ÚKOLY A SLUŽBY PŘI BOHOSLUŽBĚ SLOVA VE MŠI – POKRAČOVÁNÍ

Přisluhující při bohoslužbě slova

Liturgická tradice svěřuje předčítání posvátných textů lektorům a jáhnovi. Přitom jáhnovi přísluší předčítání evangelia, někdy může podle potřeby mít homilii a v přímluvách pronáší jednotlivé úmysly proseb.

Lektor má svůj vlastní úkol, který má vykonávat i tehdy, pokud jsou přítomni služebníci vyššího stupně. Lektoři mají svůj úkol zastávat aspoň o nedělích svátcích, zvláště při hlavních bohoslužbách. Může jim být svěřena výpomoc při uspořádávání bohoslužby slova a také mohou, pokud je toho třeba, pomáhat s uváděním ostatních věřících, kteří mají při mši svaté předčítat čtení z dočasného pověření.

I když nejsou ustanoveni lektoři k této službě zvláštním obřadem, každé liturgické shromáždění má jejich služby zapotřebí. Proto je nutné pečovat o to, aby byli po ruce někteří laici, způsobilí a ochotní plnit tento úkol.

Pokud není přítomen jáhen, je možné svěřit pronášení jednotlivých úmyslů přímluv lektorovi, pokud se přednášejí zpěvem, pak zpěvákovi.

Ustanovený lektor má při mši svaté užívat posvátného roucha, které přísluší jejich službě. Není-li to zvykem, ať přistupují v šatech, v nichž chodí. Dbát se má na posvátnost jejich služby.

Aby věřící z poslechu posvátných čtení mohli získat k Písmu svatému ve svém srdci živou náklonnost, je nutné, aby lektoři, k této službě ustanovení, byli k tomuto úkolu způsobilí a pečlivě se na jeho vykonávání připravovali. Tato příprava má být především duchovní, ale je nutná i příprava technická. Duchovní příprava spočívá ve dvojí formaci: biblické a liturgické.

Biblické poučení má za cíl, aby lektoři byli schopni chápat čtení v jejich vlastní souvislosti a ve světle víry porozuměli hlavnímu obsahu zjevené zvěsti.

Poučení liturgické má lektorům poskytnout aspoň částečně možnost osvojit si smysl a složení bohoslužby slova a důvody spojení mezi bohoslužbou slova a slavením eucharistie.

Technická příprava má lektorům umožnit, aby stále více zdokonalovali svůj přednes před shromážděním a dovedli zvládnout prostor buď svým přirozeným hlasem nebo pomocí mikrofonu a zesilovače.

Další službou v bohoslužbě slova je úkol žalmisty neboli zpěváka žalmů. Jak již jeho název vypovídá, svěřuje se mu přednes žalmu, zpěv „Aleluja“ před evangeliem. Aby se tento úkol žalmisty mohl vykonávat, je velmi prospěšné mít v každém společenství kostela laiky, kteří umějí zpívat žalmy i správně vyslovovat slova a předčítat. Jejich příprava je shodná s přípravou lektorů.

Poslední službou je komentátor. Je to skutečná liturgická služba, jejímž smyslem je z příhodného místa podávat věřícím vysvětlení obřadů a podle potřeby jim dává pokyny.

Uspořádání mešního lekcionáře

Český lekcionář je uspořádán do šesti dílů, které obsahují:

      I   ve třech svazcích (cyklus A, B, C) – liturgická čtení nedělí.

    II   všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.

   III   všední dny liturgického mezidobí 1.–17. týdne. První čtení je ve dvou ročních cyklech.

   IV   všední dny liturgického mezidobí 18.–34. týdne. První čtení opět ve dvou ročních cyklech.

     V   svátky svatých a společné texty pro svátky svatých.

VI/1   mše spojené s různými obřady (při udílení křtu, manželství…), mše za různé potřeby (za církev, za vlast…)

VI/2  votivní mše (O Duchu Svatém, O Nejsvětějším Srdci Ježíšově…), mše za zemřelé.

Včera, 9. října 2010, jsme v Domově svaté Zdislavy v Předbořicích měly větší děti na společenství, s pracovním názvem SoŠko. Jednou za měsíc mají děti možnost strávit ve školce a s námi skoro celou sobotu.

Není nutné se zúčastnit programu celého, lze přijít i odejít podle zájmu a potřeby. Začínáme v 10:00 volnou hrou. Po 11 hodině je mše svatá pro děti s otcem Řehořem, pak společný oběd. Určitě by vás zajímalo, co bylo v kázání:...Jeden misionář byl poslán na misie do Papui nové Quinei. PřipravovalVerča si užívá toho, že se na chvíli stává středem světa se důkladně. Při příchodu k domorodcům narazil na problém. V jejich jazyce neměli výraz pro slovo víra. Nevěděl si s tím rady. Až mu pomohli sami domorodci. Ptali se ho, jestli Ježíše viděl. Řekl, že ne. A přesto říkáš, že ho znáš? Jak ho tedy vidíš? Srdcem? Misionář pochopil, že to je ono. Věřit znamená vidět srdcem...

Přede mší i po ní si děti mohly zazpívat ukazovací písničku Kdo stvořil... Nejvíc je bavili dupající sloni Smile ... Po obědě si mohou děti hrát. Vždy máme na odpoledne připravené něco k tvoření a nějakou meditaci podle bavorské náboženské pedagogiky. Tentokrát jsme malovali na porcelánové hrnečky a probírali stvoření světa. Když jsme se snažili zrekonstruovat příběh stvoření, nemělo to chybu... Jeník na hvězdnou oblohu vytvořil dokonce i mléčnou dráhu. Moře oplývalo všemi možnými i nemožnými živočichy, na zemi ve stromech vytvořili i hnízda s ptáky, Jenda též udělal skvělou gorilu...Zvířaty se to pak hemžilo v oblacích i na zemi. Kdo chtěl, mohl se projít po hvězdné obloze nebo v oblacích, mořem i zemí. Někteří se v této situaci nechali i vyfotit Smile. Ukončení bylo v 17:00. Děti, rodiče i my jsme byli se setkáním spokojeni.

S. Kateřina

Ve dnech od 1. listopadu do 8. listopadu se zvláště modlíme za zemřelé. Modlitbu můžeme zintenzivnit i tím, že se pokusíme zemřelým získat plnomocné nebo částečné odpustky. Co jsou to odpustky se můžete dočíst například zde. Jakým způsobem je můžeme získat?

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den,

je možné získat při návštěvě kteréhokoliv kostela plnomocné odpustky, které jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otče náš a Věřím v Boha.

Od 1. do 8. listopadu

je možno získat tyto plnomocné odpustky tehdy, pokud někdo navštíví hřbitov a pomodlí se tam, třeba i v duchu, za zemřelé. Musí samozřejmě splnit obvyklé podmínky pro získání plnomocných odpustků.

Obvyklé podmínky pro získání plnomocných odpustků:

  1. být ve stavu milosti (tedy po sv. zpovědi)

  2. přijmout ten den Eucharistii

  3. modlitba na úmysl Sv. otce (postačí Otče náš a Zdrávas Maria)

Během čtyř dnů volna u příležitosti svátku svatého Václava jsme se zase my, kteří jsme byli na táboře v Horní Plané, mohli sejít ve školce v Předbořicích. Ještě před svým odjezdem do Brazílie nás provázel svým slovem, přítomností a modlitbou otec Quirín a samozřejmě sestřičky Kateřina a Pavlína. Dokonce přijela i posila z Brna, a to sestry Darie a Radima.

Program pro nás už dlouho předem připravovaly sestry a neměly toho nachystaného málo: v pátek hned po našem příjezdu nás pozvaly do kaple ke společné modlitbě večerních chval, a tak jsme mohli všichni společně poděkovat za to, že jsme se opět potkali, a vložit do rukou Pána Boha všechno, co nás čeká.

Bohužel nám nepřálo počasí. Když jsme v sobotu vyrazili na Onen Svět, začalo pršet a foukat, nicméně nálada se nám nezkazila vůbec a povídali jsme si vesele dál. Nakonec nás celé mokré mile přivítali Peckovi na své samotě a přímo v jejich obýváku jsme slavili mši svatou. Pro nás to bylo velice neobvyklé prostředí, ale zato rodinné a příjemné. Dostali jsme výborný štrúdl a čaj a mohli jsme jít ven k ohni opéct buřty, protože téměř přestalo pršet.

Neděle byla naplánovaná jako odpočinkový den, i když před přednáškou na téma Otcovství bylo potřeba trochu uklidit, abychom mohli přivítat dva milé hosty, duchovního otce P. Jindřicha Zdíka a fyzického otce pěti dětí, pana Pecku. Vykládali nám historky z otcovského života, a i když se moc dotazů z naší strany neozvalo, určitě se kluci (i holky) inspirovali, jak být správnými rodiči.

V pondělí jsme se konečně dočkali sluníčka, za což jsme byli moc vděční, protože uklízet bernartickou faru, kam jsme měli namířeno, se nám v mokru a zimě nechtělo. Po práci nás čekal skvělý bramborový guláš a odpočinek. Bavili jsme se u starého kulečníkového stolu, který jsme na faře objevili. Kolem čtvrté jsme se postupně vraceli opět do Předbořic, abychom se stihli převlíct a nachystat na mši svatou. I při mírném poprchávání se nám večer podařilo zapálit oheň, u kterého jsme chvilku poseděli a zazpívali si.

