit na další zprávy o opravě našich varhan... Do galerie jsem dohrál dalších pět fotografií...

28. ledna 2015:
Poprosil jsem pana Nožinu, aby nám popsal, na čem právě dělá. Takže tady je jeho povídání:

"V současné chvíli realizuji výrobu komponentů pro nové Barkerovy aparáty varhan. Jak takový Barker funguje, lze prostudovat na těchto stránkách.

Co je již vyrobeno: Vysoustruženo 108 ks kuželek z lipového dřeva. Okoženo 108 ks kuželek kozlečí kůží. Nastříháno, do špičky zbroušeno a oboustraně vyřezány závity 108 ks mosazných os kuželek. Nastříháno, do špičky zbroušeno 216 ks vodících mosazných štiftů kuželek. Vyrobeno 108 ks polotovarů vodících vidliček kuželek. Nastříháno, do špičky zbroušeno a vyřezány závity mosazných regulačních štiftů ovládacích trček - 108 ks. Zkráceno na požadovanou delku ovládací trčky, použit původní materiál trček. Odstrojeny jsou již i původní aparáty,některé komponenty budou použity pro výrobu kontra ventilů kuželek. Celkem bude použito 216 ks kožených matiček z třísloviny a 108 papírových kroužků..."

Fotky, které pan Nožina poslal jsem přidal do fotogalerie...

21. ledna 2015:
Po podpisu smlouvy o dílo se pan Nožina pustil do demontáže ovládacích aparátů a objevily se nové problémy. Píše:

"Dnes a včera došlo k demontáži ovládacích aparátů z varhan v Kovářově. Po demontáži a při podrobném průzkumu aparátů v dílně, jsem zjistil, že pneumatické výpustkové aparáty svou konstrukcí nejsou ideálním způsobem vyrobené a samotnou renovací nebude dosaženo z mé strany spokojenosti tak, abych byl schopen zaručit 100% spolehlivost po dalších 10 let své záruční doby. Výpustkové aparáty byly vyrobeny varhanářem Hubeným a měly funkci uskutečňovat změnu ovládání traktury pod vzdušnicemi z pneumatické ovládání na mechanické. Lze říci, že tehdy se jistě jednalo o moderní a možná jediné řešení, jak pneumatický stůl se všemi jeho možnostmi zapojit na mechanické kuželkové vzdušnice. Vzhledem k tomu, že ovládání varhan bylo přepracováno panem Jantačem z pneumatické na elektrické ovládání, a tento aparát mohl být odstraněn už tehdy, složité a k opravám špatně přístupné aparáty jsou nyní ve varhanách přílišným "luxusem", který provoz varhan muselo a jistě i bude zbytečně prodražovat. Z konstrukčního hlediska existují jiné varianty, jak udělat varhany spolehlivějšími ke spokojenosti všech zúčastněných stran."

Proto po dalším jednání bylo dohodnuto, že bude ovládání výpustkových aparátů předěláno následovně: "bude vyroben nový pneumaticko-mechanický aparát – Barkerova páka. Je to v podstatě obměna stávajícího aparátu, fungující však tlakově, ne výpustně, ovládací mníšky jsou tak na rozdíl od stávajících aparátů volně přístupné pro případné opravy a revizi. S tím souvisí přepracování elektrického ovládání, prodloužení kabeláže s použitím stávajících elektromagnetů. Výhody: Cenově srovnatelné jako renovace, cenově téměř stejné. Oproti renovaci výrazně spolehlivější. Nevýhody: Aparáty zaberou nějaký ten prostor pod varhanami, ale ne tolik jako stávající aparáty, životnost materiálů mníšku cca 70 let, poté bude třeba opět do ovládání investovat a mníšky překožit. Z hlediska rozsahu prací z mé strany může dojít k navýšení pouze v řádech tisíců korun..."

Toto řešení, které se ukázalo jako jediné schůdné bylo nakonec přijato za definitivní...

15. ledna 2015:
Pan Ing. Jantač zasílá své stanovisko k opravě elektrické traktury: "V Kovářově jsme použili tranzistory belgické firmy ITT typu BC 337 pod dojmem, že firma má certifikát řízení jakosti ISO 9001. To tehdy bylo velmi módní, ale o kvalitě výrobků to nic nevypovídá. Poruchovost se ukázala 100x vyšší, než je obvyklé (i pro výrobky bývalé Tesly Valašské Meziříčí). Důvodem je podle mikroelektronika kolegy ing. Pavla Tichého špatná technologie zapouzdření tranzistorů zaléváním reaktoplastovou pryskyřicí. Zbytky po chemické reakci vytvrzování pryskyřice působí destrukci čipů či jejich kontaktování. Výsledkem je částečný průraz kolektor-báze. Nebyli jsme jediní, kdo měl tyto potíže. Reklamovat to nelze, protože výrobek i tak splňoval minimum evropské normy střední doby mezi dvěma poruchami 10000 hodin. Při 500 použitých kusech pak činí střední doba bezporuchového provozu pouhých 20 hodin, při započtení doby bez provozu s cca 30x větší spolehlivostí vyjde pouhých 10 hodin!!! Tedy asi 3 měsíce, pokud se hraje jednou týdně hodinu!!! Takové máme v Evropě normy a výrobky!!! Proto navrhuji jejich kompletní výměnu. Práce s dopravou cca 15000 Kč, materiál 1000 Kč. K tomu případné další práce s kontrolou a regulací, to celkovou cenu navýší předběžně na 20 000 Kč." Dále pan Jantač konstatuje, že čas na práci letos mít bude...

