Nejnovější v této sekci...

V roce 2016 oslavili slavnost Těla a Krve Páně v neděli 29. května. Tento rok byl výjimečný tím, že se nám tato církevní slavnost sešla s festivalem folklórní hudby, který se v Kovářově každoročně v tomto období pořádá. Bylo tedy milým osvěžením naší slavnosti to, že se slavnostní bohoslužby zúčastnilo množství hostů v krojích, kteří nejen ozdobili svým oděvem naši bohoslužbu, ale také pomohli s liturgií krásným zpěvem. Děkujeme a těšíme se na příští setkání třeba již napřesrok. V naší galerii si tuto událost můžete připomenout na několika fotografiích. Děkuji za pořízení Petře Baštýřové...

Řehoř J. Žáček

V pátek 8. dubna 2016 se uskutečnilo pravidelné zasedání farní a ekonomické rady farnosti Kovářov. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a přítomni byli: Luboš Bolek, Jaroslav Kahoun, František Krejčí, Marie Wudiová, Marie Robová, Ludmila Zajíčková, Jiří Soukup, Petr Marešovský, Řehoř J. Žáček, který jednání vedl.

 1. Stav financí: na účtě je v současné době 155 tis., v pokladně asi 45 tis, celkem zhruba 200 tis.
 2. Od posledního zasedání byly pořízeny nové koberce do kostela. Někteří farníci je hodnotí jako méně estetické, než předchozí úprava, což bylo vztato na vědomí.
 3. Na základě žádosti správce farnosti schválila Obec Kovářov příspěvek ve výši 60 tis. na rekonstrukci střechy na faře. Obec Hrazany nám poskytla na tento účel 10 tis. Kč. Obě částky jsme přijali s vděčností.
 4. Dále správce farnosti seznámil radu s tím, že je na Biskupství podána žádost o povolení opravy střechy fary, na vyřízení se dosud čeká. Je předjednaná půjčka od farnosti Hodušín ve výši 50 tis. Kč na dofinancování opravy střechy.
 5. Dále správce farnosti seznámil radu s výsledky jednání s panem starostou Pavlem Hrochem o možnosti vyčištění okapových žlabů na kostele v Kovářově. Zatím budeme hledat možnosti, jak to udělat. Dále by bylo vhodné opravit odpadnutý kus omítky fabionu. Zhodnocení asi až poté, co se tam někdo dostane, aby prozkoumal, jak je na tom zdivo.
 6. Dále pan Bolek seznámil radu s výsledkem pozvání pana kardinála Vlka. Protože nemohl, pokusíme se ho pozvat znovu.

Konec jednání byl v 19:45. 

Zapsal Řehoř J. Žáček.

V době adventní budeme opět o sobotách v 6:30 v Kovářově slavit rorátní mše svaté. Tímto vás na ně zvu.

Co jsou roráty?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhednými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice. (převzato z webu tisk.cirkev.cz)

Řehoř J. Žáček


Pravidelné jednání farní a ekonomické rady proběhlo v pátek 23. října 2015 od 19 hodin na faře v Kovářově. Přítomní byli: Řehoř J. Žáček, Jaroslav Kahoun, Luboš Bolek, Petr Marešovský, Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová. Omluven byl pan František Krejčí. K projednání bylo šest bodů:

 1. Nejdříve byla farní rada seznámena se stavem farních financí: Akuální stav je asi 200 000 Kč. Z toho je:
  1. Účet: 99 000 Kč
  2. Účet varhany 70 000 – zde byl udělen souhlas s převedením na běžný účet farnosti, neboť akce opravy varhan byla skončena.
  3. Pokladna cca 30 tis. Kč
 2. Dne 17. ledna bude mše svatá u příležitosti 90. výročí úmrtí P. Františka Palečka. Mše svatá v 9:30 bude celebrována biskupem Vlastimilem Kročilem. Po mši svaté bude pohoštění v restauraci u Mullerů. Pan Kahoun se nabídl zjistit kapacitu restaurace a bylo dohodnuto jednotné menu. K účasti na pohoštění budou dávány vstupenky proti příspěvku 200 Kč.
 3. Farnost obdržela dar od anonymního dárce ve výši 30 tis. Jeho přáním je použít tyto prostředky na obnovu koberců v kostele. Osvědčenou firmou v tomto oboru je: Breno Písek, U Nádraží 2614, Písek. Bylo dohodnuto, že zakázka bude realizována prostřednictvím této firmy. Pan Bolek a paní Wudiová nabídli svoji pomoc při zajištění této akce, především s výběrem vhodného koberce.
 4. Příští rok bychom síly farnosti soustředili na rekonstrukci střechy na faře. Celková finanční náročnost je přibližně: 380 tis. Kč + 30 tis. rezerva. Práce bude provádět pan Pavel Marešovský, který v současné době zpracovává podrobnou nabídku. Dále bylo dohodnuto, že tento rok mu bude proplacena záloha na materiál, abychom mohli vyúčtovat Obci Kovářov loňský dar na tento účel.
 5. Čeká nás: nákup uhlí na faru cca 17 tis. Kč.
 6. Další část porady byla neveřejná…

Jednání farní rady skončilo pak ve 20:20. Příští schůze bude za půl roku nebo podle potřeby.

