Program velikonočních bohoslužeb ve farnostech milevských premonstrátů 2023

  Zelený čtvrtek
6.4.
Velký pátek
7.4.
Velikonoční vigilie
8.4.
Boží hod velikonoční
9.4.
Pondělí velikonoční
10.4.
Kovářov     20:00 11:00  
Lašovice   15:00   8:00  
Klučenice 17:00     9:30  
Předbořice         8:00
Kostelec         9:00
Milevsko klášter 17:00   20:00 8:00 8:00
Milevsko město   15:00      
Květov   16:00   11:00  
Chyšky 18:00 15:00 19:00 9:30 9:30
Bernartice 16:00 16:00   8:00  
Sepekov 17:00 15:00 20:00 11:00  
Veselíčko       9:30 9:30

Diecézní charita České Budějovice spolu s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického organizuje již tradiční Postní almužnu, která začala tuto středu 2.3. „Odříci si něco, co nutně nepotřebuji k životu a ušetřené prostředky věnovat na pomoc potřebným - to je smyslem Postní almužny. Koná se každoročně a zapojují se do ní římskokatoličtí křesťané v průběhu postní doby. Letos je ale její poselství zcela mimořádné. Společně jsme se rozhodli věnovat celý výtěžek na pomoc Ukrajincům zasaženým válkou, kteří přijdou hledat přístřeší na jih Čech,“ říká ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout. Papírové pokladničky byly umístěny v kostelích, kde se konají nedělní mše svaté. Výtěžek z kasiček se sčítá na konci dubna po Velikonocích a bude poslán na účet diecézní Charity. V loňském roce se takto podařilo vybrat přes 300 tisíc korun.

Finanční dar na pomoc uprchlíkům je možné zaslat také na sbírkový účet diecézní Charity s číslem 1000039989/5500 a variabilním symbolem 200. Stejně jako výtěžek z Postní almužny i Váš dar směřovaný přímo na náš účet pomůže Ukrajincům zde v jižních Čechách.

Pokračuje i celorepubliková sbírka Charity Česká republika, tyto peníze pomohou zajistit základní potřeby a okamžitou podporu lidem na Ukrajině ve válečných zónách i těm, které boje jakkoli zasáhnou.

Hledáme ubytování pro cizince a nabízíme podporu

Spolu s finanční podporou se snaží diecézní Charita pomoci lidem, kteří utekli před válkou, i se zajištěním přístřeší. „Jsme potěšeni obrovskou vlnou solidarity, která se v Česku zvedla. Společně s naším zřizovatelem Biskupstvím českobudějovickým, jednotlivými farnostmi a věřícími se snažíme zajistit pro uprchlíky ubytování. Napojení Charity na církev a jednotlivé farnosti nám umožňuje vytvořit pro Ukrajince vhodné zázemí a tím posílit pocit přijetí a nového dočasného domova. Kromě finanční či materiální pomoci tak poskytujeme krizovou intervenci a duchovní podporu,“ upřesňuje Jiří Kohout.

V této souvislosti připomíná prezident diecézní Charity P. Stanislav Brožka slova Pána Ježíše, která adresoval svým učedníkům: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Proto také láska církve k chudým patří k jejím pevným tradicím a Bůh žehná těm, kteří pomáhají svým bližním.“

Diecézní charita v Českých Budějovicích vlastní sbírku na materiální a potravinovou pomoc nevypsala, nicméně s organizacemi, které jí zajišťují spolupracuje. „Pokud by někdo chtěl přispět, odkazujeme na stránky Jihočeského kraje či přímo na Potravinovou a Nábytkovou banku Jihočeského kraje. Také některé Charity, například Písek, vyhlásily vlastní sbírky. Přehledné informace, kontakty a odkazy najdete na našem webu www.dchcb.cz/spolecne-pro-ukrajinu/, ale i na webech jednotlivých Charit. Za každou pomoc všem předem děkujeme,“ uzavírá Jiří Kohout.

Další informace:

Milí farníci,
svátost biřmování bude udělovat strahovský opat Daniel v milevské bazilice Navštívení Panny Marie 20. června v 10:00. Organizační pokyny a poslední setkání proběhne v sobotu 19. června v milevské bazilice ve 14:00. Bližší informace obdrží biřmovanci u svých kněží v jednotlivých farnostech.

Svatý otče,

nedaleko francouzského Laonu na opuštěném místě zvaném Prémontré založil svatý Norbert, muž přísných mravů a cele oddaný sjednocení s Bohem a hlásání evangelia, řád premonstrátských řeholních kanovníků. Učinil tak spolu s třinácti svými druhy v roce 1121, právě v noci Narození Páně. Nový řád přijal řeholi svatého Augustina a dosáhl pod ní podivuhodného rozšíření. Aby nastávající devítisté výročí této události bylo důstojně oslaveno, budou ve všech kostelích svěřených pastýřské péči premonstrátských řeholních kanovníků konány slavnostní obřady a jiné zbožné aktivity, a to od 29. listopadu 2020 do 9. ledna 2022. Aby se pak příslušníkům premonstrátské rodiny i jiným zbožným věřícím více otevřely poklady božské štědrosti a aby odtud mohly být čerpány hojnější duchovní plody, Jos Wouters, generální opat premonstrátského řádu, ve zbožné oddanosti, kterou vůči Tvé Svatosti chová on sám i celá premonstrátská rodina, pokorně žádá o udělení odpustků jako v jubilejním roce. A Bůh atd.

Dne 30. října 2020

Apoštolská penitenciárie na pokyn našeho Svatého otce papeže Františka premonstrátským řeholním kanovníkům a jiným věrným křesťanům proniknutým pravou kajícností a vedeným duchem lásky ráda poskytuje možnost, aby za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) získali plnomocné odpustky jako v jubilejním roce, jestliže jako poutníci navštíví jubilejní kostely nebo oratoře a budou tam účastni řádně konaných posvátných obřadů nebo se alespoň po vhodný čas budou věnovat pokorné modlitbě za obrácení hříšníků, získání kněžských a řeholních povolání a ochranu institutu lidské rodiny a zakončí tyto prosby modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním blahoslavené Panny Marie a svatého Norberta.

Členové premonstrátského řádu, kterým nemoc nebo jiná vážná příčina nedovolí zúčastnit se oslav, budou moci získat plnomocné odpustky, jestliže se rozhodnou mít v ošklivosti každý hřích, budou mít úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, touhou srdce vykonají duchovní návštěvu, skrze Marii obětují své nemoci nebo nepohodlí milosrdnému Bohu a připojí modlitby uvedené výše.

Aby se pak přístup k získání božské milosti, otevíraný klíči svěřenými Církvi, stal s ohledem na pastýřskou lásku snazším, tato penitenciárie usilovně žádá, aby se premonstrátští řeholní kanovníci velkoryse dávali k dispozici pro slavení svátosti smíření a nemocným často posluhovali svatým přijímáním.

Toto rozhodnutí platí po celou dobu trvání jubilea. Ruší se všechny překážky, které by s tímto rozhodnutím byly v rozporu.

Mauro kardinál Piacenza, vrchní penitenciář

Krysztof Nykiel, regent

PDF Plnomocné odpustky - jubilejní rok - latinsky.pd

 

Stránky