Nejnovější kázání

1. čtení: zvěst, kterou hlásá Hospodinův služebník je radostná zpráva pro všechny trápené. Tento služebník není pouhým psychoterapeutem, který chce pomoci najít lidem důvody a způsob, jak přijmout okolnosti, které nemohou změnit. Tím, že je oživován Božím duchem, přímo jeho zvěst působí změnu okolností, které lidi trápí. Sama zvěst je lékem, protože mění okolnosti.

Evangelium: je v něm podobná myšlenka: poslal je po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít… Hlasatel evangelia nikdy nehlásá sám sebe, tzn. nesnaží se přitahovat lidi k sobě, ale přivádí je k Ježíši Kristu. V každém hlásání evangelia je nutné, aby se lidé setkávali s Ježíšem. Pak je také pochopitelné, proč mimo jiné dostávají apoštolové příkaz: uzdravujte tamější nemocné. To není schopen člověk dělat svou silou, ale mocí Ježíšovou.

2. čtení: Ježíš působí „s“, „v“ a „skrze“ jednání apoštolů. Ve mši svaté to vyjadřujeme na konci mše svaté: skrze Něho a s Ním a v Něm… Naprostá čistota úmyslů a jednání je samozřejmým předpokladem. Proč? Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán. Samotní pastýři zakoušejí svou slabost: Poklad víry máme v nádobě hliněné, to proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu a ne nám.

Pokud člověk do svých trápení dokáže přizvat Ježíše, tak sice zůstávají stále bolestné, ale už je nenese sám, ale Ježíš ho podivuhodně doplňuje silou a pochopením své situace.

Oba příběhy jsou spojeny slovy zachránit, věřit a dotknout se. Je to obraz cesty křesťana od křtu k plné spáse.

  • Žena i dívka jsou obrazem každého z nás. 12 let = odevždy. Obě ztrácejí život. Žena postupně, dívka najednou.
  • Ústředním tématem víry je dotyk, který zachraňuje. (4x výskyt u ženy), (2x vložení a uchopení u dívky).
  • Dotyk předpokládá blízkost: společenství, vzájemný (dotýkat se a být dotýkán), dotyk vnější a vnitřní (skutek a víra).
  • Žena ukazuje vývoj víry: je tu zlo, které jsme si nezavinili a nesmířili jsme se s ním, od kterého si ale sami nepomůžeme. – vývoj: naslouchání (je tu Ježíš), důvěra v jeho pomoc, přikročit k němu a dotknout se, setkat se s ním tváří v tvář.
  • Jairos ukazuje, že víra je síla větší než strach a spočívá v úplné důvěře v Ježíšovo slovo a jeho moc. Dívka ukazuje účinnost takové víry.

I naše víra potřebuje růst a rozměr osobního setkání. Ježíš není neosobní síla, která nás uzdraví bez zájmu o nás samé. Stejně tak touží po našem zájmu (lásce) o Něj.

Víra: věřím v Boha, který je věrný svým zaslíbením (slyší a vyslyší mé modlitby), který je plný moudrosti (rozumí nám, ale vyslýchá nás podle své moudrosti), který je mocný (není u něj nic nemožného) a je dobrý (ve všem se zrcadlí Boží láska a tedy i ve způsobu, jak vyslýchá mé modlitby a jak se mnou zachází).

1. čtení bylo sepsáno po roce 597, kdy babylónská vojska přemohli judského Jójakína a odvedli jeho i výkvět národa do vyhnanství. Hospodin jakoby nechal uschnout svůj zelený strom, ale – je tu naděje. Cedrem, který vypučí je zde míněn jeho potomek, zatím neznámý. Není ani udáno, kdy dojde ke změně poměrů, budoucnost zůstává zahalena temnotou. Ale je zde světlo: tato snítka stromu bude zasazena na vrcholku hory, bezpochyby Siónu, který zůstane i nadále středem světa a vyvolenou Boží horou. Boží věrnost, jeho vyvolení, jsou neodvolatelné.

Slova evangelia zní s další jistotou. Ať člověk spí nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Tolik našich starostí o dobro je těmito slovy hodnoceno nejen jako neužitečných, ale přímo škodlivých. Tak jako zlo v sobě obsahuje svou smrt a samo vede ke svému zániku, tak dobro v sobě nese svůj život a samo o sobě roste, že se nedá zastavit. Kontrast mezi naší nečinností a Boží činností je jen zdánlivý: Bůh podle Písma totiž působí právě tam, kde my víme, že nic nemůžeme a nezbývá než jen v tichosti čekat. Království Boží patří Bohu, tedy člověk ho nemůže vytvořit ani zničit, ale může mu bránit. Ale vše má svůj rytmus a svůj čas: podobně jako neurychlíme růst rostliny tím, že ji budeme tahat za stonek, tak ani růst Božího království tím, že budeme za Pána Boha dělat věci, které může jen On.

V druhém čtení jsme slyšeli: Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána… V čem je tato důvěra? Nespočívá v naivní důvěře, že se tento svět stane světem ideálním nebo věčným. Pro Pavla je to svět, který je současně světem Božím, ale současně je světem stále málo plným Boha. Je to svět, ve kterém ten, kdo miluje Boha, cítí, jak by mu rád byl ještě blíže. Je to svět, kde zakoušíme a stále si uvědomujeme, že jsme lidem Božím, ale o toto vědomí je stále třeba usilovat a zasazovat symbolicky do země našeho srdce semínko Božího slova s důvěrou, že ono svou vnitřní silou si najde cestu ve spletitostech našich přání a pohnutek.

Denně věrně ve dvaceti minutách ticha s Bohem vstupujme do modlitby a s vírou berme do rukou Písmo svaté a pomalu čtěme, zasazujme do srdcí Boží slovo. Tam, kde se nás toto slovo dotkne, se zastavme a nechme ho na sebe působit. Myslím, že tak mu dáme prostor k tomu, aby svou moc ukazovalo…

Jeden řecký autor Plútarchos ve svém díle O pověře se pouští do zajímavé argumentace, kdy obhajuje ateismus před pohanskou vírou z toho důvodu, že člověka osvobozuje od strachu z božstev a démonů. Antický člověk totiž se častokrát snažil zvítězit nad nimi pomocí magie…

Ve druhém čtení nám sv. Pavel říká, že všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Jakožto Boží děti jsme v Kristu postaveni do opravdové svobody, která znamená především svobodu od strachu ze smrti, hříchu a Zlého. Není to náše vlastní šikovnost, která nás povznáší k této svobodě, ale je to sám Bůh, který nám tuto svobodu dává v Duchu Svatém. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžete volat: "Abba, Otče!" Toto ujištění, že jsme Boží děti se děje zvláště ve chvílích zvláštní důvěrnosti s Bohem, když můžeme v modlitbě oslovovat Boha jak Otce. To, že se zde pro Otce užívá aramejské oslovení „Abba“ je památkou na Ježíše, který právě takto svého Otce oslovoval. A právě v tomto jménu se nyní modlíme my věřící křesťané.

Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. V Duchu Svatém získáváme nové příbuzenské vztahy – společenství svatých a nárok na věčné dědictví v Ježíši Kristu.

Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. Avšak jsme ujištěni, že utrpení tohoto času jsou nesrovnatelná se slávou, ke které jsme povoláni.

Dnešní událost nám připomíná i jiné události, které v průběhu liturgického roku slavíme. Uvědomujeme si skutečnost, že Bůh velikým způsobem zasáhl do života lidstva tím, že se daroval. Ale dnešní slavnost je i tak trochu jiná, protože na tento dar se společenství církve připravovalo modlitbou. A to jak před dvěma tisíci lety, tak i letos.

Duch Boží, který sestupuje na apoštoly se ukazuje jako ten, který vytváří. Je Stvořitelem církve, ale tentýž Duch je stvořitelem jednoty učedníků. O tom jsme slyšeli v prvním čtení. Rozdělení lidstva způsobené hříchem pýchy je nyní překonáno darem jazyků, v nichž každý z lidí slyší svoji řeč. Za druhé je Duch stvořitelem víry v srdci člověka, protože v druhém čtení slyšíme, že jen pod vlivem Ducha může někdo říci: Ježíš je Pán. V čase Starého zákona, když se četlo Písmo a objevilo se v textu Boží jméno, tak se z důvodu úcty nečetlo, ale místo něho se vyslovilo „Pán“. Říci o Ježíšovi, že je Pán, znamená tedy vyznat, že v něm se nám zjevuje Bůh sám. Evangelium konečně nám zvěstuje jasně, že tento Duch je tím stvořitelem, který v srdci hříšníka tvoří nový život. Apoštolové se stávají prostředníky tohoto nového stvoření.

Prosme bratři a sestry o to, abychom v témže Duchu, který byl dán apoštolům i my byli obnovováni působením Ducha v Boží příbytek, abychom vyznávali, že Ježíš je Pán a v tomto Duchu, abychom pokračovali v díle stvoření nového lidstva, které nebude založeno na sobectví a žárlivosti, ale na lásce a otevřenosti.

Bratři a sestry, opět začneme druhým čtením z 1. listu Janova. Jestliže nás Bůh takto miloval, máme se i my navzájem milovat… Jak nás Bůh miloval? To bylo řečeno minulý týden: totiž že poslal svého Syna, aby byl smírnou obětí za naše hříchy, ale i celého světa. Láska, která je Božím přikázáním žije z již předem prokázané lásky Boha nám. Pak Jan polemizuje s některými v obci, kteří tvrdili, že mají přímé zakoušení Boha a přímo tvrdí, že Boha nikdo nikdy neviděl. Je velmi útěšné, jak realistický Jan je. Možná vám připadá, že jeho listy a evangelium je příliš vznešené: ano, ale také velmi realistické, zakotvené ve zdravém rozumu… Člověk získává jistotu o Boží náklonnosti úplně jiným způsobem: to, že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. Duch dává vnitřní jistotu, že jsme v Bohu. Dalším důležitým kritériem je to, že konáme skutky lásky, které směřují do společenství. – Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, ten zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm…

O tom hodně mluvilo evangelium: Ježíšova velekněžská modlitba. Ježíš prosí za JEDNOTU. Jednota je totiž tím, co dělá komunitu učedníků podobnou samotnému Bohu. Tato jednota vychází jako ze svého vzoru ze samotné Boží Trojice a také je Božím Duchem působena.

Ale má překážky, které je nutné mít na zřeteli:

  1. Svět: tzn. svět svobodných bytostí, které se rozhodli na Boha nedbat a žít podle svého. A tam říká Jan v 1. listě, abychom svět nemilovali, protože vše, co je ve světě je 1. žádost očí (chtivost), žádost těla (neovládané pudy) a pýcha života (žít si nad to, co člověk potřebuje a je pro něj dobré).
  2. Zlý: nepřítel spásy a člověka. Je třeba o něm vědět a prosit o ochranu před ním.

Ale Ježíš se zasvěcuje, abychom my byli posvěceni v něm: Zde se dostáváme tam, odkud jsme vyšli: Bůh nám předem prokázal lásku. Je nutné se nechat pozvat a žít z ní…

Milí bratři a sestry, v této velikonoční době nás provází sv. Jan, jehož 1. list si čteme při liturgii každé neděle. Všimli jsme si zajisté toho, že Janovi jde o to nejpodstatnější, totiž o lásku. Ovšem málokteré slovo je zahaleno takovým množstvím nepochopení jako právě láska. Co o ní čteme zde? V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Sy-na jako smírnou oběť za naše hříchy (1Jan 4,10). Jednou z důležitých vlastností lásky je to, že se nedá nijak zasloužit, nedá se koupit, nezáleží také v nějaké dohodě (když ty mně, já tobě) – předpokládá spravedlnosti, ale jde mnohem dál, za ni. Pramenem veškeré lásky je Bůh a její největší zjevení je v Ježíši Kristu a to ve všem, co byl (Ješuah), co konal a co i nyní je a co i nyní koná.