Zapsal: Řehoř J. Žáček.

Sešli jsme se v pátek 6. února. Hodně nás přijelo již na mši svatou v 18 hodin. Program setkání pak oficiálně začínal večeří v 19 hodin. Přijeli mezi nás opět Roman Dvořák a nově i Eva Kuříková z Ktiše a asi 8 mladých z Protivína. Po večeři a nezbytném umytí nádobí jsme se pustili do seznamovacích aktivit. Hráli jsme zejména lidské pexeso, při kterém byla spousta legrace.

Asi od devíti hodin jsem vedl první společné téma: hledání v Bibli. Ověřili jsme si a doplnili své znalosti orientace v Písmu svatém a také jak se biblické knihy značí a co znamenají a k čemu jsou dobré biblické odkazy po stranách textu. Den pak zakončila společná večerní modlitba a uložili jsme se k spánku.

Vstup do fotogalerieDruhý den pak začínal budíčkem a společnou snídaní v 8 hodin. Po snídani následovala společná ranní modlitba a pak kratičké téma, které obsahovalo reflexi tří úryvků z evangelia sv. Jana, které vyjevují Ježíšovu jednotu s Otcem. Tento víkend by totiž věnován zintenzivnění vztahu k Ježíši Kristu, zatímco minulé setkání bylo zaměřeno na Boha Otce. Pak jsem odjel pro paní kuchařku, zatímco ostatní se věnovali krátké aktivitě rozmotávání lidských údů. Pak následovalo téma, které vedl Roman, Setkání s Ježíšem. Po něm pak jsme slavili eucharistii v kostele. Následoval oběd a odpoledne ve dvě hodiny hra na farní zahradě. Hráli proti sobě dva týmy. Po svačině jsme se pak věnovali dalšímu tématu, totiž Bibli. Každý pak dostal papír s rozpisem četby a rozjímání, které může jakožto duchovní program použít na dobu postní… Následovalo rozdání témat biblických scének, které jsme si prohlédli po večeři. Každá skupinka dostala za úkol pantomimicky ztvárnit a pak předvést dvě scény: jednu ze Starého a jednu z Nového zákona. Večer jsme pak měli na faře nejvzácnějšího Hosta, totiž adoraci eucharistie. Během ní mohl každý napsat Pánu Ježíši osobní dopis a položit ho před něj. Z této velmi osobní atmosféry jsme pak vstoupili do poslední části programu: volného popovídání a posezení u čaje a dalších osvěžujících nápojů.

Vstup do fotogalerieNedělní den nemohu příliš popisovat, protože já jsem měl obvyklé mše svaté, ale vstávalo se později, následovala snídaně a společná hra. V půl desáté pak byla mše svatá v kostele za doprovodu hostující kapely z Březnice. Následoval oběd, při kterém jsme se rozloučili s Romanem, Evou a dalšími a po obvyklém úklidu jsme se pak rozjeli domů.

Sepsal Řehoř

Předbořická školka již letos oslavila 16. výročí své existence. Tuto událost s námi přijel oslavit P. Vladimír Záleský, farář ve Žďáru nad Sázavou. Slavnost jsme zahájili společným obědem s naším hostem a sestrami Františkánkami, které pro tuto příležitost přicestovaly z Brna. Pak již ve 14. hodin začala mše svatá v kostele.

Vstup do fotogaleriePo ní jsme se odebrali do školky, kde nám nejdříve děti zopakovaly zajímavé momenty z vánoční besídky. Pak se již rozeběhla zábava, při které jsme si mohli společně popovídat a také se občerstvit připravenými dobrotami. Z této události vám nabízíme zde několik fotografií...

Řehoř J. Žáček.

V neděli 19. října jsme slavili ve farnosti velikou slavnost – sedm z nás přijalo svátost křesťanské dospělosti. Na tento okamžik se připravovali více než rok a naše společné úsilí vyvrcholilo těmito krásnými okamžiky, které se nám všem jistě vtisknou hluboko do srdcí.

Vstup do fotogalerie Celebrantem a udělovatelem této svátosti byl otec biskup Pavel Posád, který se tohoto úkolu ujal v době sedisvakance v naší českobudějovické diecézi. Pro připomenutí těchto okamžiků Vám zde nabízíme pár fotografií za jejichž pořízení a sdílení tímto děkuji Aničce Kahounové.

Řehoř J. Žáček.

