Farní rada

Zápisy z jednání farní rady

Setkání proběhlo od 19 hodin na faře v Kovářově. Účastni byli všichni členové farní a ekonomické rady. Na programu setkání byly tyto body:

Nejdříve jsem seznámil členy rady s finančním stavem farnosti: aktuální zůstatek na běžném účtu farnosti činí cca 78 tis. Kč, v pokladně je cca 25 tis Kč. Celkem tedy disponujeme 103 tis. Kč.

Dále jsem oznámil, že půjčka od farnosti Hodušín ve výši 70 tis. Kč byla splacena k začátku února 2017. Tím tedy nemáme žádné závazky.

Dalším bodem byla nutnost zajistit revize: komína fary, rozvaděčů kostelů a hasicích přístrojů, hromosvodů. V následné diskusi jsme podpořili myšlenku vybírat především pracovníky z řad farníků nebo obyvatel našich obcí.

Lípy na návsi před kostelem v Předbořicích. Na minulém jednání jsme konstatovali, že poprosíme Obec Kovářov o řešení neuspokojivého stavu porostu na předbořické návsi. Pan dr. Kahoun se této záležitosti ujme a pokusí se iniciovat určité kroky na jednání zastupitelstva Obce.

Dále jsem se zeptal, jaký je stav týmu stavitelů jesliček. Podle informací paní Robové ke stávající partě dobrovolníků přibyli dva noví, čímž by měla být schopnost i nadále jesličky v kostele stavět, vyřešena.

Následně jsme pozitivně zhodnotili přesun sobotní mše svaté z deváté hodiny na dřívější osmou. Tento čas všem vyhovuje více.

Další delší čas jsme věnovali diskusi nad programem Noci kostelů, která se uskuteční 9. června. Požádal jsem členy rady, aby popřemýšleli, jaký atraktivní program bychom návštěvníkům mohli nabídnout? Padly návrhy na uspořádání výstavy liturgických předmětů a oděvů, stručné představení křesťanství, liturgická hra a zpěv, představení varhan. Mimo to před kostelem by mělo být stále umístěna informace, která podává informace o kostelu – komu je zasvěcen, stručná historie, důležité osobnosti, odkaz na webové stránky.

Paní Robová navrhla úpravu hrobu P. F. Palečka: je třeba jej přebrousit. Pokusím se oslovit příslušné firmy, které by tuto práci provedli a do příštího setkání farní rady nechám zpracovat příslušné cenové nabídky.

Program schůze skončil ve 20:15.

Zapsal Řehoř J. Žáček.

Setkání se uskutečnilo v sobotu od 9:45. Zúčastnili se: Luboš Bolek, František Krejčí, Petr Marešovský, Marie Robová, Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Wudiová a Jaroslav Kahoun. Jednání vedl Řehoř J. Žáček.

Na programu bylo:

 1. Zhodnocení velké investiční akce roku 2016 a tou byla oprava střechy farní budovy. Celkové náklady činily 364 tisíc korun, přičemž obec Kovářov nám přispěla ve dvou letech celkem 100 tisíci korunami, obec Hrazany 20 tisíc. Zároveň jsme si z farnosti Hodušín vypůjčili 70 tisíc, které budeme mít splacené brzy po Novém roce. Jednomyslně jsme tuto opravu zhodnotili jako zdařilou a kvalitní a vyjádřili naději, že střecha nám bude sloužit dlouhá léta.
 2. Finanční stav farnosti: běžný účet 8 tisíc Kč, pokladna 55 tisíc Kč.
 3. Pan J. Kahoun navrhl osadit okap nad schody na kruchtu do kostela a nabídl se, že tuto záležitost zařídí, což bylo schváleno.
 4. Dále jsme diskutovali nad nutností revizí elektrických rozvaděčů, komínů, hasicích přístrojů, hromosvodů. Na tyto práce budeme preferovat vždy místní řemeslníky.
 5. Dalším bodem byla situace péče o kněžské hroby. Jejich péče je rozdělena následovně: hrob P. Palečka obstarává paní Fedrová, hrob P. Zítka pravidelnou péči nevyžaduje, hrob P. Bodláka a Kopty zajišťuje pan Bolek, hrob P. Skaly je v pořádku a nevyžaduje zatím řešení.
 6. Dalším bodem byla připomínka žalostné situace lip před kostelem v Předbořicích. Zde bylo rozhodnuto intervenovat s žádostí a probírku na Obci Kovářov.
 7. Dalším bodem je stárnoucí tým stavitelů jesliček. Pokusíme se sehnat nové, mladší pomocníky.
 8. Sobotní ranní mše svatá je dosud slavená v 9 hodin ráno. Zazněl návrh ji posunout na 8. hodinu ranní. Tento návrh jsme přijali.
 9. Dalším bodem byla připomínka k úrovni kázání při mši svaté. Byla vznesena prosba, zdali by se nemohlo kázat o tématech bližších návštěvníkům bohoslužeb. Což jsem přislíbil.

Celé setkání skončilo pak v 11:15. Všem děkuji za účast a podnětné připomínky a za nabídku pomoci.

Řehoř J. Žáček.

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo pravidelné zasedání farní a ekonomické rady farnosti Kovářov. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a přítomni byli: Luboš Bolek, Jaroslav Kahoun, František Krejčí, Marie Wudiová, Marie Robová, Ludmila Zajíčková, Jiří Soukup, Petr Marešovský, Řehoř J. Žáček, který jednání vedl.

 1. Stav financí: na účtě je v současné době 155 tis., v pokladně asi 45 tis, celkem zhruba 200 tis.
 2. Od posledního zasedání byly pořízeny nové koberce do kostela. Někteří farníci je hodnotí jako méně estetické, než předchozí úprava, což bylo vztato na vědomí.
 3. Na základě žádosti správce farnosti schválila Obec Kovářov příspěvek ve výši 60 tis. na rekonstrukci střechy na faře. Obec Hrazany nám poskytla na tento účel 10 tis. Kč. Obě částky jsme přijali s vděčností.
 4. Dále správce farnosti seznámil radu s tím, že je na Biskupství podána žádost o povolení opravy střechy fary, na vyřízení se dosud čeká. Je předjednaná půjčka od farnosti Hodušín ve výši 50 tis. Kč na dofinancování opravy střechy.
 5. Dále správce farnosti seznámil radu s výsledky jednání s panem starostou Pavlem Hrochem o možnosti vyčištění okapových žlabů na kostele v Kovářově. Zatím budeme hledat možnosti, jak to udělat. Dále by bylo vhodné opravit odpadnutý kus omítky fabionu. Zhodnocení asi až poté, co se tam někdo dostane, aby prozkoumal, jak je na tom zdivo.
 6. Dále pan Bolek seznámil radu s výsledkem pozvání pana kardinála Vlka. Protože nemohl, pokusíme se ho pozvat znovu.

Konec jednání byl v 19:45. 

Zapsal Řehoř J. Žáček.

Pravidelné jednání farní a ekonomické rady proběhlo v pátek 23. října 2015 od 19 hodin na faře v Kovářově. Přítomní byli: Řehoř J. Žáček, Jaroslav Kahoun, Luboš Bolek, Petr Marešovský, Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová. Omluven byl pan František Krejčí. K projednání bylo šest bodů:

 1. Nejdříve byla farní rada seznámena se stavem farních financí: Akuální stav je asi 200 000 Kč. Z toho je:
  1. Účet: 99 000 Kč
  2. Účet varhany 70 000 – zde byl udělen souhlas s převedením na běžný účet farnosti, neboť akce opravy varhan byla skončena.
  3. Pokladna cca 30 tis. Kč
 2. Dne 17. ledna bude mše svatá u příležitosti 90. výročí úmrtí P. Františka Palečka. Mše svatá v 9:30 bude celebrována biskupem Vlastimilem Kročilem. Po mši svaté bude pohoštění v restauraci u Mullerů. Pan Kahoun se nabídl zjistit kapacitu restaurace a bylo dohodnuto jednotné menu. K účasti na pohoštění budou dávány vstupenky proti příspěvku 200 Kč.
 3. Farnost obdržela dar od anonymního dárce ve výši 30 tis. Jeho přáním je použít tyto prostředky na obnovu koberců v kostele. Osvědčenou firmou v tomto oboru je: Breno Písek, U Nádraží 2614, Písek. Bylo dohodnuto, že zakázka bude realizována prostřednictvím této firmy. Pan Bolek a paní Wudiová nabídli svoji pomoc při zajištění této akce, především s výběrem vhodného koberce.
 4. Příští rok bychom síly farnosti soustředili na rekonstrukci střechy na faře. Celková finanční náročnost je přibližně: 380 tis. Kč + 30 tis. rezerva. Práce bude provádět pan Pavel Marešovský, který v současné době zpracovává podrobnou nabídku. Dále bylo dohodnuto, že tento rok mu bude proplacena záloha na materiál, abychom mohli vyúčtovat Obci Kovářov loňský dar na tento účel.
 5. Čeká nás: nákup uhlí na faru cca 17 tis. Kč.
 6. Další část porady byla neveřejná…

Jednání farní rady skončilo pak ve 20:20. Příští schůze bude za půl roku nebo podle potřeby.

