Agregátor zdrojů

Dekret k získání plnomocných odpustků

Klášter Milevsko - St, 09/12/2020 - 16:26

 

Během jubilejního roku můžete získat plnomocné odpustky ve všech kostelích, které jsou svěřeny do pastorační péče premonstrátů.,

Přikládáme dekret z apoštolské penitenciárie.

 

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář Krysztof Nykiel, regent

Datum akce: Středa, 9. Prosinec 2020 - 16:30

Prosebná modlitba

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 09/12/2020 - 14:47

Pokračujeme v našich úvahách o modlitbě. Křesťanská modlitba je plně lidská – modlíme se jako lidé, jako to, co jsme – a obsahuje chválu a prosbu. Když totiž Ježíš učil svoje učedníky, jak se modlit, podal jim modlitbu „Otčenáš“, abychom měli k Bohu důvěrně dětinný vztah a adresovali Mu všechny svoje prosby.

Patris corde

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 08/12/2020 - 14:32

Apoštolský list papeže Františka u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve.

Co bylo pro Marii začátkem, bude pro nás cílem

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 08/12/2020 - 14:32

Dnešní liturgie slaví jeden z divů dějin spásy: Pannu Marii, počatou bez poskvrny prvotního hříchu. I ona byla Kristem spasena, avšak zcela mimořádně, protože Bůh chtěl, aby matka Jeho Syna nebyla dotčena ubohostí hříchu již od prvního okamžiku svojí existence. Maria tedy po celý svůj pozemský život byla zbavena poskvrny jakéhokoli hříchu. Anděl ji nazval »milostiplná« (Lk 1,28) a těšila se zvláštnímu působení Ducha svatého, aby mohla stále udržovat dokonalý vztah se svým synem Ježíšem. Byla i Ježíšovou učednicí, matkou i učednicí. Nebyl v ní však hřích.

Odloučit se od zesvětštění a hledat Boží království

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 06/12/2020 - 16:45

Evangelium této neděle (Mk 1,1-8) představuje postavu a dílo Jana Křtitele. Ten svým současníkům ukázal cestu víry podobně jako ji adventní doba ukazuje nám, kteří se připravujeme přijmout Pánovo Narození.  Touto cestou víry je cesta pokání. Co znamená slovo „pokání“?

Církev a svět

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 06/12/2020 - 16:45

Název této rubriky mně zve k zamyšlení. Je církev a svět něco, co je možno vůbec myslet dohromady? Napadají mne slova modlitby k andělu strážnému, kterou se často modlím: „tělo, svět, ďábla přemáhám“. Není tedy církev a svět něco jako oheň a voda? Ale hned mne napadají slova evangelia, kde Pán Ježíš říká Nikodémovi: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Tak co z toho platí? K naší křesťanské víře patří paradoxy a toto je jeden z nich. Platí totiž obojí. Mezi oběma póly vzniká samozřejmě napětí, vzdálenost. A křesťané jsou ti, kteří toto napětí mají ustát a tuto vzdálenost mají překonávat.

Ozvěna přicházejícího Pána

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 04/12/2020 - 18:56

Je vícero druhů poznání. Chrobák poznává svět tykadly, netopýr má zvláštní radar, člověk má smysly propojené rozumem, křesťan poznává světlem víry. Co se zdá na první pohled být složité, stane se ve světle víry jednoduché. Proč?

Požehnání

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 02/12/2020 - 18:12

Katecheze Svatého otce v knihovně Apoštolského paláce

Zairský ritus jako slibná cesta k amazonskému obřadu

Novinky na Rádiu Vaticana - Út, 01/12/2020 - 17:44

Předmluva ke knize “Papež František a římský misál pro zairské diecéze” s podtitulem “Obřad slibný pro jiné kultury” (Papa Francesco e il «Messale Romano per le Diocesi dello Zaire» Un rito promettente per altre culture, LEV 2020)

 

Modlit se a mít rád, znamená bdít

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 29/11/2020 - 13:51

Homilie papeže Františka při mši spolu s novými kardinály na 1. neděli adventní v  bazilice sv. Petra.