Následující den, bohužel už poslední, nám nezbylo nic jiného, než si smutně sbalit věci a začít se loučit. Moc pěkným zakončením našeho setkání bylo slůvko otce Quirína pro rodiče, kteří si pro nás do školky přijeli. Potěšila nás otevřenost a humor rodičů, když nám odpovídali na naše dotazy o manželství a Boží vůli.

Odjížděli jsme plní radosti, protože celé čtyři dny byly protkány spoustou zajímavých zážitků. V první řadě Boží přítomností, kterou jsme cítili, když jsme se i přes ošklivé počasí stále dobře bavili, když jsme chválili Pána a když jsme ráno vstávali, abychom vyšli společně do přírody pomodlit se růženec. Dále večerními bilancemi – každý večer jsme měli příležitost podělit se s ostatními o zážitky celého dne, o radosti i to, co se nám nelíbilo. Dlouhý stůl, vždy krásně vyzdobený květinami a svíčkami, nás třikrát denně v budově Boscocentra zval ke společnému jídlu. Většina z nás znala hry, kterými jsme vyplňovali volný čas, který jsme chtěli strávit společně.  Nejoblíbenějšími se staly “židličky” a “Palermo”, a svíjeli jsme se smíchy, když jsme viděli výrazy ostatních při hrách “krákrákrá” a “indulona”.

Za všechno patří velký dík sestřičkám, které se o nás celou dobu staraly a které nás do Předbořic pozvaly, otci Quirínovi, který se nám maximálně věnoval, rodičům, že nás pustili, i nám všem navzájem, že jsme měli touhu vidět se a zase spolu něco zažít, protože jinak by setkání nemohlo být tak živé a radostné.

Jsme vděční hlavně Boží prozřetelnosti a lásce, díky nimž jsme se sešli a vytvořili dobrou partu, ve které vznikla, a snad budou dlouho trvat, výborná a pevná přátelství.

Vstup do fotogalerie: Vstup do fotogalerie

Možnost setkat se s vrstevníky a zároveň účastníky TYNAFu v Horní Plané 2010 – PřeBoMil (Předbořice, Brno, Milevsko)

Cílem je navázat na letošní letní tábor v Horní Plané, umožnit setkávání se (nejen) účastníkům TYNAFu v HP se sestrami z Předbořic a kněžími z Milevska…, nabídnout možnost společně slavit mši svatou, spolu si hrát a bavit se … zamýšlet se nad aktuálními tématy…

První setkání PřeBoMil:
večer 24. 9. – odpoledne 28. 9. 2010

Další předpokládaná setkání PřeBoMil:
26.–28. 11., po velikonocích

Příspěvek na stravu za den: 30 Kč

Sestry Kateřina a Pavlína OF
Domov Svaté Zdislavy
Předbořice 51
Kontakt na mobil:  733 755 851
e-mail:predborice @frantiskanky.cz

 

Předběžný program prvního setkání PřeBoMil:

Pátek 24. září 2010

Pro brňáky jízda devítimístným autem se sestrou (asi) Radimou z Grohovy. Domluví se čas… Po příjezdu do Předbořic – večeře, příprava noclehu Smile, chvíle společného posezení (příjezd otce Quirína???).

Sobota 25. září 

Růženec s otcem Quirínem, ranní modlitba, snídaně, „slůvko“, … příprava oběda, oběd a společné posezení, vycházka na Onen svět Smile, mše svatá, při dobrém počasí večeře spojená s táborákem na Peckově a večerní program s otcem Quirínem a sestrami, odjezd otce Quirína

Neděle 26. září 

Ranní modlitba v kapli, růženec a mše svatá v 8:00 v kostele v Předbořicích, snídaně, pak možnost hry, tvoření nebo příprav oběda pro zájemce …, oběd a společné posezení, 13:00 „Kulatý stůl“ na téma otcovství s dvěma otci – panem Peckou a otcem Jindřichem Zdíkem, pak diskusní skupinky, … při hezkém počasí posezení na zahradě, u ohně …

odjezd těch, kdo půjdou v pondělí do školy…

Pondělí 27. září 

Ranní modlitba v kapli, snídaně, sbalení se a odjezd do Bernartic, kde bude celodenní program se sestrou Pavlínou, (Radimou) a otcem Quirínem. Večer návrat do Předbořic – zde mše svatá, večeře a nocleh.

Úterý 28. září 

Program v Předbořicích – dopoledne jako v neděli. Příjezd (?) otce Quirína, oběd… Od 13:30 odpolední společné setkání otce Quirína, sester Pavlíny a Kateřiny, rodičů (kteří by přijeli pro své děti) a účastníků PřeBoMil spojeného se „slůvkem“.

Předpokládané ukončení setkání v 15:30.

Těšíme se na viděnou!!!

S sebou si vezměte určitě spacák, případně i karimatku a prostěradlo, dobrou náladu, otevřené srdce a chuť něco společně zažít…

Stránky