7. neděle velikonoční

Ať jsou jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak ať i oni ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.

Milí bratři a sestry, tato Ježíšova modlitba o jednotu mezi pokřtěnými je, jak známo dodnes, nevyslyšená, neboť křesťané jsou stále rozdělení. Ale o jakou jednotu vlastně tady Ježíš prosí? Domnívám se, že ta jednota je ještě hlubší, než jen to, abychom se nehádali. V prvním čtení jsme slyšeli líčení umučení Štěpána. Jak známo, tak sv. Lukáš napsal evangelium, ale i knihu Skutků apoštolů. Když si srovnáme způsob, jakým umírá Štěpán, s tím, jak umírá Ježíš, nacházíme zde mnoho shodných prvků. Oba zemřeli násilnou smrtí, oba se modlí za ty, kdo jim berou život, ale hlavně oba se poroučí do Božích rukou. Ježíš však do Otcových, Štěpán do Ježíšových. To je názorný doklad toho, že Otec a Ježíš jsou jedno.

Ale takovýmto způsobem máme být jedno i my v Bohu. (Je zde sice velmi podstatný rozdíl: Ježíš a Otec jsou jedno x my máme být jedno v nich!!!) Přesně tak se Ježíš modlí: ať jsou jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak ať i oni ať jsou jedno v nás… Ale navíc ještě pro to dělá něco velmi podstatného: a slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně… Biblisté říkají, že onou slávou není nikdo jiný, než Duch Svatý. Ježíš nám dává Ducha Svatého, aby nás vedl k jednotě. Tato jednota je založena na lásce, která je však tím největším Božím darem: Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého… (Řím 5,5). Proto to, co jsme slyšeli v druhém čtení je vlastně volání lásky církve a Ducha, který ji naplňuje a oživuje: Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten, kdo to zaručuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Jak známo, tak láska dává přebývat milovanému v milujícím. Takže jedině láskou se naplňuje Ježíšova modlitba, ve které prosí, abychom byli jedno.

Prosme tedy o Ducha Svatého, aby nás naplňoval láskou a sjednocoval s Bohem a se sebou navzájem… 

Články: