26. neděle v mezidobí

Dnešní evangelium nám dává k úvaze docela aktuální téma a tím je náš vztah k lidem, kteří spolu s námi nevyznávají víru v Ježíše Krista. Imigranti, kteří se hrnou k nám do Evropy, mohou být některými lidmi snadno označeni za zlo, protože nejsou s námi stejné víry.

Sobectví může mít různé podoby. V jeho podstatě je to, že člověk staví do středu svého zájmu své já a to na úkor druhých. Toto sobectví ale může mít i komunitní podobu: tehdy, pokud třeba učedníci Ježíše postaví do středu svého zájmu své „my“ před Ježíšem samotným. Kristovým učedníkem se stávám tím, že jej následuji, že přijímám jeho myšlení za své. Ježíš přece přišel na tento svět, aby vyhledal ztracené. Proto by církev nikoho neměla vylučovat, ale integrovat, zapojovat do svého života. Pokud bychom vylučovali, tak bychom totiž vyloučili samotného Ježíše: on totiž se stal posledním a služebníkem všech… I ta nejmenší služba vykonaná v Ježíšově jménu

prvním čtení Bůh Izraelské společenství ujišťuje o tom, že Bůh není omezen lidskými řády nebo představami o svém konání. Eldad a Médad prorokují v táboře, i když se nenacházejí poblíž stanu. Mojžíš je dostatečně pokorný na to, aby uznal, že Bůh si může své dary udělovat, jak chce. A navíc si i přeje: kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Lidé mají představu, jak by Bůh věci měl dělat. Jozue možná nevěděl, že i ti dva proroci v táboře jsou na seznamu zapsaných, ale Mojžíš uměl dopřát Boží vyvolení všem.

Druhá část evangelia varuje před zlem. Nejhorší zlo je hřích, které je vědomé rozhodnutí konat zlo. Zlo je tak devastující skutečnost, že Ježíš užívá silné obrazy odseknutí ruky, vyloupnutí oka nebo ponoření se do vody zatížený mlýnským kamenem. Je to varování.

Pro nás, kteří se hlásíme k Ježíši, je dnešní evangelium povzbuzením. Opět se zaměřit na něj. Dělat vše v jeho jménu, v něm a pro něj. A nevylučovat nikoho. Jen hřích, který je duchovní smrtí. A Ježíš přišel, abychom měli život v plnosti. Radujme se z každého zárodku života a dobra kolem nás. Ale rozhodně se vzepřeme každému zlu, které se nám snaží propašovat do myšlení a jednání.

Články: