Zápis ze zasedání farní ekonomické rady 3. října 2014

Další schůze farní ekonomické rady proběhla dne 3. října 2014 na faře v Kovářově. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a vedl jej Řehoř J. Žáček. Přítomni byli: paní Ludmila Zajíčková, paní Marie Robová, pan Jaroslav Kahoun, pan Jiří Soukup, pan František Krejčí a pan Luboš Bolek. Z jednání se omluvil pan Petr Marešovský. K jednání byly připraveny následující body:

 1. Aktuální stav financí. Jako farnost máme k dispozici 81 tis. Kč. V nejbližší době nás čekají tyto platby: 100 tis. druhá platba za fasádu na kostele v Předbořicích, dále 13 tis. příspěvek na provoz Řeholního domu. Dále příspěvek obci Kovářov za hlídání kostela v Předbořicích Obecní policií, který činí 6 tis. Kč ročně.
 2. Na příjmové stránce máme výhledově přislíbeno od obce Kovářov 30 tis. na fasádu kostela v Předbořicích, což musí schálit zastupitelstvo na své schůzi a po odeslání vyúčtování grantu Jihočeskému kraji nám bude posláno 30 tis. S ohledem na tok financí tedy administrátor farnosti vyjednal s Biskupstvím překlenovací půjčku 50 tis. Kč, kterou splatíme do 15. prosince.
 3. Je třeba ještě utratit 40 tis. a doložit to Obci Kovářov, což je dar schválený zastupitelstvem obce na opravu střechy fary.
 4. V uplynulém období bylo za farní peníze pořízeno:
  1. Matrace a dataprojektor pro práci s mládeží: financováno z grantu JČ kraje 20 tis. + 9 tis. z vlastních zdrojů.
  2. Soubor katechetických materiálů pro první sv. přijímání a další aktivity 5 900 Kč. Financováno z vlastních zdrojů.
  3. Odsavač par do kuchyně: náklady asi 7 tis. včetně instalace, z vlastních zdrojů.
  4. Průmyslový vysavač do sklepa a kotelny: 9 tis. Financováno z vlastních zdrojů.
  5. Reproduktory: využití na setkání mladých a rodin: 5 tis. Financováno z vlastních zdrojů.
  6. Vše činí celkem: 36 tis. Tyto výdaje vzala farní rada na vědomí bez připomínek. Jedná se o věci, které slouží k práci s lidmi a to je naše priorita i za tu cenu, že se pozdrží rekonstrukce střechy fary. Farní rada doporučila ještě oslovení sponzorů, kteří by nám pomohli nést náklady s rekonstrukcí, o což se v následujícím období pokusíme.
 5. Biřmování bude za dva týdny, 19. října. Bude to významná událost, návštěva biskupa ve farnosti. Pohoštění budeme dělat z vlastních zdrojů na faře…
 6. Administátor farnosti seznámil farní radu s žádostí manželů Stiborových z Milevska o odkoupení stodoly v jejich dvoře, která je z poloviny v majetku farnosti. Protože zde nemá farnost žádný zájem a chce vyjít vstříc žadatelům v jejich snaze o opravu této nemovitosti, prodej schválila. Záležitost bude probíhat v součinnosti v Biskupstvím. Což jinak ani nelze.

Pan doktor Kahoun vyslovil požadavek na opravu měchu varhan v Kovářovském kostele, který je protržený. Administrátor farnosti přislíbil, že kontaktuje vhodného varhanáře, aby byl měch dán do pořádku.

Tím jsme všechny body k jednání vyčerpali. Příští jednání farní rady jsme předběžně domluvili na 27. března 2015. Schůze byla ukončena v19:45.

Zapsal Řehoř J. Žáček, administrátor farnosti