Další schůze farní ekonomické rady proběhla dne 3. října 2014 na faře v Kovářově. Jednání bylo zahájeno v 19 hodin a vedl jej Řehoř J. Žáček. Přítomni byli: paní Ludmila Zajíčková, paní Marie Robová, pan Jaroslav Kahoun, pan Jiří Soukup, pan František Krejčí a pan Luboš Bolek. Z jednání se omluvil pan Petr Marešovský. K jednání byly připraveny následující body:

 1. Aktuální stav financí. Jako farnost máme k dispozici 81 tis. Kč. V nejbližší době nás čekají tyto platby: 100 tis. druhá platba za fasádu na kostele v Předbořicích, dále 13 tis. příspěvek na provoz Řeholního domu. Dále příspěvek obci Kovářov za hlídání kostela v Předbořicích Obecní policií, který činí 6 tis. Kč ročně.
 2. Na příjmové stránce máme výhledově přislíbeno od obce Kovářov 30 tis. na fasádu kostela v Předbořicích, což musí schálit zastupitelstvo na své schůzi a po odeslání vyúčtování grantu Jihočeskému kraji nám bude posláno 30 tis. S ohledem na tok financí tedy administrátor farnosti vyjednal s Biskupstvím překlenovací půjčku 50 tis. Kč, kterou splatíme do 15. prosince.
 3. Je třeba ještě utratit 40 tis. a doložit to Obci Kovářov, což je dar schválený zastupitelstvem obce na opravu střechy fary.
 4. V uplynulém období bylo za farní peníze pořízeno:
  1. Matrace a dataprojektor pro práci s mládeží: financováno z grantu JČ kraje 20 tis. + 9 tis. z vlastních zdrojů.
  2. Soubor katechetických materiálů pro první sv. přijímání a další aktivity 5 900 Kč. Financováno z vlastních zdrojů.
  3. Odsavač par do kuchyně: náklady asi 7 tis. včetně instalace, z vlastních zdrojů.
  4. Průmyslový vysavač do sklepa a kotelny: 9 tis. Financováno z vlastních zdrojů.
  5. Reproduktory: využití na setkání mladých a rodin: 5 tis. Financováno z vlastních zdrojů.
  6. Vše činí celkem: 36 tis. Tyto výdaje vzala farní rada na vědomí bez připomínek. Jedná se o věci, které slouží k práci s lidmi a to je naše priorita i za tu cenu, že se pozdrží rekonstrukce střechy fary. Farní rada doporučila ještě oslovení sponzorů, kteří by nám pomohli nést náklady s rekonstrukcí, o což se v následujícím období pokusíme.
 5. Biřmování bude za dva týdny, 19. října. Bude to významná událost, návštěva biskupa ve farnosti. Pohoštění budeme dělat z vlastních zdrojů na faře…
 6. Administátor farnosti seznámil farní radu s žádostí manželů Stiborových z Milevska o odkoupení stodoly v jejich dvoře, která je z poloviny v majetku farnosti. Protože zde nemá farnost žádný zájem a chce vyjít vstříc žadatelům v jejich snaze o opravu této nemovitosti, prodej schválila. Záležitost bude probíhat v součinnosti v Biskupstvím. Což jinak ani nelze.

Pan doktor Kahoun vyslovil požadavek na opravu měchu varhan v Kovářovském kostele, který je protržený. Administrátor farnosti přislíbil, že kontaktuje vhodného varhanáře, aby byl měch dán do pořádku.

Tím jsme všechny body k jednání vyčerpali. Příští jednání farní rady jsme předběžně domluvili na 27. března 2015. Schůze byla ukončena v19:45.

Zapsal Řehoř J. Žáček, administrátor farnosti

V září slavíme v kapličkách poutě. Nejdříve je to pouť v Pechově Lhotě, kde slavíme Narození Panny Marie. Tradičně pak chodíme nad vesnici ke kapličce Na vinici. Letos tato pouť proběhla 6. září. Následuje pouť ve Vepicích, kde je kaplička zasvěcení Povýšení sv. Kříže. Letos jsme tuto pouť slavili 13. září. Pak následuje posvícení v Radvánově, které jsme letos slavili 20. září.

Vstup do fotogalerieTen den poznamenala průtrž mračen spojená s bouřkou, která napáchala v okolí škody, zaplavila silnice a některé domy. Nakonec jsme však mši svatou se zpožděním slavili. Poslední poutí je pak Dobrošov, kde je kaplička zasvěcená sv. Václavu. Letos jsme ji konali o týden později, 4. října. Ale výjimečnou událostí byl křest Ondry Kortana, z Dobrošova. Nabízím vám k prohlédnutí několik fotografií z těchto událostí.

Řehoř J. Žáček.

Dne 6. září se uskutečnila ve školce v Předbořicích (Domov svaté Zdislavy) akce 3v1, přičemž již šlo o čtvrtý ročník. Letos bylo téma v indiánském duchu. Děti si tvořily a malovaly čelenky, nechaly si pomalovat obličej na indiánský způsob, mohly se projet kánoí na rybníce či na hřbetě koně. Dále byla možnost si zastřílet z luku, prolézat překážky, plnit úkoly nebo šplhat po lanech.

Vstup do fotogalerieKaždoročně, tedy i letos, byl na zahradě nafouknut skákací hrad, který byl celou dobu v obležení. Během celého odpoledne pak byl otevřen dobročinný bazar a na závěr pak jsme zhlédli představení divadla herce Antonína Novotného, který nám zahrál loutkovou pohádku Kvaka Žbluňk. Počasí nám přálo, tak se celá akce vydařila.

Sepsal Řehoř

Stránky