20. prosince 2014:
Obdržel jsem zprávu o opravě varhan s cenovou nabídkou. Ke stažení a nahlédnutí je zde. Pan doktor Kahoun mi nabídl, že si vezme na starost získávání potřebných finančních prostředků pro opravu. Nástroj budou opravovat dva lidé: pan Peter Nožina, varhanář, pan Ing. Jaromír Jantač bude opravovat elektrickou trakturu nástroje. Po odborné stránce bude na opravu dohlížet a pro případné konzultace bude k dispozici pan Vít Honys, diecézní organolog.

Začátek prosince 2014:
Začátek se datuje do začátku prosince, kdy jsem požádal pana Petera Nožinu, varhanáře o opravu prasklého měchu. Pan Nožina měch opravil a při té příležitosti provedl celkovou prohlídku nástroje a konstatoval, že nástroj je ve špatné stavu. Je nespolehlivý a pro neznalé je prakticky neovladatelný. Proto jsem jej požádal o zpracování nabídky opravy varhan s tím, aby práce, pokud to bude možné, rozdělil do etap, které by byly schůdněji realizovatelné.

Řehoř J. Žáček.

Předbořická školka již letos oslavila 16. výročí své existence. Tuto událost s námi přijel oslavit P. Vladimír Záleský, farář ve Žďáru nad Sázavou. Slavnost jsme zahájili společným obědem s naším hostem a sestrami Františkánkami, které pro tuto příležitost přicestovaly z Brna. Pak již ve 14. hodin začala mše svatá v kostele.

Vstup do fotogaleriePo ní jsme se odebrali do školky, kde nám nejdříve děti zopakovaly zajímavé momenty z vánoční besídky. Pak se již rozeběhla zábava, při které jsme si mohli společně popovídat a také se občerstvit připravenými dobrotami. Z této události vám nabízíme zde několik fotografií...

Řehoř J. Žáček.

Naše další setkání se odehraje opět mezi Vánočními svátky a Novým rokem v termínu 27. prosince do 31. prosince ráno. Místem setkání bude tradičně fara Kovářov a program bude veden vánočním tématem: Projevila se Boží dobrota přinášející spásu všem lidem.

Světlo světa Vezměte si s sebou opět to, co jste zvyklí, tzn. věci dovnitř a ven, nejlépe, pokud budete mít Bibli a psací potřeby. Myslete na to, že může být i chladno. 30. prosince se celý den zúčastníme spolu s mládeží z jiných farností Evropského setkání s komunitou Taizé v Praze.

Program setkání: 

Sobota 27. prosince
od 15. hod  příjezd
17:00 - možnost účasti na mši svaté
18:00 - večeře
od 20 hod. večerní program na téma setkání

Neděle 28. prosince
6:30 - možnost ranního růžence
9:30 - mše svatá
12:00 - oběd
14:00 - odpolední program (odpolední procházka – tradiční, zpestřená hrou/hrami)
18:00 - večeře
20:00 - večerní program na téma setkání

Pondělí 29. prosince
7:00 - možnost ranního růžence
8:00 - snídaně
9:00 - dopolední program: montáž nové skříně a výroba fotodokumentace na chodbu
12:00 - oběd
14:00 - tvoření
17:00 - mše svatá
18:00 - večeře
20:00 - film v kině v Milevsku: Příběh Marie

Úterý 30. prosince
celý den budeme v Praze, doprava vlastním autobusem
večer bilance setkání

Středa 31. prosince (pro zájemce)
7:30 snídaně, úklid a rozjezd domů 

Cena setkání zůstává jako obvykle, 50 Kč na den, k tomu příspěvek 200 korun na autobus. Vzhledem k tomu, že organizujeme vlastní autobus, prosím vás z organizačních důvodů o brzké přihlašování, velmi nám to pomůže jednak v organizaci, ale může nám to i ušetřit prostředky. Setkání se mohou zúčastnit i ti, kdo jsou mladší 16-ti let, protože nejsme oficiálně registrovanými účastníky a tedy už si za svou účast zodpovídáme sami. Prosím, sledujte tuto pozvánku, neboť zde mohou přibývat důležité informace.

Přijede Určitě nepřijede
Bára Otrubová
Matěj Jirsa
Vojta Otruba
Bětka Pecková
Dáda Procházková
Terka Jirsová
Honza Pecka
Lída Rozhoňová
Markéta Dvořáková
Marky Wudiová
Vašek Wudi
Petr Wudi
Dominik Jirsa
Pavel Soukup (jen do neděle)
Míra Procházka (pojede jen do Prahy)
Káťa Fořtová
Míša Soukupová
Kuba Fořt 
Marťa Soukupová
Katka Balabánová
Anička Otrubová
Maruška Soukupová
Anička Jarolímková
Marek Schmeller 

Srdečně zve a na setkání se těší

Řehoř.

Stránky