2. neděle postní

Úvod mše svaté:

2. čtení: Pavel odhaluje dvě cesty: 1. cestu těch, kteří jsou nepřátelští vůči Ježíšovu Kříži, jejich bohem je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět. 2. my chceme jít cestou do nebeské vlasti, v nenaplněnosti, ale touze po Ježíši a proměně našeho lidství do plnosti Kristovy: přiznejme se ke svým hříchům, poprosme o odpuštění, abychom mohli být opět proměněni prožitím této eucharistické bohoslužby.

Promluva:

1. čtení i evangelium zachycují postavy poutníků: Abram a Ježíš. Bezdětný poutník Abram dostává směr svého putování tím, že mu Hospodin dává příslib potomstva a přislibuje mu zemi do vlastnictví. Dokonce se mu zavazuje uzavřením smlouvy. Starobylý obřad projití mezi rozpůlenými zvířaty – prochází jimi jen Hospodin.

Ježíš je na cestě do Jeruzaléma, kde hodlá dokončit svůj exodus. Tím exodem je však myšlena jeho smrt a vzkříšení. Na hoře se před vyvolenými učedníky promění během své modlitby. Mojžíš a Eliáš jsou zde SZ svědky, kteří dotvrzují, že právě Ježíš je ten nový Mojžíš, který dělá ten nejdůležitější exodus pro nás. Otcův hlas z nebe nás vede k naslouchání a poslušnosti Jeho Synu, Ježíši. S Ježíšem jsme na cestě nového Exodu do zaslíbené nebeské vlasti. Na cestě se nám podává mana eucharistie, jdeme za Otcem, který k nám mluví ve svému Synu.

Modlitba – je místem naslouchání.

1. čtení:

15. kapitola knihy Gn je místem, kde Abram dostává smlouvu. Dostává příslib velmi četného potomstva = budoucnosti a země. Poutník dostává směr svého putování, ví, proč putuje a kam směřuje. Důležitá slova: Neboj se! Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna! Víra není něco jednou provždy daného, je to neustálý zápas o nové vidění o novou cestu, kde se člověk vzdává svých vlastních opor a učí se spoléhat na Boží věrnost. Abram dostává darem smlouvu – Hospodin (a jen On) prochází mezi rozpůlenými zvířaty = obřad znamená svolanou kletbu na toho, kdo by porušil závazky této smlouvy. Abram tuto smlouvu dostává jako dar a to výhradně jako dar.

2. čtení:

Pavel píše Filipanům povzbuzení: vychází z nauky O dvou cestách: 1. cesta: nepřátelství vůči Kristovu kříži, bohem je jim břicho, vychloubání se obřízkou (tím, za co by se měli stydět), výhradně pozemské zájmy. 2. cesta: mít vlast v nebi, nebýt naplněn zde na zemi (s touhou očekávat příchod Ježíše), naděje v proměnu těla.

Evangelium:

Událost proměnění zaznamenávají všichni synoptikové. Lukáš má vlastní důrazy: modlitba – Ježíšovo proměnění se uskutečňuje během Jeho modlitby. Výraz tváře se změnil – důsledek modlitby a proměnění. Obsah hovoru J-M-E: Ježíšova smrt v Jeruzalémě, doslova Ježíšův exodus, který se měl v J. dokončit. Vrcholem celého úryvku je Otcův hlas, který nás vede k tomu, abychom Ježíše, jakožto Jeho milovaného Syna, poslouchali. Tento příkaz zaznívá v evangeliu poté, co Ježíš říká, že kdo chce jít za ním, musí na sebe vzít svůj kříž. S Ježíšem jsme na cestě nového Exodu do zaslíbené nebeské vlasti. Na cestě se nám podává mana eucharistie, jdeme za Otcem, který k nám mluví ve svému Synu.

Články: