Zápis z jednání farní rady 23. 10. 2015

Pravidelné jednání farní a ekonomické rady proběhlo v pátek 23. října 2015 od 19 hodin na faře v Kovářově. Přítomní byli: Řehoř J. Žáček, Jaroslav Kahoun, Luboš Bolek, Petr Marešovský, Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová. Omluven byl pan František Krejčí. K projednání bylo šest bodů:

 1. Nejdříve byla farní rada seznámena se stavem farních financí: Akuální stav je asi 200 000 Kč. Z toho je:
  1. Účet: 99 000 Kč
  2. Účet varhany 70 000 – zde byl udělen souhlas s převedením na běžný účet farnosti, neboť akce opravy varhan byla skončena.
  3. Pokladna cca 30 tis. Kč
 2. Dne 17. ledna bude mše svatá u příležitosti 90. výročí úmrtí P. Františka Palečka. Mše svatá v 9:30 bude celebrována biskupem Vlastimilem Kročilem. Po mši svaté bude pohoštění v restauraci u Mullerů. Pan Kahoun se nabídl zjistit kapacitu restaurace a bylo dohodnuto jednotné menu. K účasti na pohoštění budou dávány vstupenky proti příspěvku 200 Kč.
 3. Farnost obdržela dar od anonymního dárce ve výši 30 tis. Jeho přáním je použít tyto prostředky na obnovu koberců v kostele. Osvědčenou firmou v tomto oboru je: Breno Písek, U Nádraží 2614, Písek. Bylo dohodnuto, že zakázka bude realizována prostřednictvím této firmy. Pan Bolek a paní Wudiová nabídli svoji pomoc při zajištění této akce, především s výběrem vhodného koberce.
 4. Příští rok bychom síly farnosti soustředili na rekonstrukci střechy na faře. Celková finanční náročnost je přibližně: 380 tis. Kč + 30 tis. rezerva. Práce bude provádět pan Pavel Marešovský, který v současné době zpracovává podrobnou nabídku. Dále bylo dohodnuto, že tento rok mu bude proplacena záloha na materiál, abychom mohli vyúčtovat Obci Kovářov loňský dar na tento účel.
 5. Čeká nás: nákup uhlí na faru cca 17 tis. Kč.
 6. Další část porady byla neveřejná…

Jednání farní rady skončilo pak ve 20:20. Příští schůze bude za půl roku nebo podle potřeby.

Zapsal: Řehoř J. Žáček.