3. neděle velikonoční

Dnešní evangelium zachycuje další setkání Ježíše se svými učedníky, tentokrát je to při rybolovu.

Co nás na něm asi má zaujmout je úloha společenství Ježíšových učedníků a jeho vztahu k zmrtvýchvstalému Ježíši, dále místo Petra v tomto společenství a také onoho učedníka, kterého Ježíš miloval.

  1. Bez Ježíše společenství učedníků nemá směřování – vracejí se zpátky ke své práci, na kterou jsou zvyklí. Bohužel však rybolov není úspěšný, což také evokuje časový údaj noc. Ježíš se objevuje brzy ráno a hned se ujímá iniciativy – pravá strana nemusí být jen směr, ale také „kvalita“ = ta příhodná.
  2. 153 velkých ryb – není žádná jistota, co tento počet znamená, ale mnoho komentátorů se pokouší najít vysvětlení: sv. Jeroným: zoologové počítali 153 druhů ryb = úplnost lidí. Sv. Augustin 153 = Suma př. čísel od 1 do 17, přičemž 17= 10 + 7 = Desatero + dary Ducha = plnost těch, kdo jsou spaseni… Naplňuje se tak v předobraze to, co církev bude dělat do konce časů, lovit lidi. (1. čtení je toho příkladem).
  3. Pojďte snídat = Ježíš zve na hostinu, která je z jeho lásky ≈ eucharistie – pokrm, který nás uvádí do lůna Trojice.
  4. Druhá část vyprávění – Petr Trojí otázka upomíná na trojí bolestivou ránu zapření. Petr je schopen pochopit Ježíšovu lásku jako tu, která odpouští a hojí zradu – petr zakouší Ježíšovu lásku v odpuštění a ve své slabosti = MILOSRDENSTVÍ. Petr vyznává třikrát lásku, ale nestaví na sobě, ale na Ježíši (Pane, ty víš…).
  5. Pas mé beránky = Petr se stává pastýřem, ale stará se i o pokrm pro své bratry. Trojí otázka a odpověď = formule smlouvy.

Petr má pást, společenství učedníků se má nechat vést, aby se naplnilo to, co je v druhém čtení: vyznávat slávu: Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!

Články: