Třetí příprava

ÚKOLY A SLUŽBY PŘI BOHOSLUŽBĚ SLOVA VE MŠI – POKRAČOVÁNÍ

Přisluhující při bohoslužbě slova

Liturgická tradice svěřuje předčítání posvátných textů lektorům a jáhnovi. Přitom jáhnovi přísluší předčítání evangelia, někdy může podle potřeby mít homilii a v přímluvách pronáší jednotlivé úmysly proseb.

Lektor má svůj vlastní úkol, který má vykonávat i tehdy, pokud jsou přítomni služebníci vyššího stupně. Lektoři mají svůj úkol zastávat aspoň o nedělích svátcích, zvláště při hlavních bohoslužbách. Může jim být svěřena výpomoc při uspořádávání bohoslužby slova a také mohou, pokud je toho třeba, pomáhat s uváděním ostatních věřících, kteří mají při mši svaté předčítat čtení z dočasného pověření.

I když nejsou ustanoveni lektoři k této službě zvláštním obřadem, každé liturgické shromáždění má jejich služby zapotřebí. Proto je nutné pečovat o to, aby byli po ruce někteří laici, způsobilí a ochotní plnit tento úkol.

Pokud není přítomen jáhen, je možné svěřit pronášení jednotlivých úmyslů přímluv lektorovi, pokud se přednášejí zpěvem, pak zpěvákovi.

Ustanovený lektor má při mši svaté užívat posvátného roucha, které přísluší jejich službě. Není-li to zvykem, ať přistupují v šatech, v nichž chodí. Dbát se má na posvátnost jejich služby.

Aby věřící z poslechu posvátných čtení mohli získat k Písmu svatému ve svém srdci živou náklonnost, je nutné, aby lektoři, k této službě ustanovení, byli k tomuto úkolu způsobilí a pečlivě se na jeho vykonávání připravovali. Tato příprava má být především duchovní, ale je nutná i příprava technická. Duchovní příprava spočívá ve dvojí formaci: biblické a liturgické.

Biblické poučení má za cíl, aby lektoři byli schopni chápat čtení v jejich vlastní souvislosti a ve světle víry porozuměli hlavnímu obsahu zjevené zvěsti.

Poučení liturgické má lektorům poskytnout aspoň částečně možnost osvojit si smysl a složení bohoslužby slova a důvody spojení mezi bohoslužbou slova a slavením eucharistie.

Technická příprava má lektorům umožnit, aby stále více zdokonalovali svůj přednes před shromážděním a dovedli zvládnout prostor buď svým přirozeným hlasem nebo pomocí mikrofonu a zesilovače.

Další službou v bohoslužbě slova je úkol žalmisty neboli zpěváka žalmů. Jak již jeho název vypovídá, svěřuje se mu přednes žalmu, zpěv „Aleluja“ před evangeliem. Aby se tento úkol žalmisty mohl vykonávat, je velmi prospěšné mít v každém společenství kostela laiky, kteří umějí zpívat žalmy i správně vyslovovat slova a předčítat. Jejich příprava je shodná s přípravou lektorů.

Poslední službou je komentátor. Je to skutečná liturgická služba, jejímž smyslem je z příhodného místa podávat věřícím vysvětlení obřadů a podle potřeby jim dává pokyny.

Uspořádání mešního lekcionáře

Český lekcionář je uspořádán do šesti dílů, které obsahují:

      I   ve třech svazcích (cyklus A, B, C) – liturgická čtení nedělí.

    II   všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.

   III   všední dny liturgického mezidobí 1.–17. týdne. První čtení je ve dvou ročních cyklech.

   IV   všední dny liturgického mezidobí 18.–34. týdne. První čtení opět ve dvou ročních cyklech.

     V   svátky svatých a společné texty pro svátky svatých.

VI/1   mše spojené s různými obřady (při udílení křtu, manželství…), mše za různé potřeby (za církev, za vlast…)

VI/2  votivní mše (O Duchu Svatém, O Nejsvětějším Srdci Ježíšově…), mše za zemřelé.

Články: