Evangelium Květné neděle s Biblickými postavičkami

Evangelium Mk 11,1-10

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed a řekl jim: Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko,

na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: 'Co to děláte?', řekněte: 'Pán ho potřebuje, a hned ho sem zase pošle nazpátek.'

Učedníci odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich ptali: Co to děláte, že to oslátko odvazujete? Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali.

Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!

Tento text jsme hned na počátku identifikovali jako vyprávění a následně jsme si ho rozdělili na 3 části:

  • Úvod vyprávění a Ježíšova instrukce ohledně oslátka
  • Učedníci odvazují oslátko a naplnění Ježíšovy předpovědi
  • Ježíšův slavnostní průvod

Text jsme si pak obvyklým způsobem rozebrali a vysvětlili si k němu několik důležitých skutečností, předně to, že Ježíš svým činem symbolicky ukazuje na své království, které přichází zavést. Zatímco jiní králové obvykle při své intronizaci demonstrovali svoji moc, Ježíš naopak demonstuje svoji pokoru a pokojnost své vlády. Prostředky, kterými hodlá prosadit svou vládu jsou jiné, než světské, totiž láska a mírnost. Takový způsob vjezdu již anticipuje i to, jak Ježíš v Jeruzalémě zemře, stane se totiž obětí intrik a hry o moc, přičemž pravá moc je moc lásky a pokory. To nebylo v té době nic neznámého, vždyť již v knize proroka Zachariáše, ve 12. kapitole najdeme předpověděno to, co se nyní naplňuje.

Dále nás zaujalo Ježíšovo předvědění, které odkazuje na tajemství jeho Osoby. Ježíš učedníkům doslova předpoví, co se stane a skutečně se tak stane. Dále je zvláštní, že oslátko je uvázané venku před vchodem na rozcestí. I v těchto charakteristikách můžeme tušit, že tato událost bude jakousi křižovatkou Ježíšova života, od níž dostane nový směr jeho putování.

V Kovářově jsme se rozhodli postavit scénu Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Postavička Ježíše sedí na oslíku a kolem jásá dav s ratolestmi v rukou, na cestě jsou prostřeny pláště. Kam Ježíš vjíždí je chrám v Jeruzalémě, což se dočteme u jiných evangelistů. Ten je charakterizován symbolicky dvěma sloupy, které stojí na látce červené barvy, což je symbolická barva krve obětí, které se zde přinášejí, ale i Ježíš přijíždí do Jeruzaléma přinést oběť svého vlastního života.

Celkový pohled na scénu Vjezdu do Jeruzaléma

Ježíš s jásajícími poutníkyChrám...Pohled směrem k Ježíšovi

 


V Předbořicích jsme se rozhodli stavět prostřední část úryvku. Dva učedníci poslaní Ježíšem zde odvazují oslíka. Zajímavá je skutečnost, že oslík je uvázán u dveří na rozcestí, že vesničané dovolují výpůjčku oslíka. Nejsou však lhostejní k jeho „uloupení“, zajímá je, proč ho odvazují.

Zobrazili jsme rozcestí ve vesnici i cestu po níž jde Ježíš a na níž možná čeká na návrat učedníků. V obrazu je využitá symbolika barev – červená je cesta do Jeruzaléma, vědomé přitakání k bolesti, utrpení, smrti. Písková barva je cesta všední. Z ní je možné na cestu oběti dojít a připojit se k Ježíšovi nebo též z cesty oběti sejít a vydat se po ní. K rozcestí vedou tři cesty. Jedna z nich je široká -  jako kontrast k úzké cestě následování Ježíše.

V časové následnosti Ježíše při cestě na oslátku budou doprovázet lidé s ratolestmi. Ty jsou, jako náznak budoucího, přednaznačeny na cestě do Jeruzaléma.

 Celkový pohled na scénuJežíš, který učedníky poslalUčedníci odvazující oslátkoProč to oslátko odvazujete?