Zapsal: Řehoř J. Žáček.

Další schůze farní ekonomické rady proběhla dne 3. října 2014 na faře v Kovářově. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a vedl jej Řehoř J. Žáček. Přítomni byli: paní Ludmila Zajíčková, paní Marie Robová, pan Jaroslav Kahoun, pan Jiří Soukup, pan František Krejčí a pan Luboš Bolek. Z jednání se omluvil pan Petr Marešovský. K jednání byly připraveny následující body:

 1. Aktuální stav financí. Jako farnost máme k dispozici 81 tis. Kč. V nejbližší době nás čekají tyto platby: 100 tis. druhá platba za fasádu na kostele v Předbořicích, dále 13 tis. příspěvek na provoz Řeholního domu. Dále příspěvek obci Kovářov za hlídání kostela v Předbořicích Obecní policií, který činí 6 tis. Kč ročně.
 2. Na příjmové stránce máme výhledově přislíbeno od obce Kovářov 30 tis. na fasádu kostela v Předbořicích, což musí schálit zastupitelstvo na své schůzi a po odeslání vyúčtování grantu Jihočeskému kraji nám bude posláno 30 tis. S ohledem na tok financí tedy administrátor farnosti vyjednal s Biskupstvím překlenovací půjčku 50 tis. Kč, kterou splatíme do 15. prosince.
 3. Je třeba ještě utratit 40 tis. a doložit to Obci Kovářov, což je dar schválený zastupitelstvem obce na opravu střechy fary.
 4. V uplynulém období bylo za farní peníze pořízeno:
  1. Matrace a dataprojektor pro práci s mládeží: financováno z grantu JČ kraje 20 tis. + 9 tis. z vlastních zdrojů.
  2. Soubor katechetických materiálů pro první sv. přijímání a další aktivity 5 900 Kč. Financováno z vlastních zdrojů.
  3. Odsavač par do kuchyně: náklady asi 7 tis. včetně instalace, z vlastních zdrojů.
  4. Průmyslový vysavač do sklepa a kotelny: 9 tis. Financováno z vlastních zdrojů.
  5. Reproduktory: využití na setkání mladých a rodin: 5 tis. Financováno z vlastních zdrojů.
  6. Vše činí celkem: 36 tis. Tyto výdaje vzala farní rada na vědomí bez připomínek. Jedná se o věci, které slouží k práci s lidmi a to je naše priorita i za tu cenu, že se pozdrží rekonstrukce střechy fary. Farní rada doporučila ještě oslovení sponzorů, kteří by nám pomohli nést náklady s rekonstrukcí, o což se v následujícím období pokusíme.
 5. Biřmování bude za dva týdny, 19. října. Bude to významná událost, návštěva biskupa ve farnosti. Pohoštění budeme dělat z vlastních zdrojů na faře…
 6. Administátor farnosti seznámil farní radu s žádostí manželů Stiborových z Milevska o odkoupení stodoly v jejich dvoře, která je z poloviny v majetku farnosti. Protože zde nemá farnost žádný zájem a chce vyjít vstříc žadatelům v jejich snaze o opravu této nemovitosti, prodej schválila. Záležitost bude probíhat v součinnosti v Biskupstvím. Což jinak ani nelze.

Pan doktor Kahoun vyslovil požadavek na opravu měchu varhan v Kovářovském kostele, který je protržený. Administrátor farnosti přislíbil, že kontaktuje vhodného varhanáře, aby byl měch dán do pořádku.

Tím jsme všechny body k jednání vyčerpali. Příští jednání farní rady jsme předběžně domluvili na 27. března 2015. Schůze byla ukončena v19:45.

Zapsal Řehoř J. Žáček, administrátor farnosti

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Farní rada