Nejnovější v této sekci...

Farní ekonomická rada byla svolána ke svému jednání na pátek 28. března od 18. hodin. Jednání vedl Řehoř J. Žáček, zúčastnili se: Jiří Soukup, Ludmila Zajíčková, Marie Robová, Marie Wudiová, Luboš Bolek, František Krejčí, omluveni: Jaroslav Kahoun, Petr Marešovský.

K projednání byly následující body

 1. Ekonomická rada byla seznámena s aktuálním stavem financí: účet: 15 tis. Kč, pokladna: 27 tis. Kč. Celkem tedy 42 tis. Kč.
 2. Dále byla informována o tom, že pro farnost byl Obcí Kovářov schválen příspěvek na  obnovu střechy fary ve výši 40 tis., který je třeba do konce roku vyúčtovat. Bylo navrženo, z důvodu, že rekonstrukce proběhne až příští rok, nakoupit tašky a uskladnit na příští rok.
 3. Dále jsme jako farnost obdrželi příspěvek od Jihočeského kraje v rámci programu na podporu práce s mládeží na společenství PřeBoMil ve výši 20 tis. Kč, kdy jako farnost musíme investovat minimálně 5 713 Kč a vyúčtovat. Návrh na využití příspěvku (dle podmínek grantu a žádosti o grant), pořízení: dataprojektor cca 15 tis. Kč, (Acer H6510BD zánovní 17 661 Kč.), matrace 6ks = 12 tis. Kč. Tj. celkem 27 tis. Kč cca. Schváleno.
 4. Je požádáno o příspěvek Jihočeského kraje v těchto záležitostech, přičemž se čeká na rozhodnutí a přidělení dotace:
  1. Fasáda kostel Předbořice (program Nemovité kulturní památky): 110 tis. kraj, my musíme dát 76 tis. Kč. Budeme se snažit maximální množství prostředků zajistit ve formě darů sponzorů.
  2. Oprava obrazu vstupní brány Kovářov (program Movité kulturní dědictví): 26 tis. Kraj, my dáváme 19 tis, opět příspěvek farnosti budeme shánět formou darů.
 5. Je třeba projít střechu na kostele v Kovářově, vykazuje místy vypadané tašky a nutné drobné opravy.
 6. Možná letos bude třeba vyměnit aspoň 2ks oken na faře za plastová. Jsou zde velké úniky tepla. Schváleno, podle stavu financí.
 7. Biřmování ve farnosti proběhne v neděli 19. října, přičemž svátost udělí biskup Pavel Posád.

Konec jednání byl v 18.50.

Zapsal Řehoř J. Žáček.

 

Přítomni: paní Marie Robová, Marie Wudiová, Ludmila Zajíčková, pan Petr Marešovský, Jiří Soukup, Luboš Bolek, František Krejčí, Řehoř J. Žáček

 • Byla opět projednávána střecha fary. Dostali jsme novou cenovou nabídku, která v současných cenách činí asi 220 tis. Kč, což už je pro nás dosažitelnější. Přesto bude dobré vyzkoušet pro zajištění dalších potřebných prostředků tyto zdroje: grant od JČ kraje, možnost půjčky od Biskupství, možnost benefičního koncertu, oslovit sponzory...
 • Farnost získala příspěvek od JČ kraje 40 tis. na opravu hřbitovní zdi v Předbořicích. Oprava je nyní před dokončením.
 • Byla vznesena prosba o zvážení možnosti výkladu určitých posvátných znamení užívaných v průběhu mše svaté např. při ohláškách.
 • V Předbořicích je přání podávat sv. přijímání vepředu a také vzadu. Kvůli tomu, že přistupování ke svatému přijímání je vzhledem k stísněným prostorovým možnostem obtížné.

Konec jednání byl v 19.30.

Příští setkání farní rady bude zase 22. března 2013.

Zapsal Řehoř J. Žáček 

Před časem byl obnoven původní kříž na silnici mezi Předbořicemi a Zahrádkou, přesně na rozhraní okresů Písek a Příbram. S myšlenkou obnovy a také vlastní realizaci provedl pan Petr Marešovský

Vstup do fotogalerieze Zahrádky. Kříž je značně vysoký (asi 4m) a bude jistě dobře zdobit místo na rozhraní okresů. Postavením kříže to však neskončilo, okolí je krásně upraveno a postavená jednoduchá lavička zve kolemjdoucí nebo kolemjedoucí ke spočinutí a modlitbě.

Obnovený kříž jsem požehnal v sobotu 4. srpna 2012 ve 14 hodin. Na bohoslužbu přišlo dosti farníků jak z Předbořic, tak i ze Zahrádky, kde akce pokračovala až do večerních hodin společným posezením. Díky za tuto akci a její přípravu!

sepsal Řehoř J. Žáček.

 

10. června 2012 jsme oslavili slavnost Těla a Krve Páně. Při této slavnosti máme v Předbořicích a v Kovářově průvod obcí, letos v Kovářově navíc devět dětí poprvé přistoupilo k přijetí eucharistie. Byl to tedy den plný slávy.

Vstup do fotogalerieV Předbořicích šlo vše jako obvykle, po mši svaté jsme vyšli na cestu po jednotlivých oltářích, které postavili laskaví věřící z našich řad. Při něm nás doprovázelo mnoho družiček, některé byly tak malé, že s nimi musely jít i jejich maminky. Cestou nám sice začalo kapat, ale více se nerozpršelo, takže jsme mohli průvod šťastně dokončit.

Vstup do fotogalerieV Kovářově jsme pak plánovali také průvod, navíc zde však devět dětí přistoupilo poprvé ke svátosti eucharistie. Byl to pro ně jistě zážitek, který si budou dlouho pamatovat, přejeme jim, aby se jim toto první svaté přijímání stalo dalším krokem na cestě za Pánem Ježíšem.

Po mši svaté jsme chtěli jako obvykle vyrazit na průvod obcí, ale déšť již tak zesílil, že by to nebylo rozumné. Proto jsme uspořádali adoraci v kostele. I tak jsme rádi oslavili ten veliký dar, kterým eucharistie pro nás je.

Sepsal Řehoř J. Žáček.

(kliknutím na kterýkoliv obrázek vstoupíte do fotogalerie)  

Zveme vás na letní tábor Klíče k plnosti do Slivice, který se bude konat v termínu od 1. do 7. července, to je od neděle do soboty prvního prázdninového týdne. Příjezd na faru během odpoledne, nejpozději do 16 hodin, kdy začínáme program, konec v sobotu po poledni. Do Milína (sousední vesnice) lze dojet autobusem, odtud vás pak můžeme vyzvednout autem.

O vaření se postará vedení týmu, pokud však máte doma přebytek ovoce, zeleniny či jiných surovin budou vděčně přijaty. Na faře jsou k dispozici matrace, spát se bude ve spacácích. Doporučený účastnický příspěvek na celý týden je 1000 Kč. Tato finanční částka se nemá stát překážkou účasti, lze se individuálně dohodnout i na jiné částce podle vašich možností.

Plánujeme skončit mší svatou, takže pokud by se rodiče, kteří si v ten de přijedou pro své dítě, chtěli této mše zúčastnit, budou přivítáni...

Táborový tým je složen z otce Řehoře, sester Kateřiny a Pavlíny.

Informační dokument se seznamem doporučených věcí.

