Slavnost Nejsvětější Trojice

Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy…

  • Otázka běžnému návštěvníkovi kostela: co pro vás znamená víra v tajemství Nejsvětější Trojice? Mnozí krčí rozpačitě rameny. Samozřejmě těžko se mluví o něčem, co je nám intimní, co je záležitostí srdce. Předpokládá to reflexi, zamyšlení se nad otázkou.
  • Ale přece se zdá, že mnozí křesťané zůstávají ve svém vztahu k Bohu na úrovni starozákonního prožívání víry a ve své modlitbě říkají prostě „Bože“, spíš než aby se modlili k „Otci“ nebo k „Synu“ či „Duchu Svatému“.
  • Ježíš v evangeliu říká, že hlavním úkolem Ducha Svatého bude uvádět věřící do celé pravdy. Ježíš hlásal celou pravdu evangelia. Ale v Písmu je pravda více než jen shoda myšlení se skutečností nebo nějaký poznatek. Ježíš tvrdí: Já jsem cesta, pravda a život. Také i Duch Svatý je v Písmu označen jako Duch pravdy, stejně jako Ježíšův Duch. Jinde v Písmu se říká, že kdo žije spravedlivý život, tak že žije v pravdě.
  • Uvedení do celé pravdy tedy můžeme chápat jako neustálé prohlubování osobního vztahu k Ježíši, k nebeskému Otci a stejně i k Duchu Svatému. V druhém čtení je řečeno, že Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Duch Svatý je tedy v nás přítomný, proměňuje a tranformuje náš život k podobě Ježíšově.
  • Cílem je to, co říká sv. Pavel v listě Galaťanům: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Hostit ve svém nitru Ducha Svatého a skrze něj celé společenství Boží Trojice, to je veliký závazek a veliký dar pro nás všechny.
  • Žijme tak, abychom byli tohoto daru hodni. Amen.
Články: