Novinky na Rádiu Vaticana

Přihlásit se k odběru zdroj Novinky na Rádiu Vaticana Novinky na Rádiu Vaticana
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 29 min 9 sek zpět

Je dobré nepáchat zlo, ale je zlé nekonat dobro

Ne, 12/08/2018 - 20:53

V dnešním druhém čtení nás svatý Pavel důrazně vybízí: »Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení« (Ef 4,30). Kladu si však otázku: co zarmucuje Ducha svatého?

Hřích překážkou pokroku?

Ne, 12/08/2018 - 20:53
Odmítavý postoj církve k nejvyšší možné trestní sankci světského ramene není výrazem přizpůsobení se tomuto světu, jak by se mohlo zdát - vždyť trest smrti je dosud právně zakotven v padesáti šesti státech světa; je spíše výrazem vítězství nad světem, a tím vítězstvím je víra (srov. 1 Jan 5,4).

Církev potřebuje váš rozlet, vaše intuice, vaši víru

So, 11/08/2018 - 22:59

Promluva papeže na modlitební vigilii s mládeží Itálie, Circo Massimo – Řím.

O přikázáních – Modloslužba

St, 08/08/2018 - 20:17
Budeme dnes pokračovat v rozjímání o Desateru a hlouběji se zamyslíme nad modloslužbou, o níž jsme mluvili minulý týden, na což nyní navážeme, protože je velmi důležité toto téma poznat.

O falešných muzeích a aggiornamentu

Ne, 05/08/2018 - 22:59
„V Itálii je mnoho muzeí mučících nástrojů, samozřejmě středověkých. Nejednou jsem se již obrátil na příšlušné veřejné činitele s oznámením o spáchání podvodu, protože jde spíše o atrakce zábavního průmyslu vystavujícího falsifikáty, jimiž hrubě zkreslují dějiny“ – řekl známý italský historik Franco Cardini (Corriere della Sera, 10.10.2012) o fenoménu, který se vyskytuje i u nás.

Víra v Ježíše nám umožňuje konat skutky Boží

Ne, 05/08/2018 - 19:32
Během posledních nedělí nám liturgie podávala něhou prodchnutý obraz Ježíše vycházejícího vstříc zástupům a jejich potřebám. Dnešní evangelium (srov. Jan 6,24-35) tuto perspektivu mění. Nyní je to zástup, který je nasycen Ježíšem, znovu Jej hledá a jde Mu vstříc.

Ve Vatikánu byl trest smrti zrušen již před 50 lety

Pá, 03/08/2018 - 22:45
Včerejší papežský reskript provedl v Katechismu katolické církve zásadní změnu.

O přikázáních - Nebudeš mít jiné bohy mimo mne

St, 01/08/2018 - 17:10
Slyšeli jsme první přikázání Desatera: »Nebudeš mít jiné bohy mimo mne« (Ex 20,3). Bude dobré pozastavit se nad tématem modloslužby, které je velice důležité a aktuální.

Nesmíme být netečnými a klidnými diváky

Ne, 29/07/2018 - 22:40
Dnešní evangelium (srov. Jan 6,1-5) podává událost rozmnožení chlebů a ryb. Ježíš, který spatřil, že za ním od břehů Tiberiadského jezera přichází velký zástup, položil apoštolovi Filipovi otázku: »Kde nakoupíme chleba, aby se tito lidé najedli?« (v.5). Trocha peněz, které Ježíš a apoštolové měli, však nestačila na nákup jídla pro takové množství.

Encyklika

Ne, 29/07/2018 - 22:40
Vatikánský deník L´Osservatore Romano v den 50. výročí vydání encykliky Humanae vitae (25. července 1968) zveřejnil úvodník, který v tomto listu není pouze soukromým názorem nějakého komentátora, nýbrž směrodatnou linii Apoštolského stolce.

O barbarství spojeneckých vojsk v Itálii

So, 28/07/2018 - 21:33
List italských biskupů Avvenire (15.7. a 17.7.) si všímá dosud nezhojené rány, kterou osvobozenecká spojenecká vojska při svém tažení na Řím před třemi čtvrtinami století zasadila obyvatelům jižně položených regionů kraje Latium. Římská vojenská prokuratura totiž teprve v těchto dnech zahájila vyšetřování násilných činů, které v dané oblasti spáchali vojáci koloniálních jednotek začleněných do Francouzského expedičního sboru v Itálii (Corps Expéditionnaire Français).

Knězem díky Messiaenovi

St, 25/07/2018 - 16:58
Hudební kariéra se někdy může vyvinout zcela nečekaně a zároveň cesty Ducha jsou nevyzpytatelné. Největší hudebníci zdaleka nemusí být také nejslavnější a do ústraní někdy z vlastního rozhodnutí odcházejí umělci nebývalé hodnoty. Takový je případ klavíristy Jeana-Rodolpha Karse, jehož interpretace hudebních děl Oliviera Messiaena přivedla ke kněžskému povolání.

Ježíš je realizací péče Boha o svůj lid

Ne, 22/07/2018 - 22:28
Dnešní evangelium (srov. Mk 6,30-34) nám podává, jak se apoštolové po svém prvním vyslání na misie vrátili k Ježíši, a „vypravovali mu všechno, co dělali a učili“ (v.30).

Manželka, mystička a matka zároveň

Ne, 22/07/2018 - 22:28
Je pozoruhodné, že vůbec první osoba, jejíž svatost, uskutečněná plně a pouze (!) v manželském a rodinném životě, dosáhla úcty oltáře teprve před necelými sto lety. Kanonizační proces byl totiž do té doby zahajován pouze u osob, které strávily život v celibátu, tedy u kněží, řeholníků a řeholnic anebo vdovců – ale časteji vdov – když se po smrti manželky/manžela rozhodli pro zasvěcený život.

Otcové a bratři, nikoli „činovníci posvátna“

Út, 17/07/2018 - 17:16
Duchovní formace, rozlišování, výchova k lidské zralosti, „diecéznost“ jako kněžské charisma a důležitost trvalé formace – o těchto tématech hovořil papež František při setkání se studenty římských církevních kolejí, které se uskutečnilo letos v březnu a jehož obsah teprve před několika týdny otiskl deník Svatého stolce.

Pokřtěný, jenž necítí potřebu hlásat evangelium, není dobrý křesťan

Ne, 15/07/2018 - 21:27
Dnešní evangelium (srov. Mk 6,7-13) vypráví o tom, jak Ježíš posílá svých Dvanáct. Nejprve každého jmenovitě povolal, »aby byli s ním« (Mk 3,14), naslouchali jeho slovům a pozorovali jeho uzdravující gesta; a nyní je zavolal znovu »a začal je posílat po dvou« (Mk 6,7) do vesnic, kam se sám chystal přijít. Byla to jakási „stáž“ v tom, k čemu budou posláni po Pánově Vzkříšení mocí Ducha svatého.

O „mystické herezi“

Ne, 15/07/2018 - 21:27
Image západní společnosti, budovaný kulturně, mediálně a legislativně, vypadá dnes dosti neutěšeně: jako naruby obrácený remake Potěmkinovy vesnice.

(Bez)nadějné mosulské vyhlídky

Út, 10/07/2018 - 17:56
Irák. Právě před rokem irácký premiér oficiálně vyhlásil vítězství nad samozvaným Islámským státem v Mosulu. Teroristická skupina ovládala milionovou metropoli po tři roky; nyní se Mosul pokouší o návrat do normality. Řeč je ovšem pouze o jedné části města, protože irácká metropole se dělí na dvě zcela rozdílné poloviny, vysvětluje pro naše mikrofony dominikán Michaeel Najeeb, který se v Mosulu narodil a z Irbílu tam pravidelně dojíždí.

Chvála netolerance

Ne, 08/07/2018 - 21:30

Bůh se nepřizpůsobuje předsudkům

Ne, 08/07/2018 - 21:30
Dnešní evangelium (srov. Mk 6,1-6) prezentuje Ježíše, jak se vrací do Nazareta a v sobotu jde do synagogy, aby tam učil. Od chvíle, kdy odtamtud odešel, aby kázal v okolních vesnicích, nikdy domů nevkročil. Nyní se vrací. Celé město proto přijde, aby si vyslechlo syna zdejšího lidu, jehož pověst duchovního učitele a mocného léčitele byla rozšířena již po celé Galileji a dále.

Stránky