Přihláška je ke stažení zde

Kdo se zúčastní Kdo se nezúčastní
Pavel Soukup
Pája Krejčová
Markéta Dvořáková
Martina Soukupová
Míša Soukupová
Vojta Otruba
Bára Otrubová
Petr Wudi
Marky Wudiová
Vašek Wudi
Anička Otrubová
Jirka Soukup
Bětka Pecková
Adéla Kubíčková
Dáda Procházková
Míra Procházka
Honza Pecka
Maruška Soukupová
Anička Jarolímková
Jakub Fořt
Pepa Fořt 
Pavla Bartošová
Anežka Balabánová
Hanka Dvořáková
Katka Balabánová
Pavla Balabánová 

 

otec Řehoř, sestra Kateřina a sestra Pavlína


Naše setkání začalo v pátek 27 dubna. První přijela na faru v Kovářově Pája Krejčová, která ač původně neměla přijet, tak nakonec mohla. Chvilku musela čekat, ale pak přijela Hanka Dvořáková

a pak Soukupovi, Pavel a Michalka, Marťa se k nám přidala až v sobotu ráno. Vstup do fotogalerieMyslím, že také přijela Bětka, ale to si nejsem jistý. V 18 hodin byla mše svatá a po ní pak večeře. Na cestě ze mše se k nám přidala Terka a Bára Vlnová. Po večeři přišli Wudiovi.

O půl deváté jsme pak měli biblickou práci na téma Emauzských učedníků. Nejdříve jsme si uvědomili, že na věci, na lidi a události se můžeme dívat z různých úhlů. Mohli jsme si v kruhu přesednout a vyzkoušet si to… Ale důležité je si také uvědomit, že jsou tu druzí lidé, kteří nám takový pohled „z Vstup do fotogaleriejiného úhlu“ mohou zprostředkovat. Míša se postavila do středu a my jsme se mohli přesvědčit, že ze svého místa jí nikdo z nás nevidí zcela. Když se však podělíme o své vjemy, obraz se nám složí a přiblížíme se pravdě. Stejně tak se dá dívat z různých úhlů i na naše těžkosti (ty jsme si připomenuli pomocí velkého kamenu). Názorně nám to připomenul příběh Emauzských učedníků. I ti viděli smrt Pána Ježíše jen jako tragédii, která se dotýkala i jich, protože oni v něj složili svou naději a ta jim s Ježíšem umřela. Ale Ježíš se k nim na cestě připojil a na základě Písma jim otevřel oči pro druhý pohled na svou smrt, totiž na to, že ona není krachem, ale naopak obrovskou výhrou. Protože smrt neměla mít poslední slovo, po ní následovalo vzkříšení. V domě, kdy Ježíš lámal chléb, se jim otevřeli oči víry, a oni ho poznali. Ježíš jim sice v tu chvíli zmizel, ale zůstal v jejich srdcích a také v rozlomeném chlebě, který jim zanechal jako památku na svou smrt a vzkříšení. Připomenuli jsme si, že i my se v každé mši svaté takto s Ježíšem setkáváme a on nám chce otvírat oči pro „jiný pohled“ na to, co prožíváme…

Po biblické práci následovala bilance. Reflektovali jsme při ní, proč jsme přijeli, jaká jsou naše očekávání, co si s sebou přinášíme… Po ní pak byly hry: tichá pošta, na detektiva, s židlemi atd… Já už jsem pak šel spát, takže dál už nevím… Tongue out

V sobotu jsme začali den růžencem. Šli jsme na Záluží a obdivovali při něm i rozkvetlé stromy. Po růženci následovala mše svatá, které se s námi zúčastnila i s. Vstup do fotogalerieKateřina. Po snídani jsme se pustili o půl desáté do práce. Byla brigáda na zahradě. Bylo třeba zrušit kus plotu a odtahat větve ke garáži. Ale pak jsem přišel na to, že dělat z těchto větví palivové dříví by bylo naprosto neefektivní, bylo by to příliš mnoho práce, tak jsem poprosil o přetahání větší zase zpět k ohništi… Větve jsme spálili, ač byla již docela vysoká teplota. Bohužel naši vatru odnesl i jeden stromek, doufám, že se z toho vzpamatuje a zase obrazí... Všichni se již těšili na oběd, který v podání paní Peckové znamenal výbornou drůbeží polévku a pečená kuřata s bramborem. Všichni jsme si tedy pochutnali a nabrali sil na to, co následovalo odpoledne...

Po odpočinku jsme pak vyrazili asi v půl třetí. Byla připravená hra, která se zakládala na příběhu jednoho trosečníka, který při pohybu krajinou zanechával za sebou pokladničky. Naším úkolem je bylo objevit a vyplnit úkoly v nich obsažené. Rozdělili jsme se na dvě družstva, každé družstvo dostalo GPS přístroj, ve kterém byly již uloženy pozice pokladniček. Asi ve Vstup do fotogalerievzdálenosti 150m od cíle se mohlo začít s hledáním. Za nález pokladničky bylo 5 bodů a za správně zodpovězenou otázku v ní, bylo dalších 5 bodů. První pokladnička byla za mlýnem směrem na Hostín, další na Machově, další u jezera na louce a pak další u paty Koňského vrchu. Nahoře na Koňském vrchu byla další, ale tam už jsme udělali přestávku na svačinu, protože už jsme byli zničení z toho horka, které ten den vládlo. Dali jsme si chleba s paštikou případně i s hermelínem a vydali se na cestu dál. Tady se k nám přidali i Jenda Pecků, který pak šel další cestu s námi. Další pokladnička byla u Pelech a poslední pak na nás čekala za Radvánovem v lese. Poslední osmou už jsme vzdali, protože už to bylo moc daleko. Proto jsme zamířili na Radvánov a nejkratší cestou po silnici došli na faru. Hned jsme si šli dát zmrzlinu, protože si jí každý plným právem zasloužil. Ušli jsme asi 15 km, takže i jako vzpruha přišla vhod. Pana hostinského jsme při nabírání porcí zmrzliny trošku uvedli do nesnází, když jsme se zeptali, jak chutná ta dinosaurová zmrzlina. Načež on se nám snažil vysvětlovat, že je to prostě smetanová zmrzlina ve které jsou figurky dinosaurů atd. Vtom někdo z nás poznamenal, že chutná po dinosaurech a problém byl vyřešený.

Po příchodu na faru jsme měli sílu tak na večeři a bilanci. Pak už se jen hrály hry, následoval spánek.

V neděli byl program volný. Většina vstala na mši svatou. Po ní následovala Vstup do fotogalerievolná zábava, kterou většina strávila na schodech před farou… Oběd nám vařila paní Wudiová a byl vynikající: rýže, maso a omáčka. Nadchl nás.

Po obědě jsme udělali společné foto, protože Terka už musela jít. Dopoledne odešly Káťa s Bárou a po mši i Hanka.

Vstup do fotogalerieOdpoledne jsme pouklízeli faru, zametli, vytřeli a porovnali věci. Pak odjeli Peckovi. Šli jsme na zmrzlinu, načež Wudiovi pokračovali cestou domů a pro Soukupovi pak přijela maminka.

Tím skončil osmý PřeBoMil… Těšíme se již na letní tábor. Všem chci poděkovat za účast, ale také za nasazení ve společném programu, trpělivost a ochotu při práci a hlavně za odvahu a nasazení, se kterou jste nesli sobotní pochod v úmorném horku. Určitě budeme všichni dlouho vzpomínat!

Sepsal o. Řehoř.

P. S.: Když dáte pod článek „lajka“, budu velice rád. Ještě šťastnější budu, když pod článek přidáte komentář, co se vám líbilo, co naopak ne, když dáte nějakou reakci na to, co jsem napsal, případně pokud vás něco napadne co byste chtěli příště atd…

Kliknutím na obrázky se dostanete do příšlušné fotogalerie.

 

A je tu další pozvánka na setkání na faře v Kovářově. Uskuteční se od pátku 27. dubna od 15 hodin do neděle 29. dubna, do odpoledne. Hlavním tématem je Ježíš.

JežíšOn je vítězem nad smrtí a hříchem. On vstal z mrtvých, to slavíme v této velikonoční době. On je náš Pán a Přítel. Víme o něm dost? Nikdo neví dost, proto se budeme zabývat jen jím.

Setkání je opět jen víkendové, proto bude program zhuštěný. Ale jako obvykle:

Pátek 27. dubna
15 hod. – příjezd, ubytování
18 hod. – mše svatá v kostele
19 hod. – večeře
20 hod. – první biblická práce (zkušenost Emauz)

Sobota 28. dubna
6.30 – ranní růženec, směr Záluží
7.30 – mše svatá
8.00 – snídaně
10.00 – další biblická práce nebo brigáda
12.00 – oběd
14.00 – odpolední program (hra v přírodě nebo doma podle počasí)
18.00 – večeře
19.00 – večerní program (zřejmě bude tvoření)

Neděle 29. dubna
6.30 – oblíbený ranní růženec
8.00 – snídaně
9.30 – mše svatá, po ní volný program
12.00 – společný oběd
pak focení, povídání, úklid a někdy odpoledne rozjezd domů. 

Na faře to už znáte. Takže si vezměte věci podle potřeby a taky podle počasí. Počítejte se sebotním pobytem venku, sice doufám, že už ne v trní, ale něco na ven neuškodí. Kdo cvičíte na kytaru, bude vítána a také zpěv a další pomůcky pro zábavu (např. společenské hry). Poplatek na den je pořád stejný, 50 korun.

Těším se na viděnou a prosím o brzké reakce, kdo přijede a kdo ne...

Řehoř

Kdo přijede Kdo nepřijede

Marťa Soukupová
Míša Soukupová
Petr Wudi
Vašek Wudi
Marky Wudiová
Maruška Soukupová
Káťa Kotápišová
Honza Pecka (od soboty)
Bětka Pecková
Pavel Soukup
Terka Kahounová
Bára Vlnová
Hanka Dvořáková 

Katka Balabánová
Bára Otrubová
Vojta Otruba
Jirka Soukup
Verča Fořtová
Anička Otrubová 

 

V sobotu 31. března jsme se zúčastnili Diecézního setkání mládeže v Českých Budějovicích. Sešli jsme se před klášterem v Milevsku hned v 7 hodin ráno, odkud také odjížděl autobus směr České Budějovice.

Vstup do fotogalerieCestou jsme udělali jednu přestávku na benzínce před Hlubokou nad Vltavou a před devátou už jsme byli v Budějovicích. Tady program začínal katechezí otce biskupa Jiřího na téma Radujte se, opakuji Vám, radujte se... Potom jsme se přesunuli do budovy Biskupského gymnázia, kde program pokračoval v kroužcích. Na výběr bylo asi 10 témat, např. Najdu v Bibli spásu? Ikony. Křesťan a politika, byla i skupinka pro 15-leté a méně. Pak byl v poledne oběd a po obědě následovala další práce ve skupinkách. Některá témata se zopakovala, za což jsme byli rádi, protože někdy jsme se rozhodovali mezi dvěma skupinkami a bylo dobré, když jsme tu druhou mohli navštívit odpoledne. Pak jsme se opět přesunuli do kostela k Piaristům, kde byl odpolední program a hlavně mše svatá se všemi biskupy a kněžími. Okolo 16.30 pak setkání končilo, ale to my jsme už tou dobou ujížděli v autobuse směr Milevsko...

sepsal otec Řehoř.

Evangelium Mk 11,1-10

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed a řekl jim: Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko,

na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: 'Co to děláte?', řekněte: 'Pán ho potřebuje, a hned ho sem zase pošle nazpátek.'

Učedníci odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich ptali: Co to děláte, že to oslátko odvazujete? Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali.

Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!