Advent neustále odkazuje k naději

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 29/11/2020 - 13:51

Dnes je první adventní neděle, kterou začíná nový liturgický rok. Církev v něm udává rytmus běhu času slavením hlavních událostí Ježíšova života a dějin spásy. Takto, jako Matka, osvěcuje naši existenciální pouť, podporuje nás v každodenních starostech a usměrňuje k definitivnímu setkání s Kristem. Dnešní liturgie nás nabádá k prožívání adventu, prvního a výrazného období liturgického roku, které připravuje na Narození Páně časem očekávání a doufání. Očekávání a naděje.

Ze scestí přejít na Boží cestu

Novinky na Rádiu Vaticana - So, 28/11/2020 - 19:43

Promluva papeže Františka na konzistoři 28. listopadu, baz. sv. Petra.

Čas Božího navštívení

Novinky na Rádiu Vaticana - Pá, 27/11/2020 - 15:57

Vyslechl jsem si podivně znějící příměr: Advent, to je čekárna. Vůbec není příjemné čekat na nedochvilného člověka. Jiné je čekání důchodce na penzi. Čekárna u zubaře není vůbec roztomilá. A čekat na nádraží? To si člověk dobře rozmyslí. Ale co dělat, celá naše doba je čekárnou, mučírnou, samotkou. I malá Maruška, poctivá školkařka si vzdechne v době COVIDu: až to všechno skončí, půjdeme všichni do restaurace na oběd! Advent přichází jako na zavolanou. Chce ukázat na význam všech našich dílčích čekání.

900 let řádu - online zahájení jubilejního roku na Strahově

Klášter Milevsko - Pá, 27/11/2020 - 09:28
Zveme Vás všechny na zahájení oslav jubilejního roku - oslav 900 letého výročí založení premonstrátského řádu. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zahájení bez veřejnosti, ale online. Přímý přenos i záznam z události bude k dispozici na strahovskéhm youtube kanálu: https://www.youtube.com/c/KlášterpremonstrátůnaStrahově
V sobotu 28. 11 . 2020 od 18 hod můžete sledovat nešpory, mši svatou v neděli 29. 11. 2020 bude přenášet Tv Noe. Po celý jubilejní rok 29. 11. 2020 - 9. 1. 2022 budou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Na Strahově vystaveny ostatky sv. Norberta. Akce: Zveme vásDatum akce: Sobota, 28. Listopad 2020 - 18:00

Červená středa

Klášter Milevsko - St, 25/11/2020 - 18:26

Červená středa letos připadá na 25. listopadu 2020, tedy dnešek.

Jedná se o mezinárodní připomínku lidí pronásledovaných pro víru.

Červené světlo symbolizuje krev lidí trpících pro víru.

 


Akce: Zveme vásFotogalerie: Datum akce: Středa, 25. Listopad 2020 - 18:30

Modlitba rodící se církve

Novinky na Rádiu Vaticana - St, 25/11/2020 - 15:21

Modlitba určovala první kroky církve ve světě. Spisy apoštolů a velký příběh Skutků apoštolů nám podávají obraz putující církve, která je činorodá, avšak základ a podnět své misijní činnosti nachází v modlitebních shromážděních. Prvotní Jeruzalémská církev je opěrným bodem  veškeré křesťanské zkušenosti.

Proměnit svět

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 23/11/2020 - 23:29

Text papeže Františka vydaný poprvé ve svazku „Nebe na zemi. Milovat a sloužit, aby svět byl proměněn“ (Il cielo sulla terra. Amare e servire per trasformare il mondo. LEV 2020)

O “covidových” situacích a trojí životní samotě

Novinky na Rádiu Vaticana - Po, 23/11/2020 - 20:26

Z knižního rozhovoru papeže Františka s britským publicistou Austenem Ivereighem"Vraťme se ke snům".

Kralovat znamená sloužit

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 22/11/2020 - 16:50

Na dnešek připadá slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok, a velké  podobenství, které odhaluje mysterium Krista. On je Alfou i Omegou, začátkem i koncem dějin, a dnešní liturgie se soustředí na „omegu“, tedy konečný cíl. Smysl dějin je srozumitelný při pohledu na jejich vyvrcholení: cíl je také účel.

Jsme stvořeni, abychom uskutečňovali Boží sny

Novinky na Rádiu Vaticana - Ne, 22/11/2020 - 13:49

Homilie papeže při mši na slavnost Ježíše Krista Krále, 22. listopadu, v bazilice sv. Petra.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kovářov, Předbořice a Kostelec nad Vltavou agregátor