Zápis z jednání farní ekonomické rady dne 20. dubna 2017

Setkání proběhlo od 19 hodin na faře v Kovářově. Účastni byli všichni členové farní a ekonomické rady. Na programu setkání byly tyto body:

Nejdříve jsem seznámil členy rady s finančním stavem farnosti: aktuální zůstatek na běžném účtu farnosti činí cca 78 tis. Kč, v pokladně je cca 25 tis Kč. Celkem tedy disponujeme 103 tis. Kč.

Dále jsem oznámil, že půjčka od farnosti Hodušín ve výši 70 tis. Kč byla splacena k začátku února 2017. Tím tedy nemáme žádné závazky.

Dalším bodem byla nutnost zajistit revize: komína fary, rozvaděčů kostelů a hasicích přístrojů, hromosvodů. V následné diskusi jsme podpořili myšlenku vybírat především pracovníky z řad farníků nebo obyvatel našich obcí.

Lípy na návsi před kostelem v Předbořicích. Na minulém jednání jsme konstatovali, že poprosíme Obec Kovářov o řešení neuspokojivého stavu porostu na předbořické návsi. Pan dr. Kahoun se této záležitosti ujme a pokusí se iniciovat určité kroky na jednání zastupitelstva Obce.

Dále jsem se zeptal, jaký je stav týmu stavitelů jesliček. Podle informací paní Robové ke stávající partě dobrovolníků přibyli dva noví, čímž by měla být schopnost i nadále jesličky v kostele stavět, vyřešena.

Následně jsme pozitivně zhodnotili přesun sobotní mše svaté z deváté hodiny na dřívější osmou. Tento čas všem vyhovuje více.

Další delší čas jsme věnovali diskusi nad programem Noci kostelů, která se uskuteční 9. června. Požádal jsem členy rady, aby popřemýšleli, jaký atraktivní program bychom návštěvníkům mohli nabídnout? Padly návrhy na uspořádání výstavy liturgických předmětů a oděvů, stručné představení křesťanství, liturgická hra a zpěv, představení varhan. Mimo to před kostelem by mělo být stále umístěna informace, která podává informace o kostelu – komu je zasvěcen, stručná historie, důležité osobnosti, odkaz na webové stránky.

Paní Robová navrhla úpravu hrobu P. F. Palečka: je třeba jej přebrousit. Pokusím se oslovit příslušné firmy, které by tuto práci provedli a do příštího setkání farní rady nechám zpracovat příslušné cenové nabídky.

Program schůze skončil ve 20:15.

Zapsal Řehoř J. Žáček.