Bůh je stále s námi a má nás rád. Proto jsme také na světě. Jestliže tedy žijeme s Bohem jsme šťastní a máme v srdci radost.

Bohužel, vždycky není vše tak krásné. Někdy uděláme něco špatného, o čem jsme věděli, že to dělat nemáme. Tomu říkáme hřích. Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona. Vědomé je od slova vědět a znamená, že jsme si vědomi, že to co děláme, chystáme se dělat nebo jsme už udělali, není správné. Že to tak být nemá. Vnitřní hlas – svědomí – nám to řekl. Ve spánku nebo v bezvědomí, když si nevšimneme nebo zapomeneme, nemůžeme dělat něco vědomě. Dobrovolně pak něco děláme, když nás k tomu nic nenutí nebo nám nebrání. Když to děláme úmyslně. Nedobrovolně něco děláme ze strachu, když nás k tomu někdo nutí, prostě kdykoliv za to nemůžeme. Každý hřích nám bere radost a vnitřní štěstí. Hřích se nikdy nevyplatí. Někdy se zdá, že ten, kdo krade, lže nebo podvádí se má lépe, ale nakonec to nikdy tak nedopadne. Každý hřích se nakonec ukáže jako chyba. S poctivostí nejdál dojdeš, říká staré přísloví. A má pravdu.

Ne každý hřích je však stejně závažný. Těžký hřích je velmi závažný, protože nám bere Boží život, říkáme Boží milost posvěcující, a abychom se od něj osvobodili, musíme ke svátosti smíření. Kdo má těžký hřích, ten nemůže ke svatému přijímání. Těžký hřích uděláme tehdy, když opravdu dobrovolně a opravdu vědomě porušíme Boží zákon v nějaké důležité věci. Když ta věc není tak důležitá nebo jsme to neudělali úmyslně anebo jsme si nevšimli, tak jde pouze o hřích lehký. Lehký hřích nám nebere Boží život, ale když na ně nedbáme, tak nás postupně k závažnému hříchu přivedou.

Aby lidé věděli, jak mají správně jednat, tak jim dal především rozum. Rozumem poznáváme, co je a co není správné lidské jednání, co je a co není hřích. Protože však všichni lidé nepoznávají stejně snadno, co je a co není správné, Bůh sám jim to řekl. Dal lidem Desatero Božích přikázání. Pro všechny lidi je přijal Mojžíš po odchodu Izraelitů z Egypta na hoře Sinaj. Bylo napsáno na dvou kamenných deskách a vloženo do schránky smlouvy, který byla umístěna ve stánku schůzky a později v jeruzalémském chrámě.

Desatero zní:

  1. V jednoho Boha věřiti budeš.
  2. Nevezmež jména Božího nadarmo.
  3. Pomni, abys den sváteční světil.
  4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
  5. Nezabiješ.
  6. Nesesmilníš.
  7. Nepokradeš.
  8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
  9. Nepožádáš manželky bližního svého.
  10. Aniž požádáš statku jeho.

V dalších setkáních si budeme vysvětlovat, co jednotlivá přikázání znamenají. Musíme se je prozatím dobře zpaměti naučit, abychom jimi poznávali, jak správně jednat.

V sobotu 15. května pořádalo Sdružení Rodina tradiční pouť. Tentokrát do Brna. Program pouti se během cesty stále vyvíjel. Odjeli jsme z Předbořic po 7.00.  Prvním cílem na naší pouti byl poutní kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna. Podle legendy se zde roku 1240 zjevila Panna Maria jednomu moravskému šlechtici Vilémovi, který (stižen oční vadou) zabloudil v hlubokém lese. Když se v úzkosti modlil k Matce Boží a prosil o záchranu, zjevila se mezi dvěma duby Svatá Panna a nejenže mu ukázala cestu, ale i uzdravila jeho oči. Soška Panny Marie v podobě, v jaké se zjevila, měla zůstat po zázraku mezi duby; Vilém pak nechal na místě postavit dřevěný kostelík, v němž sošku umístil. Místo rychle dosáhlo věhlasu, proto zde byl postaven zděný gotický kostel. Ani ten však poutníkům nedostačoval, proto roku 1630 majitelé panství, knížata z Lichtenštejnu, nechali vystavět kostel nový včetně klášterního komplexu paulánů.

Gotická plastika Panny Marie je jednou z nejvzácnějších památek tohoto druhu na Moravě. Je naprosto mimořádná i svým provedením – nejde o klasickou Madonu s Ježíškem, ale Svatá Panna je vyobrazena bez dítěte jako mladá dívka líbezné tváře, v postoji pokorné modlitby, s ne zcela sepjatýma rukama.

Vstup do fotogalerieČas rezervovaný pro naši mši svatou v poutním kostele jsme nestihli, protože v 11.00 byla svatba. Proto jsme se uchýlili do boční kaple, kde jsme společně slavili eucharistickou hostinu. Po mši jsme mohli zahlédnout ještě nevěstu a ženicha a vychutnat krásu těchto okamžiků. Pak byl prostor k osobní modlitbě. V levé boční kapli kostel jsou též umístěny Vranovské jesličky z lipového dřeva s mechanickým pohonem a hudebním automatem. Stačilo vhodit minci a už jste mohli sledovat postupné rozsvěcování částí Betléma a přijmout od dítěte Ježíše požehnání…

Další zastávkou byl kostel sester klarisek v Soběšicích. Na vrátnici měla službu s. Immaculáta, která nám ráda odemkla kostel a zůstala chvilku s námi. Řekla nám něco o sv. Františku,  o svaté Kláře, o hábitu, o provaze, kterým byla přepásána. Vysvětlila poutníkům, že se nazývá cingulum a františkáni ho nosí po vzoru svatého Františka se třemi uzly připomínajícími sliby: čistotu, chudobu a poslušnost.  My jsme zase prosili o modlitbu, aby nám navzdory předpovědi počasí nepršelo a abychom mohli jít také do Zoo. Následující den sestra Kateřina otevřela počítač a zde našla zprávu:  „Déšť, který měl na Moravu přijít v sobotu a především v neděli se lehce »zdržel« na jihu. Český hydrometeorologický ústav v neděli varoval, že silně pršet bude především v neděli a na začátku týdne.“ Opravdu nám počasí přálo, sestřičky se dobře modlily Smile.

Třetí naší zastávkou byl klášter na Grohově, kde jsme měli zamluvený oběd ve školní jídelně. Všichni jsme měli veliký hlad. Prázdné talíře svědčily o tom, že paní kuchařky uvařily dobře a že nám opravdu chutnalo. Po obědě jsme udělaly takovou malou prohlídku klášterního komplexu i se zahradou. A před třetí hodinou jsme konečně vyjeli směrem na Bystrc do Zoologické zahrady. Tam nás čekalo několik lákadel, například vláček, prolézačky, skluzavky, houpačky nebo i trampolína a zmrzlina). Děti většinou všem připraveným pokušením podlehly, takže zvířata pro mnohé nebyla tím nejsilnějším dojmem, který si z návštěvy Zoo odnášely Smile.

Sepsaly sestry Pavlína a Kateřina


4. Svátosti

Ježíš za svého pozemského života kázal a svá slova dotvrzoval také znameními: zázraky. Smyslem těchto zázraků bylo přimět lidi k úvaze, kdo je Ježíš, a co přichází lidem nabídnout. V čase církve přešly Ježíšovy viditelné skutky do svátostí církve. Svátosti jsou smyslově vnímatelná znamení, která nám zprostředkovávají Boží milost. Jinými slovy: pokud vykonáme předepsaným způsobem určitý svátostný obřad, máme jistotu, že skrze něj Bůh udílí svou milost. Z toho je zřejmé, že ustanovovat svátosti může jedině Bůh, protože jen On může propojit své jednání s „lidskými obřady“, s tím co koná člověk. Zároveň je také jasné, že svátosti čerpají svoji moc nikoliv ze zbožnosti udělovatele, ale přímo z Boží moci. Skrze svátost působí samotný Bůh. Svátosti jsou svěřeny církvi a pro církev. Svátosti totiž církev budují a ona s jejich pomocí roste.

Svátosti předpokládají víru a také působí růst víry u toho, kdo je přijímá.

Počet svátostí

Svátostí Nového zákona je sedm. Vyjmenujeme je podle okruhu jejich působení. Svátosti uvedení do křesťanského života: 1. křest, 2. eucharistie, 3. biřmování. (analogie: zrození, výživa, dospělost). Dále, svátosti které jsou zaměřené k uzdravování: 4. svátost smíření (zpověď) a 5. svátost pomazání nemocných. A konečně svátosti, které uschopňují ke službě druhým: 6. svátost manželství a 7. svátost kněžství.

Svátost křtu

Obdobou zrození člověka je svátost křtu. Jeho nutnost plyne z Ježíšových slov: Amen, amen, pravím ti: Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království (Jan 3,5). Ježíš jej tedy klade jako podmínku věčného života s Bohem. Církev křest udílí každému, kdo věří v Ježíše. Malé děti jsou křtěny na víru církve, kterou v obřadu křtu reprezentují rodiče dítěte. Rodiče tak berou na sebe úkol, že se budou snažit dětem svou víru předat. Řádným udělovatelem křtu je biskup, kněz nebo jáhen. V případě nouze však může křtít každý člověk, i ten kdo není sám pokřtěný, pokud má v úmyslu vykonat to, co konají křesťané. Křtí se tak, že se celý člověk ponoří do vody, nebo se lije obyčejná voda na hlavu křtěnce a říká se: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Účinkem křtu je odpuštění všech hříchů a dar Božího života, přivtělení ke Kristu a jeho církvi, další duchovní dary a také se do duše křtěnce vtiskuje nesmazatelná pečeť křesťana. Svátost křtu uschopňuje člověka k přijímání ostatních svátostí a také mu dává schopnost slavit křesťanskou bohoslužbu. Proto jednou pokřtěný již nemůže být znovu pokřtěn a také křest nemůže být nikdy zrušen.

Svátost biřmování

Obdobou dospělosti člověka je svátost biřmování. Dává pokřtěnému zvláštní posilu Ducha Svatého, aby svůj křest dokázal plněji prožívat a také posiluje ve vydávání svědectví Ježíši Kristu. Řádným udělovatelem biřmování je biskup, v nouzi smí biřmovat i kněz. Udílí se vzkládáním rukou na hlavu biřmovance spolu s mazáním posvátným křižmem na čele příjemce a slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha Svatého“. Účinkem této svátosti je hlubší vkořenění do Božího synovství, pevnější spojení s Kristem a jeho církví, rozmnožení darů Ducha Svatého a také udělení zvláštní síly ke svědectví křesťanské víře. Také tato svátost vtiskuje do duše nezrušitelné znamení a proto nemůže být opakována.

Svátost eucharistie

Je nejvznešenější ze všech svátostí, protože je to oběť těla a krve Pána Ježíše, kterou ustanovil pro všechny časy, aby v jeho církvi stále trvala oběť kříže a aby tak církvi přenechal památku na svou smrt a zmrtvýchvstání. Ustanovil ji v předvečer své smrti: když nad chlebem pronesl slova: Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. A dále nad kalichem s vínem pronesl: Vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Právě slovy: „to konejte na mou památku“ dal Ježíš příkaz svým učedníkům, aby i nadále pokračovali ve vykonávání tohoto obřadu a zároveň jim k tomu dal schopnost. Slavení eucharistie (mše svatá) má dvě velké části: bohoslužbu slova a eucharistickou bohoslužbu. Bohoslužba slova je hlásáním a přijímáním Božího slova. Eucharistická bohoslužba se skládá z přinášení chleba a vína, eucharistické modlitby a přijímání eucharistie. Eucharistii může slavit biskup nebo kněz. V každém slavení mše svaté zpřítomňujeme stále znovu Ježíšovu smrt na kříži. Naše oběti, a utrpení jsou ve mši spojovány s obětí Kristovou. Chléb a víno jsou ve mši proměněny v tělo a krev Kristovu a tato jeho přítomnost ve svátostných způsobách trvá do té doby, dokud trvají svátostné způsoby. Takže ve chvíli, kdy to, co vypadá jako chléb nelze nazvat chlebem a to, co vypadá jako víno, nelze nazvat vínem, Kristova přítomnost zaniká. Přijímat eucharistii má každý věřící kdykoliv je na mši svaté, pokud mu v tom nebrání závažné důvody (plné společenství s katolickou církví a stav Boží milosti). Účinkem přijetí eucharistie je vzrůst našeho spojení s Kristem a církví a růst naší lásky k bližnímu. Naplňuje nás nebeským požehnáním a vzbuzuje touhu po Bohu a po věčném životě, neboť už teď nás spojuje s Kristem a dává nám tak zakoušet „předchuť“ nebeské blaženosti.

3. Modlitba

Modlitba je povznesení ducha k Bohu. Jinak můžeme říct, že modlitba je vědomé prožívání Boží přítomnosti ve svém životě, vědomé prožívání vztahu s Ním. Každý člověk nosí ve svém nitru touhu po Bohu. Bůh však je první, kdo přitahuje člověka k tomu, aby se modlil.

Chceme-li se modlit, jsou nám velmi užitečné příklady modlících se postav, tak jak je máme zachycené v Bibli. Ve Starém zákoně je to zejména Abrahám, který se vždy snaží žít (chodit) v Boží přítomnosti. Dále Mojžíš, který je vzorem modlitby rozjímavé, ale také se modlí i za svůj lid, je to veliký vzor přímluvné modlitby. Četné prorocké postavy Starého zákona čerpaly v modlitbě horlivost pro Hospodina, ke které pak vybízeli i ostatní. Velikou pokladnicí modliteb, které mají nadčasový ráz jsou modlitby Žalmů. V Novém zákoně je to zejména Ježíš Kristus, který ukazuje jak se modlit. Jeho modlitba vyvěrá ze synovského vztahu ke svému nebeskému Otci a projevuje se častým přebýváním v modlitbě s Ním. Nám, jeho učedníkům, svěřuje nejcennější modlitbu Otče náš. Naše modlitby dosahují veliké účinnosti, pokud je spojujeme s Kristem. Proto církevní modlitby jsou vždy zakončeny dodatkem: „Skrze Krista, našeho Pána“.

Způsoby modlitby

Děkovná modlitba je odpověď člověka na obdarování z Boží strany. Klanění je uznání svého postavení před Bohem, On je stvořitel a já jeho tvor: jde o projev pokory před svatým Bohem. Prosebná modlitba je předložení našich potřeb Bohu. On tyto naše potřeby zná dříve, než je vyslovíme, ale přece si přeje, abychom o jejich naplnění prosili. Přímluvná modlitba je prosba ve prospěch někoho druhého. Je projevem lásky k bližnímu.

Co nás přivádí k modlitbě

Jednak je to Boží slovo, které nám odhaluje Krista a naše povolání. Dále bohoslužba církve, která nám zprostředkovává setkání s Kristem. A konečně každodenní životní situace nás přivádějí k modlitbě. Těžkosti nás vedou k prosbě, radostné události k děkování a chvále.

Naše modlitba se vždy obrací k Bohu jménem Ježíše Krista. Duch Svatý nás k modlitbě přitahuje a modlí se v nás, protože my sami nevíme, o co nejlépe prosit (list Římanům 8,26 !). Dále jako křesťané prosíme o přímluvu i ty naše bratry a sestry, kteří již k Bohu došli a kteří hledí na jeho tvář, aby nám svou přímluvou pomáhali.

Velikými vzory modlitby jsou svatí, kteří ve svém životě dokázali dát Bohu ve všem prvenství. Prvním a nezastupitelným místem, kde se člověk učí modlit je rodina. Zvláště každodenní rodinná modlitba je nejdůležitějším svědectvím života modlitby dětem. Kde se modlit? Místo modlitby není tolik důležité, protože je Bůh přítomen všude a naslouchá nám v nitru. Avšak přece je vhodné vybírat si taková místa k modlitbě, která ji podporují a ne ta, která od ní odvracejí.

Způsoby modlitby

V tradici církve se rozlišily tři způsoby, jak se můžeme modlit. Ústní modlitba je přednášení Bohu zformulovaných myšlenek ať už je vyslovím nebo ne. Rozjímavá modlitba je modlitební uvažování nad pravdami víry, zejména nad Božím slovem. Vnitřní modlitba je prostým pohledem na Boha v mlčení, oddání se Boží přítomnosti asi jako když spolu mlčí dva milující se.

Modlitba Otče náš

Tato modlitba, kterou Pán naučil své učedníky je nejcennějším pokladem modlitby v Novém zákoně. Přistupujeme k Bohu se synovskou důvěrou (Otče) jako společenství Ježíšových učedníků (náš).

