Slavnost Zjevení Páně

Dnešní slavnost zjevuje Ježíše jako Mesiáše, který překračuje veškeré hranice, protože je Mesiášem pro celý svět. Když přicházejí z Východu mudrci, aby se poklonili narozenému Ježíšovi, tak se naplňuje to, co SZ prorok Izaiáš přislibuje Izraeli: Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! … K tvému světlu přijdou pohané a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. To, že je Ježíš pro každého člověka a nikomu není odepřený přístup k jeho bohatým pramenům milosti, to říká také v druhém čtení sv. Pavel, když tvrdí, že také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří kázání evangelia.

Příchod mudrců od Východu, jak nám o tom vypravuje dnešní evangelium, vidí sv. Augustin jako prvotinu těch lidí z nežidovského světa, kteří se nechají oslovit Ježíšem. Každý, kdo se s ním takto setká, tak odchází domů jinou cestou, jak je to řečeno o našich mudrcích. Opravdové setkání s Ježíšem totiž má tu moc, aby proměnilo život člověka. Ten, kdo ho zakusil v Jeho milosrdenství a dobrotě, už nemůže být stejný a nemůže jednat stejně. Setkání s Ježíšem totiž mění cesty našeho života. Prosme tedy, aby se tohoto setkání dostalo co nejvíce lidem a také prosme o to, abychom my, kteří máme Ježíše tomuto světu přinášet, jsme toho také byli opravdu schopni.

Články: