Akuality

Jak jsem již při mších svatých v kapličkách avizoval, připravil jsem z fotografií pořízených při poutích galerii, ve které si tyto okamžiky můžete znovu připomenout. Děkuji ještě jednou všem obětavým farníkům za přípravu, péči o kapličky a za účast na těchto akcích.

Vstup do galerie je zde: Vstup do galerie

Zde je několik slov o našem posledním setkání, které jsme měli od pátku 2. května do neděle 4. května. Zrovna v těch dnech přecházela přes naše území studená fronta a tak venku bylo opravdu chladno a deštivo, většinu času jsme tedy trávili vevnitř...

Pátek:

Vstup do fotogalerieNa faru jsme se všichni začali sjíždět kolem půl šesté večer. V šest hodin za námi na faru přijelo společenství z Mirovic. A začal Večer Mladých. Večer Mladých byl velmi podařený. Všichni jsme se více sblížili, a to nejen díky hrám, ale také díky skupinové práci. Po odjezdu Mirovických jsme měli bilanci, po které jsme si zazpívali několik písniček. Poté už jsme šli pomalu spát.

Sobota:

Vstup do fotogalerieSobotní den začal růžencem. Následovala snídaně, po které měl otec Řehoř přednášku na téma „Kříž“.  Po přednášce jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina připravovala oběd a druhá skupina pracovala na zahradě. Po obědě jsme hráli hru zvanou „Limerick“. Kolem páté hodiny jsme odjeli do Sepekova. V Sepekově jsme se zúčastnili mše svaté, po které následovala adorace. Po adoraci jsme se šli ohřát na faru, kde jsme dostali výborný guláš a poslouchali vyprávění mons. Pavla Posáda, u kterého jsme se velmi nasmáli. Zpátky na faru do Kovářova jsme přijeli asi kolem deváté hodiny a následovala večerní bilance, po které jsme se uložili ke spánku.

Neděle:

Vstup do fotogalerieNeděle začala ranním růžencem a snídaní. V půl desáté jsme se všichni zúčastnili mše svaté. Nedělní oběd připravovala Dáda s Bětkou. Po obědě jsme uklízeli faru a pomalu jsme odjížděli domů, plni krásných zážitků.

Sepsala Lída Rozhoňová

Ještě budou následovat asi dvě videa...


Farní ekonomická rada byla svolána ke svému jednání na pátek 28. března od 18. hodin. Jednání vedl Řehoř J. Žáček, zúčastnili se: Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová, Luboš Bolek, František Krejčí, omluveni: Jaroslav Kahoun, Petr Marešovský.

K projednání byly následující body

 1. Ekonomická rada byla seznámena s aktuálním stavem financí: účet: 15 tis. Kč, pokladna: 27 tis. Kč. Celkem tedy 42 tis. Kč.
 2. Dále byla informována o tom, že pro farnost byl Obcí Kovářov schválen příspěvek na  obnovu střechy fary ve výši 40 tis., který je třeba do konce roku vyúčtovat. Bylo navrženo, z důvodu, že rekonstrukce proběhne až příští rok, nakoupit tašky a uskladnit na příští rok.
 3. Dále jsme jako farnost obdrželi příspěvek od Jihočeského kraje v rámci programu na podporu práce s mládeží na společenství PřeBoMil ve výši 20 tis. Kč, kdy jako farnost musíme investovat minimálně 5 713 Kč a vyúčtovat. Návrh na využití příspěvku (dle podmínek grantu a žádosti o grant), pořízení: dataprojektor cca 15 tis. Kč, (Acer H6510BD zánovní 17 661 Kč.), matrace 6ks = 12 tis. Kč. Tj. celkem 27 tis. Kč cca. Schváleno.
 4. Je požádáno o příspěvek Jihočeského kraje v těchto záležitostech, přičemž se čeká na rozhodnutí a přidělení dotace:
  1. Fasáda kostel Předbořice (program Nemovité kulturní památky): 110 tis. kraj, my musíme dát 76 tis. Kč. Budeme se snažit maximální množství prostředků zajistit ve formě darů sponzorů.
  2. Oprava obrazu vstupní brány Kovářov (program Movité kulturní dědictví): 26 tis. Kraj, my dáváme 19 tis, opět příspěvek farnosti budeme shánět formou darů.
 5. Je třeba projít střechu na kostele v Kovářově, vykazuje místy vypadané tašky a nutné drobné opravy.
 6. Možná letos bude třeba vyměnit aspoň 2ks oken na faře za plastová. Jsou zde velké úniky tepla. Schváleno, podle stavu financí.
 7. Biřmování ve farnosti proběhne v neděli 19. října, přičemž svátost udělí biskup Pavel Posád.

Konec jednání byl v 18.50.

Zapsal Řehoř J. Žáček.

 

Dne 27. září se konalo další setkání farní a ekonomické rady farnosti Kovářov. Setkání se konalo jako obvykle na faře v Kovářově a začali jsme v 19 hodin prohlídkou nově nainstalovaného kotle Benekov na uhlí.

Přítomni: paní Marie Robová, paní Ludmila Zajíčková, paní Marie Wudiová, pan Luboš Bolek, pan František Krejčí a pan Jiří Soukup. Omluveni: Pan Jaroslav Kahoun a pan Petr Marešovský.

 • Nejdříve jsem farní radu seznámil s proběhlými investicemi od posledního setkání. Největší investicí bylo pořízení nového automatického kotle Benekov na faru (142 tis.). S tím souvisela nutnost provést vložkování komínového tělesa (35 tis.). V létě proběhla rekonstrukce rozpadlého schodiště na faru, chodníku pod brankou a vyklizení farní budovy v 1. patře (10 tis.). Vysvětlil jsem, proč se pořizoval zrovna takový kotel v takové konfiguraci. Investice byly farní radou schváleny bez výhrad.
 • Do budoucna by bylo dobré v dohledné době dovybavit vytápěcí systém i kombinovaným bojlerem na ohřev teplé vody v době, kdy je kotel prakticky v neustálém provozu. V instalaci je již na tuto věc pamatováno a bude tedy snadno proveditelná. Náročnost odhaduji na zhruba 10-12 tis. Kč. Farní rada tento záměr schválila.
 • Dalším bodem byla informace, že nás čeká oprava vypouklé omítky stropu nad kůrem v kostele v Předbořicích. Tato oprava je již objednána a přislíbena. Toto bylo vzato na vědomí.
 • Střecha fary. Zde jsme se snažili naplánovat strategii. Bylo doporučeno pokusit se o opětovné zařazení projektu do grantového programu rekonstrukce kluboven a základen mládeže. Padly i návrhy na další dotační tituly, které prozkoumám. Jinak budeme šetřit a až bude dostatek financí, tak pak dojde k realizaci akce.
 • Pak jsem informoval o záměru etapové rekonstrukce fasády kostela v Předbořicích. Samozřejmě se při tom budeme snažit zajistit opět nějaký grant. Je třeba však nejdříve vyřídit potřebnu agendu, především Závazné stanovisko památkového orgánu. Tuto žádost podám v co nejbližší době.
 • Dalším bodem byl můj návrh na farní setkání v nějakém větším sále, např. Zahořanech, které by nám v rámci farnosti umožnilo bližší kontakt a společně prožité chvíle i mimo kostel. Tato věc byla předložena k úvaze a na příštím setkání už tento návrh zkusíme konkretizovat.
 • Příští farní rada bude, dá-li Pán Bůh, 21. března 2014 v 18 hodin opět na faře v Kovářově.
 • Schůze skončila v 20.15.

Zapsal Řehoř J. Žáček.

Na faře v Kovářově proběhla ve čtvrtek a pátek 19. a 20. září montáž nového automatického kotle na uhlí. Akci provedla milevská firma Boma a její pracovníci první den demontovali starý kotel a zapojili kotel nový na stávající rozvody. Druhý den pak zapojili elektrické rozvody a odpoledne se kotel rozjel a od té doby nepřetržitě temperuje prostory fary.

Vstup do fotogalerie Tato akce, na kterou jsme šetřili vlastně celý rok a na který jsme také získali příspěvek od obecního úřadu Kovářov a Hrazany, velice zvýší využitelnost fary pro pořádání různých farních akcí, jako biblických hodin, příprav atd. Fotografie z průběhu akce si můžete prohlédnout po kliknutí na obrázek v tomto článku.

Použitý kotel Dakon C25Max je k dispozici případnému zájemci za cenu, na které se domluvíme. Je osm let starý a technicky je v pořádku.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Akuality