Tato modlitba obsahuje sedm proseb. Posvěť se jméno tvé, znamená prosit, aby Bůh byl uznáván jako Bůh od všech lidí. Ale také je to prosba o to, aby se Bůh jednou provždy projevil tak, aby jej všichni jako Boha uznali. Přijď království tvé je vroucí přání, aby všechno to, co se protiví Boží vládě (hřích, chaos, smrt) bylo přemoženo jednou provždy, tak jak v to ve víře doufáme. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi, prosíme zde o konečné, definitivní a neodvolatelné sjednocení našich přání s Božími. Je to aktivní spolupráce s Bohem v přesvědčení, že jen na jeho cestách budeme šťastni. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, je prosbou o to, aby nám nescházelo nic potřebného, k našemu životu. Slovo „vezdejší“ znamená tolik, co „trvalý“, tedy ať už jde o chléb naší každodenní potřeby, tak i o „chléb přicházející, chléb budoucího věku“, vždycky jde o to, že vyjadřujeme svou naprostou závislost na Bohu v otázkách života. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, je naším přiznáním se k vině na bídě naší i našich bližních. A tuto záležitost vkládáme do Božích rukou, protože víme, že jen On to dokáže napravit. A neuveď nás v pokušení: v této prosbě prosíme Otce, aby nepřipustil na nás takovou zkoušku, které bychom nedokázali odolat. „Pokušení“ je v Písmu chápáno spíše jako trápení, které má za úkol zjevit a osvědčit věrnost toho, kdo je zkoušen. I když víme, že není možné abychom neprocházeli v tomto světě takovýmito zkouškami, přece prosíme o jejich zmírnění a dostatek sil v nich obstát. Ale zbav nás od Zlého. Je poslední prosbou, kdy předkládáme Bohu všechnu bídu světa s důvěrou a očekáváním, že nás plně a navždy vysvobodí z moci zlého ducha. Amen je hebrejské slůvko, které přidáváme na konci modliteb, které lze přeložit jako „staň se“, „to je pravda“, „tak to je“.

2. Život v Kristu

Člověk je stvořený k Božímu obrazu. Je to dar, ale zároveň i úkol. Boží obraz byl v člověku pokřiven hříchem a proto je naším úkolem tento obraz v nás co nejvíce odkrýt. Jiným způsobem můžeme říci, že cílem našeho života je najít své štěstí v Bohu. Lidský život si můžeme představit jako cestu, na které se mnohokrát rozhodujeme. Okamžiky rozhodnutí jsou jako křižovatky na této cestě. Je jasné, že některá rozhodnutí k cíli směřují, jiná ne. Ta rozhodnutí, která k Bohu směřují nazýváme vydařeným lidským jednáním, ta která nesměřují nevydařeným lidským jednáním, proviněním, nábožensky hříchem.

Ukazatelem správného směru je pro každého člověka jeho svědomí. Svědomí je úsudek rozumu, který mi říká, zdali jednání je správné, či ne. Můžeme ho nazvat vnitřním hlasem Božím v našem srdci. Svědomí je třeba formovat a to celoživotně! Jde o to, aby naše svědomí bylo pravdivým a dostatečně silným hlasem. Již od dětství je svědomí formováno především rodiči, kteří dítěti vštěpují pravidla správného jednání, společenské konvence, zásady slušnosti atd. Dále v dospělosti již musí člověk na své formaci pracovat sám, tím, že se vzdělává. Velmi důležitou pomocí k duchovní orientaci člověka jsou pravidla správného jednání, tak jak nám je předává církev. Ta jsou obsažena v Božím zjevení nebo jak se dají odvodit zdravým rozumem.

Důležitými pravidly správného jednání je Desatero. Desatero je zachycené v Písmu Starého zákona, v 2. knize Mojžíšově (Exodus), ale i to lze odvodit pouhým rozumem. Ve Starém zákoně měl Boží zákon funkci léku neboli mezí, které Bůh položil lidskému jednání, aby se nerozmáhal mezi lidmi hřích. V Novém zákoně je lidský hřích zničen Kristovou smrtí a vzkříšením. Pokud člověk v Krista uvěří a zamiluje si ho, může s jeho pomocí nad hříchem zvítězit skrze dar Ducha Svatého. Toho člověk obdrží skrze křest, ve kterém jsou mu odpuštěny hříchy a do jeho srdce je „vylit“ Duch Svatý. Ten obdarovává člověka láskou, která ho vede k tomu, že plní Boží zákon z vnitřní potřeby. Samozřejmě, Desatero a ostatní předpisy Božího zákona jsou pro člověka vedeného Duchem Svatým cennou pomocí v jeho duchovní orientaci, po které s vděčností sáhne. Ale v Novém zákoně už nejsou Boží přikázání nějakým diktátem člověku zvnějšku, ale naopak jsou mu vnitřní potřebou.

Čeho všeho se má dotýkat snaha o správné chování?

S většinou lidí se shodneme na tom, že správné chování se především týká správných vztahů mezi lidmi navzájem. Není správné si lhát, krást, je správné být k sobě vstřícní a ochotní. Na tom se shodneme. K tomu, abych vysvětlil, že to není všechno si vypůjčím podobenství, které uvádí C. S. Lewis ve své knize K jádru křesťanství. Představte si lidstvo jako flotilu lodí, které vedle sebe plují v konvoji. Plavba takové flotily bude úspěšná pouze tehdy, pokud se lodě nesrazí a nebudou si navzájem křížit cestu a pokud bude každá z nich dobře ovladatelná. Obou těchto podmínek však nelze dosáhnout nezávisle na sobě. Dochází-li mezi loděmi k stálým srážkám, dlouho plavbyschopné nezůstanou. A naopak, pokud nemají v pořádku kormidelní zařízení či motory, srážkám se jim asi nepodaří vyhnout. A to jsme si ještě nepoložili otázku, kam že to ta naše flotila pluje. Stěží bychom označili její plavbu za úspěšnou, pokud přistane třeba v Bombaji, když jejím cílem byl New York.

To znamená, že se mravnost (to jak se správně chovat) týká tří oblastí: jednak čisté hry mezi jednotlivci, dále něčeho, co můžeme nazvat poklizením vlastního nitra a konečně vztahu k transcendentnu (Bohu). Říká-li tedy někdo, že to, co se chystá udělat nemůže být špatné, protože to nikomu neškodí, tak bere v potaz jen onu první oblast, zatímco zbylé dvě nebere v úvahu. Domnívá se, že nezáleží na tom, jak zachází s vlastní lodí, co si tam dělá, hlavně když nenajíždí do ostatních. To se zdá být přirozené a výsledky špatné mravnosti v této oblasti na nás denně doléhají (válka, bída, úplatkářství, lhostejnost. lži, korupce…) Tady se se všemi lidmi shodneme, jak by to asi mělo v ideálním případě vypadat. Jenže jakkoliv je přirozené touto oblastí začít, pokud se zastavíme tady, tak zůstaneme jen na rovině snů. Je třeba totiž pokročit k druhému bodu: k poklizení nitra každého jednotlivce. K čemu je totiž dobré vykládat lodím, jak mají kormidlovat, aby se vyhnuly srážkám, když jsou to ve skutečnosti vraky tak staré a šílené, že je kormidlovat nelze skoro vůbec? Neboli, k čemu je dobré mluvit lidem o tom, jak se mají navzájem k sobě chovat, když stejně dobře víme, že nám dodržování těchto pravidel stejně znemožní naše zbabělost, nevrlost nebo nezvládnuté vášně? Tolik se před televizními zprávami rozčilujeme nad neschopností zákonodárců vytvořit zákony bez mezer a neschopností policie a justice jejich dodržování vynutit, a přitom si neuvědomujeme, že nepostavíme dobrou společnost bez dobrých lidí! Je samozřejmě možné zpřísnit zákony, posílit dohled policie, ale pokud lidé vevnitř zůstanou šejdíři a podvodníci, stejně si v novém systému najdou způsob, jak hrát svou starou hru… Lidi neuděláme dobrými dekretem a bez dobrých lidí nevytvoříme dobrou společnost. Proto je třeba dojít v přemýšlení o morálce až k tomuto druhému bodu: morálce v nitru jednotlivce.

Ale ani tady nemůžeme přestat. Do našeho uvažování ještě musí vstoupit přesvědčení člověka o všehomíru, o tom, jaký je smysl jeho života. Obvykle lidé přemýšlejí tak, že je jim jasné, že nesmí poškozovat jiné lodi v konvoji, ale o tom, co si na své lodi dělají a jak s ní nakládají, do toho nikomu nic není. Ale co když ta loď není moje? Co když mi je jen propůjčena a já se budu muset zodpovídat skutečnému majiteli z toho, jak jsem s ní zacházel? Pokud mě totiž ke svým záměrům stvořil Někdo jiný, komu jsem za svůj život zodpovědný, pak mi z toho plyne řada závazků, které bych neměl, pokud bych si myslel, že prostě náležím jen sám sobě.

V úvahách o mravnosti se tedy musíme zabývat všemi třemi jejími částmi: musíme se zabývat vztahy mezi člověkem a člověkem, vztahy mezi člověkem a tím, co je v jeho nitru a konečně mezi člověkem a silou, která ho stvořila. Na prvé oblasti můžeme spolupracovat obvykle všichni lidé, v druhé oblasti začnou spory, které budou vycházet z odlišného náhledu na svět a člověka, které zesílí v oblasti třetí.

Stránky