Tento text jsme hned na počátku identifikovali jako vyprávění a následně jsme si ho rozdělili na 3 části:

 • Úvod vyprávění a Ježíšova instrukce ohledně oslátka
 • Učedníci odvazují oslátko a naplnění Ježíšovy předpovědi
 • Ježíšův slavnostní průvod

Text jsme si pak obvyklým způsobem rozebrali a vysvětlili si k němu několik důležitých skutečností, předně to, že Ježíš svým činem symbolicky ukazuje na své království, které přichází zavést. Zatímco jiní králové obvykle při své intronizaci demonstrovali svoji moc, Ježíš naopak demonstuje svoji pokoru a pokojnost své vlády. Prostředky, kterými hodlá prosadit svou vládu jsou jiné, než světské, totiž láska a mírnost. Takový způsob vjezdu již anticipuje i to, jak Ježíš v Jeruzalémě zemře, stane se totiž obětí intrik a hry o moc, přičemž pravá moc je moc lásky a pokory. To nebylo v té době nic neznámého, vždyť již v knize proroka Zachariáše, ve 12. kapitole najdeme předpověděno to, co se nyní naplňuje.

Dále nás zaujalo Ježíšovo předvědění, které odkazuje na tajemství jeho Osoby. Ježíš učedníkům doslova předpoví, co se stane a skutečně se tak stane. Dále je zvláštní, že oslátko je uvázané venku před vchodem na rozcestí. I v těchto charakteristikách můžeme tušit, že tato událost bude jakousi křižovatkou Ježíšova života, od níž dostane nový směr jeho putování.

V Kovářově jsme se rozhodli postavit scénu Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Postavička Ježíše sedí na oslíku a kolem jásá dav s ratolestmi v rukou, na cestě jsou prostřeny pláště. Kam Ježíš vjíždí je chrám v Jeruzalémě, což se dočteme u jiných evangelistů. Ten je charakterizován symbolicky dvěma sloupy, které stojí na látce červené barvy, což je symbolická barva krve obětí, které se zde přinášejí, ale i Ježíš přijíždí do Jeruzaléma přinést oběť svého vlastního života.

Celkový pohled na scénu Vjezdu do Jeruzaléma

Ježíš s jásajícími poutníkyChrám...Pohled směrem k Ježíšovi

 


V Předbořicích jsme se rozhodli stavět prostřední část úryvku. Dva učedníci poslaní Ježíšem zde odvazují oslíka. Zajímavá je skutečnost, že oslík je uvázán u dveří na rozcestí, že vesničané dovolují výpůjčku oslíka. Nejsou však lhostejní k jeho „uloupení“, zajímá je, proč ho odvazují.

Zobrazili jsme rozcestí ve vesnici i cestu po níž jde Ježíš a na níž možná čeká na návrat učedníků. V obrazu je využitá symbolika barev – červená je cesta do Jeruzaléma, vědomé přitakání k bolesti, utrpení, smrti. Písková barva je cesta všední. Z ní je možné na cestu oběti dojít a připojit se k Ježíšovi nebo též z cesty oběti sejít a vydat se po ní. K rozcestí vedou tři cesty. Jedna z nich je široká -  jako kontrast k úzké cestě následování Ježíše.

V časové následnosti Ježíše při cestě na oslátku budou doprovázet lidé s ratolestmi. Ty jsou, jako náznak budoucího, přednaznačeny na cestě do Jeruzaléma.

 Celkový pohled na scénuJežíš, který učedníky poslalUčedníci odvazující oslátkoProč to oslátko odvazujete?

 

Evangelium Jan 12,20-33

20Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. 21Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy,

a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“

22Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. 23Ježíš jim na to řekl:

„Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. 24Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. 25Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. 26Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. 27Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. 28Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“

29Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ 30Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. 31Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. 32A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě.“

Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

Na začátku biblické práce jsme si opět text zařadili: jde o Ježíšovu slavnostní řeč, která je „orámována“ vyprávěními. V textu tedy můžeme rozpoznat následující celky:

 1.   Úvod s žádostí řeckých poutníků a žádost učedníků
 2. Ježíšova slavnostní řeč a Otcova odpověď
 3. Reakce lidí, nepochopení
 4. Evangelistův závěr

 Text jsme si pak zpracovali klasicky metodou Västeras, přičemž jsme se dotkli odlišných nebo raději širších významů slov „hodina“, „svět“, „život“, „oslavit“, „pocta“ atd. Janovský slovník, kterým píše své evangelium, nás vede k hlubšímu pohledu na skutečnost, právě skrze širší význam jednotlivých slov a skrze jejich bohatou symboliku. Dále je pro Janovo evangelium typická tzv. „přítomnostní eschatologie“, což znamená, že to, co obvykle očekáváme až po smrti, např. věčný život, soud, spásu, je pro Jana skutečností již přítomnou, v závislosti na vztahu, jaký zaujímáme k Ježíšovi.

Pro stavbu scény jsme si vybrali prostřední část evangelia, totiž podobenství o pšeničném zrnu, které padne do země a přinese hojný užitek. Opět jsme museli využít symboliky barev, popřípadě tvarů. Drobná potíž spočívá v tom, že podobenství je v čase: mluví o rozličných fázích života či odumření zrna a my si musíme vystačit se symbolikou prostorovou. Proto jsme v obou scénách volili směr času přirozeně srozumitelně, totiž zleva doprava.

První část scényV Kovářově jsme scénu koncipovali tak, že v levé části je zachycena situace zrna, které je samo a dosud nevydává užitek. Je to situace člověka, který žije jen pro sebe, který není orientován službou druhým či Bohu. Proto postavička je samotná, v postoji odmítání. Odmítat může druhé, smrt ale i Boha. V důsledku toho neví k čemu je, nenaplňuje smysl své existence. Barva této části scény je písková, jako poušť, kde roste máloco.

Prostřední část scényDalší fáze je prostřední část scény v černé barvě, která je barvou smrti a zániku. Zde stojí kříž, který je symbolem sebezmaření, ale také a to především je symbolem lásky. Ježí je tím prvním zrnem, které dalo svůj život za život náš. Postavička, která zde objímá kříž představuje nás, jako jeho služebníky, kteří Ježíše následujeme a kteří se s ním ve smrti setkáváme. Ježíš nás zde očekává a postavička objímá kříž proto, že pro něho ztrácí svůj život, ve vztahu k němu umírá.

Třetí část scényTřetí část scény je v barvě zelené. Představuje prostor života a vztahů. Pšeničné zrno odumřelo, a jeho smrt je životem druhých. V tomto prostoru se prožívají kladné vztahy k druhým, tedy láska, společenství. To znázorňují postavičky na této části scény.

 

Celkový pohled na scénu

 


V Předbořicích jsme použili trošku jinou symboliku barev a také tvarů. Levá část scényVlevo je scéna v hnědé barvě, v barvě půdy, do které má zrnko padnout. Jsou zde také rozeseta zrna, která si každý při tvorbě scény mohl umístit na své místo. Je zde také odmítající postavička, představující pšeničné zrno, které odmítá zemřít, aby vydalo užitek.

 

Prostřední částV prostřední části jsme použili také černou barvu, ale ve tvaru zrna. Je to oblast smrti, kde pšeničné zrnko umírá, aby dalo život stéblům a jiným zrnkům. Postavička je zde v postoji smrti.

 

 

Pravá částPravá část navazuje na předchozí scénu bílou barvou, barvou vzkříšení a světla. To je oblast, kde Ježíš nás, kteří se mu svěříme ve smrti, vytahuje do života. To je také znázorněno zelenou barvou a také postavičkou Ježíše, který pozvedá jinou postavičku do prostoru zelené barvy, společenství a života.


Celkový pohled na scénu

 

Stránky