Dar života: jsme na světě z lásky – z lásky rodičů, ale také z lásky Boha Otce, který této lásce požehnal. Protože však veškerá

Povolání: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek bude trvalý. Ježíš na rozdíl od židovských rabínů si učedníky volil sám.

To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. – Radost je jedním z plodů Ducha Svatého – Gal 5,21. Duch Svatý je definitivním darem Otce tomuto světu, jeho příchod odpovídá příchodu Ježíše Krista. Každá přirozená radost a dobro v tomto světě je posvěceno a přijímáno. 

Bratři a sestry, dnešní čtení pocházejí většinou ze stejné školy: jednak evangelium z pera sv. Jana a také druhé čtení z prvního listu Janova, které bývá přisuzováno někomu z Janových žáků. Témata, která máme v obou úryvcích zmíněna, se hodně setkávají. Přitom si můžeme všimnout i určitého vývoje v chápání. První a zásadní je Ježíšovo já jsem v evangeliu. Tyto výpovědi u Jana vždy znamenají velmi významné výroky, v tomto případě jde o obraz našeho životního spojení s Ježíšem: jsme jako větvičky (ratolesti) vinného kmene. Naše užitečnost, plodnost a vůbec to, zdali cokoliv můžeme konat, závisí na tom, do jaké míry jsme napojeni na Ježíše. Zůstaňte ve mně a já ve vás! Naše spojení s Ježíšem v tomto smyslu není jen vnějškové, ale naprosto intimní: Ježíš je mi vnitřní, je nejvnitřnějším v mém „já“. Je to něco, co se těžko chápe. Můžeme si pomáhat různými obrazy, přirovnáními: jedním z takových přirovnání je to, co se děje v lásce. Do té míry, jak moc je láska silná, do té míry je milovaný přítomen v srdci milujícího ve formě vzpomínky, která je tím živější a tím mocnější, čím je láska silnější.

V případě Ježíše jde o přítomnost zprostředkovanou Božím Duchem, jak to píše v druhém čtení sv. Jan: A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal. Duch Svatý je dárce lásky: Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který nám byl dán (Řím 5,5). Ale láska, kterou dává Duch je daleko intenzivnější, než jaké jsou možnosti pouze lidské lásky. Proto i Ježíšova přítomnost v nás je daleko mocnější, než když milujeme druhého člověka. Dokonce tak, že jsme schopni dělat i skutky Ježíšovy, jak to v evangeliu říká sám Ježíš na konci: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci. Ve druhém čtení je podobně účinnou modlitba, kterou konáme ve spojení s Ježíšovým jménem: Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. Prosme a uchovávejme toto spojení s Ježíšem v naprosté prostotě. Stačí ho zvát. Odevzdávat mu své srdce, prosit o jeho vedení. To, k čemu nás vede modlitba Otče náš, a také to, co čteme také v evangeliích.

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Milí bratři a sestry, toto zvolání, které vytrysklo z hloubky poznání pisatele, jsme přečetli v druhém čtení. Jak velikou lásku nám Otec projevil! Co se tím má konkrétně na mysli? Sv. Pavel píše do Efesu tato slova, která charakterizují duchovní proměnu, které se jim jako bývalým pohanům dostalo: Proto pamatujte, že kdysi vy, původem pohané a „neobřezanci“ … jste v té době žili bez Krista, nepatřili jste k Izraelově obci, neměli jste nic společného se smlouvami Zaslíbení, byli jste bez naděje a žili jste bez Boha v tomto světě. Nyní však, v Kristu Ježíši, jste se vy vzdálení stali blízkými Kristovou krví (Ef 2,12n). Tato blízkost Bohu je natolik blízká, že již nemůže být bližší. Smíme se nejen nazývat Božími dětmi, ale také jimi jsme! Čím však budeme, to ještě není zřejmé. Být Božími dětmi je skutečnost tajemná, kterou jsme schopni popisovat jen v obrazech. Mnozí světci se této skutečnosti přibližovali ve svém prožívání a úvahách. Boží dětství je dar, který předtím nebyl a nyní je realitou. Takže tato proměna je důvodem neustálé vděčnosti, jsme nesmírnými dlužníky Boha, ale Bůh nás vede dál: abychom objevovali, co znamená to, že Bůh je naším Otcem. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je! Bůh k nám nepřichází jen zvnějšku. Ano, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme (Skutky apoštolů). Ale toto slovo znamená daleko spíše také to, že Bůh je uvnitř nás. Je naším životem, tzn. že náš život tryská z Jeho života, je naším bytím, protože jsme jen proto, že on nám naší existenci trvale, ale také v každém okamžiku daruje, a také veškerá naše činnost vychází z jeho činnosti, z jeho plnosti uskutečnění všech možností.

Toto dětství, tajemný Boží dar je skutečnost, ze které jsme pozváni žít. Můžeme čerpat z jiných zdrojů, ale uvědomme si, že uvnitř sebe, v nejniternějším nitru máme pramen, který můžeme odkrývat modlitbou, setkáváním s Bohem ve svátostech, Božím slově a snášení kříže životního povolání. Pak se stane to, co Pavel nazývá: nežiji už já, ale žije ve mně Kristus!

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli radovat, že jsme tvými syny… Toto je úryvek ze vstupní modlitby do dnešní mše svaté. Ono „syny“ platí i pro ženy, tzn., že jsme Božími dětmi.

Tímto oslovením pak začíná druhé čtení z prvního listu Janova. Moje milé děti, píšu vám, abyste nehřešili. Když čteme toto oslovení a pak pokyn, tak máme dojem, že sv. Jan píše svůj list proto, aby je káral, nebo aby jim přikazoval. Ne, jde mu o to, aby skrze jeho list, skrze jeho slovo byli posíleni a vnitřně motivováni k tomu, aby žili v lásce. Hřích je samozřejmě smutnou skutečností našeho života, ale Jan ho přechází jen tím konstatováním, že pokud my – přestože jsme synové a dcery nebeského otce (a adresáti listu byli také duchovními dětmi jeho – sv. Jana), tak máme zde Ježíše, který se za nás přimlouvá u nebeského Otce. Ale co je pro něj důležitější, je: poznat Ježíše Krista. Jenže to, že zná Ježíše, může tvrdit každý, proto Jan dává jasné rozlišovací pravidlo: zachovávání Jeho přikázání. Tím přikázáním Ježíše Krista je: milujte se navzájem tak, jak jsem já miloval vás! Pokud se nějakým způsobem toto přikázání žije, dosahuje svého naplnění to, že jsme z Boží lásky přišli na tento svět a směřujeme k lásce – tento záměr nebeského Otce se tímto způsobem dokonává.

Klíčem je tedy poznat Ježíše Krista. Co je to ono poznání? Evangelium to vysvětluje: Ježíšovo slovo: Pokoj vám! je nejen přáním, ale také darem. Ježíš dává pokoj skrze své slovo, skrze setkání se sebou samým. Ale v nás jsou překážky toho setkání: první je strach – máme své představy. Ježíš se dává dotknout a zakusit přesně tak, jak to člověk potřebuje. Další překážkou pak může být paradoxně zakoušení jeho moci – oni tomu pro samou radost pořád nemohli uvěřit a jen se divili. Víra není totožná s radostí z víry se zkušeností Boží moci. Musí následovat další krok, přijetí a odevzdání se. Přijmout Ježíše do svého života, do svých úkonů a starostí všedního dne: máte tady něco k jídlu?

Ježíš pak dává schopnost porozumět Písmu, protože zde, mimo jiné, ho od té doby budeme jako církev potkávat. Ať toto místo setkání neopomíjíme.

Stránky