2. neděle postní

Jak jsem říkal minulou neděli, tak nás v této postní době provází téma SMLOUVY a také se zabýváme mší svatou, která je novozákonní smlouvou mezi Bohem a lidmi.

Dneska však ve čteních nepadne o smlouvě ani jediné slovo. Ale přesto, pokud je možné někoho ve SZ nazvat „mužem smlouvy“, tak je to právě Abraham, o kterém jsme četli v prvním čtení. Celý jeho život je vlastně postaven na smlouvě, kterou s ním Hospodin uzavřel a na přislíbení, které mu dal: vyjdi ze svého domova a jdi do země, kterou ti ukážu. Pak v Kanaánu, kam Abrahám doputoval se mu zjevuje Hospodin podruhé a uzavírá s ním smlouvu, v níž mu přísahou slibuje tuto zemi a také četné potomstvo, neboli budoucnost. Po mnohých létech čekání je tu konečně zhmotnění této jeho naděje – syn. A dnes po něm Hospodin žádá: pojď a obětuj mi tohoto svého syna na hoře, kterou ti ukážu. Není to naprosto absurdní? To, k čemu ho Hospodin celou dobu vedl, nyní má obětovat? Zřeknout se daru, na který celou dobu čekal?

Pak v Písmu čteme: Za časného jitra vzal s sebou svého syna Izáka a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl (Gn 22,3) – možná že na to ráno čekal Abrahám stejně se zatajeným dechem jako Hospodin. Ale ano, Abrahám to pochopil… Pochopil, že podstatou smlouvy nejsou Hospodinovy dary, ba ani ten největší a nejvznešenější z jeho darů, nýbrž Hospodin sám.

Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. Tématem této neděle s naší symbolickou monstrancí je bohoslužba slova a činnost, kterou bychom měli vzít za svou je NASLOUCHÁNÍ. Mše svatá je každodenní obnovování smlouvy s naším Pánem, ve které se nám dává ten nejcennější dar – on sám: v podobě slova a v podobě chleba a vína. Na nás je přijmout jej. A jednou z cest, jak jej přijímat je právě naslouchat mu. Tady ve mši svaté, ale umíme to? Myslím, že je důležité se to učit také doma při soukromém setkání s ním v Božím slově. Nabízím vám pozvání denně brát do rukou Písmo s důvěrou, že Pán v něm pro mě konkrétně má nějaké poselství na den. Vždy mu na začátku řekněme, že toužíme, aby nám řekl něco do života, a chceme dělat to, co se dozvíme. A uvidíme. Zaručuji vám, že on promluví…

Články: